Umlando ongelona iqiniso

Umlando ngelona iqiniso***

Nina bakaSomnandi ka Ndaba woza ngange umlomo umlomo uyangiwa kithi kwaZulu!

Ake ngichaze ngomlando ongelona iqiniso kodwa ube  ususabalale wagcwala izwe lonke kangangokuthi sekuthanda nokuba nzima ukuba uqonidiseke. Kwesinye isikhathi umlando uphanjaniswa ngamabomu ngoSomlando ngenhloso yokugqamisa izibongo abaphuma kuzo, ukuze kuzobukeka sengathi bona bayisibongo esikhulu esizala zonke izibongo . Imbi leyonto ayibukeki kahle neze !
Nanku -ke umlando ongelona iqiniso

1. Ukuthi amaHlubi azala isizwe samaNdebele

Kungamanga aluhlaza cwe ukuthi isizwe samaNdebele esitholakala esifundazeni saseMpumalanga sizalwa eMaHlutshini. Yebo wayekhona uMusi owayezalwa ngu-Mhlanga eMaHlutshini kodwa akuyena owakwaNdebele . Inkinga enkulu edida abantu kulo mlando wukufana kwamagama abantu, kanye nawoYise ababazayo . Engiqonde ukukusho wukuthi babebabili oMusi ka Mhlanga endulo , owaseMaHlutshini kanye nowesizwe samaNdebele aseMpumalanga . Ulibo lwamaKhosi esizwe sakwaNdebele kucace bha aludingi ukoniwa. Lusuka ngqo kuNdebele okwaqanjwa ngaye isizwe lwehle njalo luze luyofika eNkosini ebusa eRholweni njengamanje. UNdebele lona wabe eyindodana encane yeNkosi u-Mnguni ka Ntu
. U-Ndebele uzele u-Mkhalangana ozele u-Mntungwa (ongeyena owakwaKhumalo ngoba owakwaKhumalo uzalwa ngu-Mbulazi) , u-Mntungwa uzele u-Jonono owashonela eMnambithi futhi okwaqanjwa ngaye indawo yaseJononoskop, u-Jonono uzele u-Nanasi ozele u-Mafana ozele u-Mhlanga ozele u-Musi okunguyena odala ukudideka kubantu . Kodwa kwabanye oSomlando akukhona ukudideka ,into yamabomo nje . U-Musi ka Mhlalanga uzele amadodana amaningi esingabala kuwo oManala, Mthombeni(Kekana), Sikhosana, Nzuza(Ndzudza) , Sibasa , Mphafuli kanye nabanye . ***UMusi ka Mhlanga yena u-Mashiya ozele u-Nsele ozele iNkosi u-Bhungane . Amanye amadodana ka Mhlanga waseMaHlutshini kwakungoMbongwa ozele amaBongwa , u-Xaba ozele abakwaXaba kanye namanye . U-Mhlanga waseMahlabathini uzalwa u- Ndlovu , futhi hhayi u-Ndlovu onguGatsheni ngoba abantu bakwaGatsheni bangabeSuthu abangaBatloung ,baphuma kuMatsimane . Abantu abayeke anamanga bakithi. U-Ndlovu waseMaHlutshini wayezalwa u- Mhunu ka Hlubi ka Hadebe . U-Mhlanga waseMaHlutshini uzalwa u- Ndlovu , akazalwa u- Mafana, owesizwe sakwaNdebele ozalwa u-Mafana. Kulungile angidlule lapho!

*Futhi kungamanga aluhlaza ukuthi abantu bakwaKhumalo bazalwa eMaHlutshini! Ayikho neyodwa into ehlanganisa abakwaKhumalo namaHlubi. Kungamanga futhi ukuthi abantu bakwaNdaba -Bhadela bazalwa eMaHlutshini! Yebo babekhonze esizweni samaHlubi lapho sekuseTsomo ,naseTsolo khona namuhla kodwa babengewona amaHlubi ngokozalo , babengamaHlubi ngokobuzwe. Abantu bakwaNdaba -Bhadela baphuma kuNdaba wakwaMabaso , ingakho ngenkathi u-Nongila Mabaso ebalekeka ulaka lweNkosi u-Dingane wabaleka waqonda ngqo Transkei ngoba wayazi kahle ukuthi kwakukhona abantu bakubo kuleya ndawo. Kulungile angidlule lapho!

2. Ukuthi iNkosi u-Jobe Sithole izalwa u-Matshana.

Cha iphutha lelo! INkosi u-Jobe Sithole uBaba wayo kwakungu-Maphitha ka Mnyanda . INkosi u-Jobe yaphila ngesikhathi seNkosi u-Shaka , iNkosi u-Matshana yona yaphila ngesikhathi seNkosi u-Cetshwayo futhi yalwa naseSandlwana . Kahle -hle iNkosi u-Matshana yayinguMzukulu weNkosi u-Jobe ngoba iNkosi izele iNkosi u-Mondise ezele iNkosi u-Matshana. Umuntu akakwazi ukuzalwa uMzukulu wakhe bakwethu iphutha lelo. Kulungile-ke angidlule lapho!

3.. Ukuthi iSilo u-Shaka sasihlinza abantu besifazana uma bekhulelwe.

-Amanga nje aluhlaza nje lawo angifuni nokukhuluma ngawo! Umlando owabhalwa ngabelungu ngenhloso yokungcolisa umlando omuhle weLembe. Kulungile-ke angidlule lapho.

4. Ukuthi iSilo u-Dinuzulu sizalwa kwaMsweli.

-Iphutha lelo iSilo u-Dinuzulu asizalwa kwaMsweli kepha sizalwa eMaZimeleni . Sizalwa iNdlovukazi u-Nomvimbi indodakazi ka Msweli Mzimela owayelwe ngasohlangothini lweNdlovu enesihlonti empini yaseNdodakusuka. Ngicabanga ukuthi abantu badidwa wukuthi iSilo u-Dinuzulu sibongwa ngokuthi siyi’ Thole lakoka Msweli elinyisa liguqile . Angedlule -ke lapho

5. Ukuthi u-Mabhoko wakwaMbuyazi (Mbonambi) owabe eyinyanga yemikhonto yeLembe wangena olwandle washaya wakhukhula ngenkathi ehujwa ngamaButho eLembe .

– Cha bakwethu akulona iqiniso lelo . Yebo ngenxa yezitelezi zakhe emehlweni amaButho eLembe wabonakala engena olwandle eham ba phezu kwalo njengeNkosi u-Jesu wahamba nabalandeli bakhe waze wayosithela , kodwa sonke siyazi ukuthi akekho umuntu wenyama ongahamba phezu kolwandle bakwethu .

Indaba ka Mabhoko ifana ncamashi neyeNyanga yeSilo u-Jininindi u-Manembe ka Gagamela okuthiwa waphenduka ibhubesi ngenkathi amaButho eSilo u-Jininindi ezombulala . Kuthiwa abaleka agcwala ihlathi amaButho eSilo u-Jininindi ebalekela lelo bhubesi . Cha bakwethu kwakuzintelezi zikaManembe kwakungekho Bhubesi

# Iyaqhubeka

 

Tags:
Umbhali: Bongukholo Khumalo