Nchabeleng

Sereto sa Nchabeleng:

Ke bana ba Mokhulwane’ a mo leta legola.
Ke batho bao ba bowago seoko seokodibeng
Se se merithi mebedi
Meraro mong wa maloba.
Batho ba bo Serunya o runya bjang, Wa swara naga wa kgeretla.
Wa ba wa fihla mehlabeng e megolo ya Thetiane.
Batho ba bo kgolane wa Mmamokadi wa bo se gwete semela ntsweng
Fase ke tshaba phoka mmero. Batho ba bo Matswatswa lebelo,
Ba bo Dithebe dirola tlatswa tsa hloka ntlo ya go laka
Batho ba bo Mmasegabetle o letse mahwelo ya re ka masa a tsoga.
A gebetla batho ka Mphaka ‘a madisa a noka ya lepelle.
Ngwana selepe gomela mere o remile o tla ba wa rema le mehweleshana Thabeng.
Wa rena le mehweleretshipi wa se kukubanya maloutso.
Ke tshaba Mediti.

Tags:
Umbhali: Bongukholo Khumalo