Izibongo zeSilo uSolomon ka Dinuzulu

INyosi uHoye kaSoxhalazi wakwaNdlela

>>>>>>>>>>>>>>>.

INkayishan’enkulu kaMenzi

Ephuz’umlaza ngameva

Ulanga lisehlule madoda sesingaMavikithi

Ngosib’olusenkundleni

Kith’oSuthu

Luntula noyedwa ongaluthintayo

UNogwaj’oshiy’izinja zasOndini

UNgcede onyonkel’isife singawi

UMadlokovu sabel’uyabizwa

Bakubiza eNkonjeni

Ubizwa ngabamhlophe abelungu

Kawubizelwa ndaba zalutho

Bakubizel’ukukhuluma

Ngomhlabathi wakithi kwaMalandela

Bakubiz’ePitoli wavuma

Bakubiz’eMgungundlovu wavuma

Bakubiz’eShowe wavuma

AbakwaZulu bakubiza ngohlanya

Bathi mtakaNdaba uyazula

Ngoba udonse ngentambo ende yosizi

Wabuya ngentambende yosizi

Wathatha iziphakanyiswa

Wathi kazihlale ndawonye

Zibenjengamankankane

Wona ahlala ludweni lunye

Enqamulela umsundu

Umudli waMakhobongwana amabili

Elinye kungelakwaMadumelana

Elinye kungelakwaFelaphakathi

INyath’emnyama kaNdaba*

Eshoba limhlophe nasogabeni

Efuz’amahlath’amabili

Iwaphindela

Ngoba ifuze uMkhombe

Yafuza iNkonjeni

Lapho kuhlangana khona izifunda

Kwakungezemiful’emibili

KwakuyiSikhwebezi

Kanye neMfolozi

Umshisi wesikhotha

EsiseZindumeni phezulu

Kuze kuyosha esikuNdaba

Esibanzi ngasoPhongolo

UPhongolo olumanz’abomvu

ISigolodla sikaNdaba

Esibheka umuntu

Kube sengathi simjamele

Uphaphe oluphezu kwendlu

KokaNtuzwa

Kakho noyedwa

Ongalwathulayo

Ngisho kwabamnyama

Ngisho kwabamhlophe

INkomankoma kaNdaba

Ekhaz’amajaji

Lapha kwaNongoma

Yaze yakhaza aseEShowe

Umvuli wamasango

Namhla izwe belivalile

Abamhlophe abelungu

USingqungqungqu!

Kakhulumi kanamlomo

Unjengongaphakathi

Ezihlangwini zamadoda

Ugwabaa ebeliphethe mgodo

Nonhloyiya angalibuka

Az’akhathale

Umpondo zinde

Zingangamagudu ngawezinyathi

Indaba yenziwe

Ngamadoda ngawakwaNobamba

Yenziwe nguNdabankulu

Ezalwa nguluKhwazi

Yenziwe nguLokothwayo

Ezalwa nguZembe

Yenziwa nguMankulumani

Ezalwa nguSomaphunga

Abathath’izinkomo

Zakith’eMahhashini

Baze bazithela ndawonye

NezakwaNgenetsheni

Lidume lawathela

Amathons’esilimela

INkosi efungelwe

Ngamhlophe abelungu

Bathi akusekubakho Nkosi

Kithi koSenzangakhona

UmtakaNdabaa!

Uhlomel’ehlathini

Kwathi izibilini zamaJaji

Zabhambazela!

Kubhangazel’uMchitheki

Obezalwa nguZibhebhu

Kanti umtakaNdaba

Akaxabene namuntu

Wayeyodla umhlambi

Wezinyamazane nangaseNkonjeni

UMdlongodli wakithi Ezibindini

INcwincwi kaNdaba*

Ephuza kwezind’iziziba

Ithi ingaphuza kwezimfishane

Ibuya nodaka

Umthungo wofa lwembiza

Eyathubekela oThukela

Eyachezuk’izingcezu ezine

Olunye lwaya oSuthu

Olunye lwaya kwaMandlakazi

Olunye lwaya kwaNgenetsheni

Olunye lwaya kwaDukuza kaNomboza

Othunga limbe

Seliyosengula lingenamantshumpa

Umhlanganisi wemihlambi efanayo

Uhlanganise uNgenetsheni kanye noSuthu

Wahlanganisa uMandlakazi kanye noSuthu

Wahlanganisa uZulu wonkana

USeqamkhaya!

Losatshwa zinkonjane

NgezikaFalaza nezeMbokodebomvu

iNkosi ebhale ngozipho

Mhla iyakwehlukanisa

AMampondo kanye namaXhosa

Ngeshoba leNkonkoni

Elalibhul’izangoma

NakwaSoshangane

Izanoma zamnuka kwaMchunu

Isibhuxa esimathanga abushelelezi

NgesokaNtuzwa

Usikhafula mithi

Iphekiwe endlini kwabo

KokaNtuzwa

UMqwalajuba ngowoBeyisilie

UMqwalajuba ziyakwethuka

AmaWombe

Intaba ehlal’iNgonyama

Ngokwesab’izulu

Ukuduma

Kwathi iziphakanyiswa

Zayivula imilomo

UBayede!

UBayede kaNdaba!

INkosi yohlanga!

Ibinda Nkosi !

Tags:
Umbhali: Bongukholo Khumalo