Izibongo zeSilo uMpande ka Senzangakhona

INyosi : uMagolwana kaMkhathini Jiyane

UMsimude!

Owavela ngesiluba

Phakathi kwamaNgisi namaQadasi

INkonjane edukel’ezulwini

Unowela muva wawoShaka

Mdayi sabela kweliphesheya

Izalukazi ziyosala emanxiweni

Amaxhegu ayosala emizileni

ISikhukhulane sikaNdaba

Esikhukhul’omame sabetshatha

Saze sababeka ezinkwazini zemifula

EZinkwazini zoThukela

UNdaba uwele ngelasoDlokweni

UGagangamanzi angawesi mlomo

Amanz’odw’azosal’ebabaza

Izimvubu zayikhex’imilomo

Izingwenya zaphephel’ezintabeni

UMnguni wahlala phansi

Wavumis’izindaba ezinkulu

Ezikhulunywa kubo kwaMalandela

Wakhand’izihlangu

Wazikhandel’enkamangweni

Wakh’izindlu ngezinzala zotshani

Wakh’amaguma ngomsingizana

Wabuz’iMpofana neNdaka

Wath’uMzinyathi

Ngiyowubuza phambili koSilevu

Wathukuthela phakathi kwezinyanga ezimbili

Phakathi kukaNhlangula noNhlangulana

Wayophuma phakathi kweDlinza neShowe

Iziqu zemithi zabheka phezulu

Waphuma phakathi kukaMphehlela

noMaqhwakazi

Iziqu zemithi zabheka phezulu

INkwenkwezi kaNdaba

Ephume izilwane zabikelana

Kubikelane iKhwezi neSilimela

Gijimani ngazo zonke izindlela

Niyobikela uMaphitha noTokotoko

Nithi impi kayibizwa yithi

Nithi ibizwa nguMadela

Ngowakithi kwaMalandela

Wadel’izinkomo

Wazinik’amadoda

Wathi yiwona ayomhlabanela

Wathi ayihlathi lokuphephela

Wathi linjengelaseDlokweni

Wathi lingubaba lingumama

Wathi linguNongogo

Ngeqand’elilodwana

NgelekokaNgontsha

INtonga yethusi

Eyasala kweziny’izinduku

Abakithi ngibasolile

INkosi yakithi kabayitshelanga izibuko

Bayiweze ngelezimvubu nelezingwenya

Isikhoth’esish’eThokazi

Kwaze kwash’eesiseGudunkomo

IZulu elidume phezu kwaMaqongq’omabili

Laduma lazithath’izihlangu zoMbelebele

Lazithath’izihlangu zikaBulawayo

Lazithath’izihlangu zeZinyosi

Lazithath’izihlangu zoDlambedlu

Lazithath’izihlangu zikaNodayana

Lazithath’izihlangu zoMgumanqa

INhlehlanyovane kaNdaba*

Ihlehlele futhi ngoBulawayo

Ihlehlel’izinkomo zamaSwazi

Lalelani lowo muntu omemezayo

Umemeza sengathi uyakhala

Sengathi ukhal’isililo

UMalambule benoSidubelo

Banonina kaPhenduka

Bamemeze behlez’eMfihlweni

Bathi godl’ekhwapheni

Lukhozi lukaNdaba olumaphikw’abanzi

Lufulel’uSomahhashi koFabase

Lufulel’uNdengezi ezalwa nguMayibuka

Nkomo zay’eHluhluwe zabuyelela

Zabuya sezinembali yamazwi

Nkomo zakhuphuka zithwel’iNingizimu

Nangezimpondo

Ziyabuya sezithwel’iNyakatho nangezimpondo

Weza nezibhaxa ezimbili

Esinye sengathi singuNomampo

Esinye sengathi singuNoziqubu

Weza noMalambule kwabakaSobhuza

Weza noSidubeko kwabakaSobhuza

Weza noThekwane kwabakaSobhuza

Weza noMgidla kwabakaSobhuza

AmaSwazi akhawula ukumfunga uSomhlola

Ayihhulula imfibinga

Ngaphakathi kwaNodwengu

UMakhalimakhande njengezulu*

Lona limakhalima limandindizela

Isikhaphukhaphu singamanz’oMkhuze

UMkhuze siwuwele siwukhaphuza

Umfaki waMajomel’ezimpophomeni

Kuze kuse aMajomel’ebikelana nemiqhele

USongo lwensimbi yakoNdikidi

Elidl’uDambuza benoSikhombazana

Inzingelezi kaNdaba

Ngokuzingelezel’izinkomo zikaMswazi

kaSobhuza

Wazingeleza izinkomo zikaJobe kaGece

Umgwaqo wezinqola uMashishiliza

Umuntu ewulandela

Angaze afike kwaHlathikhulu

Uhlasele libalele koMleshe

Wahlasela libalele koFabase

Wahlasela libalele koSikwata

Wabhoboz’umthombo wemvula

Imvula sasingasakwazi ukuyibona

Kithi kwaMalandela

Utshwala bukaGologo

Babungaphuzwa muntu kwaMalandela

Babuphuzwa yimihlambi yezinyamzane

Usibasa ndleleni kwabemukayo nabahleziyo*

Bathi abahleziyo

Yikhona bezosala besokh’umlilo

Umhlane kaMmama

Hamba simuke

Siqonde kweliphesheya

Laph’abantu bakhona

Bnagangemihlambi yezinyamazane

Indab’engiyizwe ngiphesheya

Bathi nakwaMalandela

Izwe limangqephungqephu

Eminy’imithwalo iqonde kwaVuma

Eminye iqonde kwaNyawo

Imamba ebamba izinhla

Yenyus’iVuna

Imihlambi yamaduna yagugudeka

Kugugudeke ezawoTokotoko

Kwagugudeka ezawoMaphitha

Owadl’izinkomo zawoPhalane zonkana

EzoMbelebele zamuka nomoya

Usibamba siyaphula siliBhubesi

Isihlahla sentshungu sombhelebhele

Sigawulwe nguKlwana

WaseMbongombongweni

Amazembe anqundekile

UMzingeli kadinwa lihawu

Ingan’abadala libadinile

Ube ngumsingi wasenhla

Engumsingi wasezansi

INtakansinsi kaNdaba

Okade kwasa besisitheka

Abakithi kwaZulu

Izinkomo zayithwala imilomo

Zaqonda eSibubulungu

Usimayedwa njengelanga

Lona limi lodwa ezulwini

Usanda sithebeni njengensonyama

Umhlophe ophandlayo

Kithi kwaNodwengu

INkonyane kaNdaba

Eyakhula zeyizonda

Njengesixhumo enyamazane

Isimemezane!

Simenyezwe ngamaSwazi

Athi zaphela izinkomo zikaMswazi

Azinqum’amashoba

Azibon’ukugeza

UMpande kazithand’izinkomo

Ezilotshwe ngencwadi

Ngoba izinkomo

Ezinencwadi ngezamaBhunu

Ubesaqonde kwezikaSomcuba

Uthe engakagezi nokugeza

Esahlezi noNongalaza noSondada

Wasethatha isihlangu

Esihloma umgobo

Ngoba yiNkosi yakosihlangu

Khawuleza nkuna kaNdaba

Uzoyifica imizi emaphethelweni

NgeyawoDambuza kaNtombela

NgeyawoNdlela kaSompisi

Ungabafumanisa behlezi endlini

Besakhe izithanga

Uwufake entombini

Uwufake endodeni

Kuyaya kwaHlathikhulu sekulushongolo

UMdayi ubalekel’unya

LwakwaNtuli nolwakwaNtombela

Ababulal’umuzi kaNdaba

Bathi bawunikiwe

Bawunikwe nguMageba

UMakhalia khande onjengezulu*

USomnandi kaNdaba

Woza ngange

Umlomo uyangiwa

Kithi kwaMalandela

Othukuthele wawela uBhalule

Ngemvula yezinyembezi

Enqonde enqabeni kaSikwata kubeSuthu

***Yibinda Nkosi

Tags:
Umbhali: Bongukholo Khumalo