Motobetjane

(Sereto sa Matebele a Motobetjane)

Ke rena Matebele Makonkwane

Ra hloka kgomo re ja motho!

Re maku’bu-kgomo Matebele

Matebele a go Sepela a sa tšwara!

Ba re makubu ga bane sereto

Sereto ke mma bona a hwile!

Ke bona Matebele makonkwane

Ba rego ba hloka kgomo ba ja motho!

Ke batho ba gabo Lemetša

Ke nama madumela go bešwa

Ba dihlaa ba sega ba metša!

Wene o segago o etshwa o ka se khore!

Ke batho ba gabo Matšhe,

Mamokate a Sefiša!

Yena thala-bodiba a noka lewatle Swatseng

Ba re thala o etla keno maphaswaneng a thaba bošega!

Mono ga matheba a kgomo!

Ke batho ba gabo Malatji Phonyoga!

Se phonyoga Maswatsi Swatsing

O phonyogile mapono ba mo kakatletše

Gwa thwe Tšhidi tšhabela thaba lebopo thaba ya bo Mmatshwane a Molepo!

Ke Mahlogeledi a bo Mokabi,

Batho ba remile mokabi ba re re a lometša!

Kganthe “Mahlogelodi” a bo mokabi o etla,

Yena selwešanya diboba,

Nosi le mojwa di alwa di ba ka borologa !

Booo boo obo, booo boo bo!

Re batho ba ga koto(leoto) le tshela le gora(noka)le fetetša lengwe,

Lengwe la šala le hlabana ntwa

Re bowa lebopo thaba sewisha thaba boshega,

Thaba ya bo mmatshwane a Molepo Tlou ya tomola mogaba,

Tlowana tša nwa kgabane fateng sa madietšane.

Re batho ba bo bo Mokgale mankoko motlapedi wa magakala

Batho ba bo Tsheoga letlapa la ba Mankgane

Re batho ba bo Madire ba bo Matšhe mamokate a sefisha

Tags:
Umbhali: Bongukholo Khumalo