Nxele/Msweli

AbakwaNxele /Msweli. 
Kubhala uMfanafuthi Mhadu Nxele kanye noNkululeko Msweli. 

HISTORY OF NXELE CLAN)
Kubhala u-Mfanafuthi Nxele noNkululeko Msweli :
ISINGENISO /ISETHULO.
Okwenze saba nalombhalo ochaza kabanzi ngesibongo sakwaNxele/ Msweli/ Seme ukuthi umlando wakhona uxovekile futhi abantu bakhuluma izinto eziningi ngaso, nabasichazayo bachaza okumbijana ngaso. Sifisa ukususa isithombe esingelona iqiniso esesingene sagxila kubantu nakubanini besibongo. Okusenze sabhunkula saqoqa umlando wesibongo wesibongo sakwaNxele yingoba ubukeka unyamalala kancane kancane ngoba abadala bayasishiya singena lwazi nokusibeka egcupheni yokuthi isizukulwana esizayo ngeke sazi ngemvelaphi yaso. Siqopha lomlando kuze kucacelwe noma ubani ukuthi sibongobani thina , sivelaphi , sizalwa obani ababedume ngani, ababamba liphi iqhaza ezizweni ababezakwele nase zifundazweni abazakhele.
Isibongo sakwaNxele singesinye sezibongo ezindala ezibongweni zabe-Nguni aseMbo. Lesibongo sibekhona ngesikhathi zizwe zisazimele zaziwa ngokuthi izizwe zabe-Nguni, zingakahlanganiswa ngaphansi kompheme wombuso waKwaZulu owabunjwa iSilo uShaka Zulu kusuka ngonyaka (1816).
Isibongo sakwaNxele singaphansi kweqoqo lezibongo zamaLala Nguni, okuzibongo noma izizwe ebezakhe noma ezakhe zagudla uLwandle oGwini oluseNyakatho yekwaZulu.
Isibongo sakwaNxele besitholakala ngaphansi kwesizwe sakwaMthethwa esitholakala eMpangeni esakhe sagudla uLwandle. Isizwe sakwaMthethwa safika kulendawo esiyaziwa ngeMpangeni namhlanje saqhamuka ngendlela evela kwelamaThonga echwebeni iDelagoa Bay. Lesizwe sakwaMthethwa saziwe ngamaThonga ngenxa yokuthi saqhumuka ngasemaThongeni. Nabantu bakwaNxele babe sebaziwa ngamaThonga akwaMthethwa ngoba beyinzalo yakhona kwaMthethwa.
Isizwe sakwa sakwaMthethwa safika siholwa -Inkosi uXaba.
AMAKHOSI AKWAMTHETHWA
Xaba. 
Madango.
Khayi. 
Jobe.
Dingiswayo (Obuse kusukela ngo 1807-1818).
(A)•UKUVELA KWESIBONGO SAKWA-NXELE (Imvelaphi)
Kuthiwa ngesikhathi kubusa iNkosi uMadango kaXaba bekune Nkosazana enhle, ikhanga ezinsizweni, igqamile esizweni sakwaMthethwa, zonke izizwe zifisa ukuba yendele kuzona. Ngokuqinisekisiwe leNkosazana kwabe kudadewabo kaMsweli bezalwa umama oyedwa. INkosi uMadanga uyithandile lentombi wabe esekhipha umyalelo wokuthi leNkosazana yesende likaNxele ayingagani ngaphandle / kwezinye izizwe, wathi ayigane iNkosana yakhe uKhayi. Inkosi uMadanga/o ibe isibanika isibongo esisha okungesabo kuze kuxazululeka inkinga yokuganana kwabantu bandawonye kwaMthethwa. Inkosi ibaqambe ngokuthi oNXELE (abakwa-Nxele), akusebona abakwaMthethwa. Inkosi ibabize ngegama likayise mkhulu wabo uNxele owabe esiyidlozi kubo. (Lokhu kufakazelwa uNqola kaKhayi kaMadanga kaXaba ophile isikhathi eside).
Lenkulumo ifakazelwa isithakazelo sakwaNxele -Msweli -Seme esikhulu okuyisona esiqukethe lomlando ophatha iNkosazana yakwaNxele. Sithi “MAZALANKOSI AZALA UJOBE, AZALA uKHUBAZI.
Kuthiwa Inkosana yendlu kaNxele uMENDU akasithandanga isenzo seNkosi , wathatha isiqhumo sokuthi aphume nabantu bakubo okubalwa nabafowabo uMSWELI, ZAZA, nabanye. UMendu uhole abantu bakubo sebeziwa ngokuthi abakwa-NXELE, walibhekisa eNyakatho yezwe lakwaMthethwa. Ufike wagoba amadlangala emagqumeni angakwa Sokhukhulu. Lamagquma abe saziwa ngaye, kwathiwa ikwa-Mendu (Mendu hills). Lezintaba zisekhona namanje zisabizwa kanjalo , zingaphansi kukaMasiphala omkhulu uThungulu Municipality osuqanjwe ngokuthi King Cetshwayo. 
UMendu ube eseqhubekela phambili wafike wazinza phakathi komfula iNYALAZI kanye nechweba iST.LUCIA BAY, lendawo isiyaziwa ngokuthi kuseMtubatuba /Hluhluwe . Bebeyi sizwe esincane ebesaziwa ngokuthi oNxele (abakwa-Nxele). UMendu esekuyo lendawo ufike wazingela izinyoni ezibizwa ngeziSeme ebeziningi kakhulu eduze noLwandle, futhi ubewunqondonqondo ekuzingeleni izinyamazane. UMendu ugcine esaziwa ngoSeme igama lakhe. Abantu bakwaNxele baze babongwa ngokuthi “oNxele abakhipha iziseme eduze noLwandle”
(B)•UQHEKEKO KUBANTU BAKWA-NXELE
ABAKWA-SEME NXELE
Ngenhla sikubalulile ukuthi uMendu wayehamba nabantu bakwabo okubalwa uMsweli oncane noZaza. nabanye. UMsweli wayengeyona inkosana endlini yakubo kwaNxele. 
Ngaphinda ngasho ukuthi ukuthi intombi eyagana kwaMthethwa kwabe kudadewabo kaMsweli belamana.
Kuthe sekubusa iNkosi uKhali (yi) kaMadanga , Indlunkulu yakwaMthethwa yeseka uMsweli ukuba abe umholi wabantu bakwaNxele, Iyalele uMsweli ukuba azibonakalise ukwethembaka kwakhe ngokuthi ahlasele umnewabo uMendu (Seme). 
Zashesha zafika izindaba kuSeme zokuthi uzohlaselwa uMsweli kanye neNdlunkulu yakwaMthethwa, uMendu (Seme) waphuma nabalandeli bakhe ngokuthula engafune nempi nambango, kuthiwa wehlela ngezansi wayozinza esiqhingini sase St.Lucia.
Iningi labantu bakwaNxele alikuthandanga lokhu kugxabhukela kweNdlunkulu yakwaMthethwa, nabo bakhetha ukuphuma baphele endaweni yakwaMthethwa layokhosela ezizweni ezaziwa ngamaDebe (Debeland) ezazi zinze maphakathi nomfula eMngeni Natal. 
Abantu ababeseka uMendu owayesedume ngelikaSEME , babe sebebizwa ngokuthi abakwa-SEME. 
Emva kokukhothama kukaSeme (Mendu) kube sekuhlala iNkosana yakhe uNdaba esihlalweni sokuhola ingxenye yoNxele eyabe siyaziwa ngokuthi abakwa-Seme.
Kuthiwa uNdaba ubeyinkuku nempaka nendodana kaMsweli uMadeku obehola uhlangothi labakwa-Msweli beqhuba ingxabano yabazali babo.
UNdaba kaSeme ubehamba ezinyathelweni zikayise zokuba uNqondonqondo ekuzingeleni izinyamazane.
UNdaba (Ndebe) kaSeme Nxele ubahole abantu bakubo ngaphansi kwezimo ezinzima zempilo, esibala kuzo ukuhlaselwa zikhukhula minyaka yonke ezazikhukhula imfuyo , ukudla emasimini. Ngenxa yokuthi bebenganakudla kokuziphilisa kubaphoqile ukuthi baphile ngokuzingela izinyamazane nezinyoni iziseme kanye nokukhipha izinhlanzi oLwandle ezaziwa ngokuthi ziMbazi. Kube sekuvela ukukhuluma okuthi “Nina enadla imbazi nathi nidla iyokhu (ilokhu)”. 
Isimo sendlala siqhubekile nokubahlasela baze babanezimpawu zabantu abaphila endaweni ewugwadule. Bafaniswa nesizwe sama-waTha esatholakala eNyakatho yeGreat Lukang Swamp Rhodesia.
ISilo uShaka sibe sesibaqoqa sibakhipha esiqhingini saseBhayi (St. Lucia) ngoba sibona impilo engenhle abayiphila. Sayalela umholi wabo uNdaba kaSeme Nxele Ukuba akabheke enye indawo angaphila kuyo nabantu bakayise. UNdaba kaSeme wakhetha ukuphuma elibhekise kwaNIBELA wafika nakhona wazinza endaweni eseduze noLwandle iFalse Bay. Ufike wakhosela ngaphansi kwezizwe ezaziwa ngokuthi amaNhlozi (Ntlozi) ngaphansi kobuholi beNkosi uHlawukana. AmaNtlozi izizwe ezaziwa ngokuthi azinazo izikhali zempi namabutho okuzivikela, izizwe ezazigxile ekwakheni imithi enzima. 
Abantu bakwaSeme sebezinze kwaNibela, Isilo uShaka sibe sesihlasela izizwe ezazi zinze kwaNibela, abantu bakwaSeme babe sebethelwa amachaphazelo. Kuthiwa abantu bakwaSeme babe sebekhumbula emuva lapho abaqhamuka ngakho, Kuthiwa babuyele emuva badlula bayozinza kwaMbonambi (Mbuyazi) ngaphansi kobuholi buka Mabhodla (Sokana) Mbonambi.
INGXENYE YOLIBO LUKASEME.
NXELE
………?Snono (akunasiqiniseko)
SEME (MENDU).
NDABA.
SOTITI.
MLOTSHWA.
(hhayi ophuma kwaMncube/ Ncube).
Siphinde sizwe ngo NJONJO kodwa asazi ukuthi uzalwa ubani kusuka kuSeme. 
Ngaphansi kwesibongo sakwaSeme kube sekuvela iqhawe eladuma umhlaba wonke Dr Pixley ka-Isaka Seme (wazalwa ngo 1881). Ubewummeli olwisana negcindezelo yomntu omnyama. Ubengomunye wabasunguli benhlangano u ANC (1912), ngesikhathi usungulwa u ANC uphathe isikhundla sokuba unobhala wenhlangano. Uphinde waqhoqhobala isikhundla sokuba Mongameli we ANC (1930-36). 
Uganwe iNkosazana yeSilo uDinuzulu, uMntwana uPhikisile.
•ABAKWA-MSWELI NXELE
Emva kokuba uMendu (Seme) eshiye indawo engase mfuleni iNyalazi, wayozinza esiqhingini St.Lucia, UMsweli ube esiqhoqhobala isikhukhudla sokuhola abantu bakwaNxele. Uphinde wathola isikhundla eNdlunkulu yakwaMthethwa sokuba umlamu (usbali)weNkosi uKhayi kaMadanga/o. Abantu bakwaNxele bebemfunga uMsweli ngoba ewumholi wabo. Nezizwe ezinye bezibazi noma bezibabiza ngokuthi abantu bakaMsweli (umholi wabo)
Uzalo lukaMsweli lube seluzetha ngaye bathi abakaMsweli isibongo sabo. 
Kuthe sekukhotheme uMsweli abantu bakwaMsweli babe sebeholwa iNkosana yakhe uMADEKU kaMsweli Nxele. Naye uMandeku (Madeku) ube eseqokwela esikhundleni esiphezulu kwaMthethwa ngesikhathi kubusa iNkosi uDingiswayo kaJobe kaKhayi kaMadanga. Nangengesikhathi sokubusa inkosana kaDingiswayo, uSomveli ubesenezwi esizweni sakwaMthethwa. UMadeku ubengomunye obesohlwini lezikhulu zezwe lakwaMthethwa ezazizobulawa uMondise kaJobe (umnawabo kaDingiswayo) okuthiwa wayefuna ubukhosi ngejozi /ngempi. UMandeku kaMsweli ubeseyalelwa Induna uNguluzana wakwaMbokazi ukuba akabaleke noSomveli kaDingiswayo beyocasha kwelaMaThonga (1824). Sibe sesithola ukuthi uMandeku /Madeku kaMsweli wadlula kwelamaThonga waze wayozinza eMaputo. Kulendawo ufice abantu ebebengomakhelwana bakhe abakwa-Msane ababesuka kulendawo esiyaziwa ngokuthi kuseMtubatuba, wafica omkhaya bakhe bakwaSoshangane Nxumalo besuka kwaNongoma abebe balekela iSilo iLembe. Nozalo lwakhe uMadeku kaMsweli lukuyo leyandawo kwaSoshangane lwaziwa ngokuthi abakwa-MSWEYA.
Indlu eyasala yeseka uMsweli , indlu yomfowabo uZAZA owayezalwa uNkabane kaNxele.
UMsweli Nxele uzale amadodana amaningi esingabala ambalwa nje uZikode, uNtunjana , uMadeku, Makhakhathana, nabanye. 
Uzalo lukaMsweli lusalile endaweni yalo. Lendawo ingaphansi kobukhosi bakwaMkhwanazi eMtubatuba. Uzalo lukaMsweli beluzinduna zakwaMkhwanazi. Singabala izinduna ezagqamayo uMashoboda induna kaSomkhele Mkhwanazi , Mindi nabanye. Ozalwani lukaMsweli owavelela kakhulu uNONGALO KAZIKODE KAMSWELI NXELE. UNongalo wavelela empini yaseNcome (1838) lapho uZulu ebhekene namaBhunu. Kuthiwa uNongalo wala kulempi waze wathatha izembe wagenca ngalo amabhunu ngoba umkhonto uthatha kude. Waze wathola izibongo ezithi “uMpisela yakoNgonyama eyadela umkhonto yathatha izembe ngoba liwumasheshisa kwelaseNcome”. Ubengeconsi phansi kwiSilo uDingane, “uMpindela yakoNgonyama”
Nansi ingxenye yolibo lukaMsweli
NXELE
……? Snono (akunasiqiniseko)
MSWELI
ZIKODE
NONGALO
MYAKAZELA +MTHIWANE
MBAMBELA
MASHOBODA +PHOZINI
(C)•UFUDUKO LWABANTU BAKWA-NXELE
Abantu bakwaNxele batholakala lonke izwe lakwaZulu Natali nase sesifundazweni sase Eastern Cape. Ukuhlakazeka kwabo kuqale ngesikhathi kubusa iNkosi uKhayi Mthethwa (1771-1789). 
Iningi labantu bakwaNxele bawela uThukela bayokhosela kuzizwe zamaNdebe (izizwe ezisika ubuso), lezi zizwe ezaziwa ngama-Debe bezakhe maphakathi nomfula uMngeni (Natal). Kuthiwa amaThonga Nguni -Amalala yiwona awokuqala ukwakhela amaDebe. Ngenhla ngikuchazile ukuthi isibongo sakwaNxele singaphansi kweqoqo lama Lala Nguni , kanye namaThonga Nguni. Labo Nxele yilaba abaziwa ngaXASIBE/ XESIBE, abatholaka maphakathi nesiFundazwe sakwaZulu Natali Msinga, Mgungundlovu, Mpendle, Bulwer. Abanye base South coast nase E.C. Kuthiwa ngesikhathi sekubusa iSilo uDingane (1828-1840) iningi labantu bakwaNxele ababekade bebalekele emaMpondweni libe selibuya liholwa umpathi wabo uSOQHOSHA, Lifike lanzinza endaweni yalo eRichmond. Kuthiwa kube sekuphuma umyalelo wokuthi ababe ngaphansi kobuholi beNkosi uMbazwana kaNondaba wakwa-Dlamini esiPhahleni phakathi kwe Richmond noMkhomazi. 
USoqhosho ubeyiNkosi yoNxele ebebakhe eMkhomazi (Richmond).
Kuthiwa ngesikhathi kusungulwa intela yamakhanda (poll tax) ngonyaka 1892, uSoqhosha akahambisana nalomthetho, waze wabekwa icala lokuphikisana nombuso. Ngonyaka ka 1900 uSoqhosha walahlwa icala lokuphisana noMbuso wamaBhunu, ase emjezisa ngokuthi amaphuce indawo yakhe, konke lokhu kwakhwenziwa umantshi uSir J.Y Gibson. Lesisenzo soholela ekutheni kube nempi yamakhanda (Impi kaBhambatha) ngo 1906. Lempi yaqala khona eRichmond eMkhomazi ngo February 1906 , uma sizwa kuthiwa kwaphangalala inqwaba yezinsizwa zakwaNxele ziholwa induna uMjongo kaMncindo/ Mphuma Bhengu. 
Siphinde sizwe ngabantu abaqavile / amaqhawe okuthiwa o NOVEVE kaNYOBO ,MGOBOLI kaGELE, N’MAGWALA, NOGULA NTOZABANTU, MGETHWA , BHEKASHIYE, GAXA, SBHUZELA, NONDABULA, THOTHO, BUQILI. 
nabanye.
•Ufuduko lwesibili yilaba oNxele abawela uThukela ngesikhathi kubusa iSilo uDingane. Labo Nxele batholakala oGwini oluseNyakatho kwaDukuza, Maphumulo, Mandeni, Eshowe. Bawela uThukela ngo 1839 /40 besuka Hluhluwe. Labo Nxele bayinzalo ka MNYAMBO KA-ZAZA NXELE. Kuthiwa iningi labo lawela uThukela bengabalandeli boMntwana uMpande ngenkathi ebalekela umnewabo ISilo uDingane ngonyaka ka 1839. Bafike bokhosela esizweni sakwaQwabe abanye kwaDube abanye bakhosela kwiNkosi uMkhonto Ntuli kwaMaphumulo.
Abagqama kakhulu uMAQHOGI kaNjiyanjiya wasemzini wasoHlekweni kwaDukuza no uMHADU (iPhisi). UMaqhogi waganwa ozalweni lukaMudli kaNkwelo kaNdaba Zulu (kwaNodunga), wazala uMakeni (Born1840-50) yena wazala uMthakathi nabanye. UMhadu ubenendawo kwaMaphumulo, okuthiwa iNJINGENI negama lomuzi wakhe belaziwa kanjalo . Lendawo ingansi kobukhosi bakwaNtuli kwaMaqumbi. UMhadu kaNjiyanjiya uvelele kakhulu ngesikhathi amaNgisi emncenga ukuba akahlome kanye nawo eyohlasela uMbuso wakwaZulu . UMhadu wenqaba wakhetha ukushiya indawo yakhe wayozinza eNgudwini endaweni kaMATHUNJANA NKWANYANA, ENGUDWINI ngonyaka ka 1878. UMhadu wabamba iqhaza ekuvikeleni umbuso weSilo uCetshwayo kumabhuka ayesencenga ukwethenjwa ngamaNgisi eNatal. Nasempini yaseSandlwana 1879 , waba nesandla ekuhlaseni amakhosi ayesembukele kumaNgisi, esingabala kuwo Inkosi Hlangabeza Bhengu Ngcolosi. Ngesikhathi ehamba kwaMaphumulo uMhadu wasongela bonke laba abase becheme / bedla ngakhezo lunye namaNgisi ngokuthi uzobahlasela ashise imizi yabo. Ngonyaka ka 1879 June emva kwempi yaseSandlwana uMhadu waphaka impi eyashisa imizi enga 31, yabulala izinduna ezintathu zakwa Ngcolosi kanye nabantu abayi 13. Yathumba izintombi eziyi 8 ,yathatha imfuyo izimbuzi ezinga 341 , izinkomo ezingama 226 kanye nemali ezi £2017 yo Pondo.
UMhadu wazala amadodana amaningi esibala uDumaza, Nqola, Msikane , Sgomane, Novimbela noDayime nabanye.
OLunye uzalo olutholakala eGroutville kwaDukuza olukaMKHOYISWA no QANDA. OlukaQanda lwabuyela emva eShowe eMpaphala.
ULibo loNxele abatholakala kwaDukuza, Maphumulo, eShowe
•NXELE
•NKABANE
•ZAZA
•MNYAMBO noNDATSHANA
•NJIYANJIYA noSONZIPHO
•MHADU noMAQHOGI
•DUMAZA (1840-50), NQOLA, MSIKANE, DAYIME, NOVIMBELA, SGOMANE.
•Ufuduko lwesithathu kusuka eMpangeni yilolu loNxele abatholakala kwaNongoma abahamba beyolekelela iNkosi uZibhebhu kaMaphitha Zulu empini yoSuthu noMandlakazi, wafika wabanika iziza zokwakha. Singabala uMADUNA kaDANGAZELA, NGAMULANA , MZILA noNJEBOMVU. (UMzila no Njebomvu babesuka koNxele base eMvoti kwaDukuza ). Nabo laba oNxele bayinzalo kaZAZA. 
Bakhona abanye abatholakala eVryheid abawu zalo lukaTSHEVU owaye yisethenjwa seLembe. ISilo uShaka simthume ukuba ayolanda izinkomo kuMzilikazi ngesikhathi INkosi uMzilikazi kaMashobane esagobe amadlangala eMpumalanga (Standaton). Kuthiwa uTshevu ufike abantu bakwaKhumalo sebethuthile badlulela phambili, uTshevu wangena emadlangaleni abo wafike walala khona / waqhetha. Ube esethola izibongo ezithi “Maqhetha wena owaqhetha kwaMzilikazi”. Abanye abakwaNongoma bawuzalo lukaMLONDO, MGONONDO, JAJA.
Nansi ingxenye yolibo olutholakala kwaNongoma
•NXELE
•NKABANE
•ZAZA
•SPHUSHANA +DANGAZELA
•BHUNGANA
•NGAMLANA
•NYONEMHLOPHE noNYONEBOMVU (amabutho enkosi uZibhebhu)
•Ufuduko lwesine yilaba oNxele abatholakala oNgoye naseMthunzini. Laba oNxele abasoNgoye, Mevamhlophe bayinzalo KaGWAMANDA kaSKHUNI NXELE. Kuthiwa kufike amadoda amathathu evela kwaMbonambi, okwabe ku NCEKWANE, MTHANYANA noTHONDWANE. Owagqamayo kubona kwaba uNCEKWANE okwaqanjwa ngaye indawo nesikole okuthiwa kuseNcekwane ngaphansi kobukhosi baseMazimelweni ngaphansi kweNkosi uZimema kaSgodo . 
AbaseMthunzini bafunga lamaqhawe uBASHA KANTOBO, MDANYANA noLANGANA.
(D)•IZINKULUMO EZINGELONA IQINISO NGESIBONGO SAKWA-NXELE/ MSWELI/ SEME.
-Ukuthi isibongo sakwaNxele sidabuka emaMpondweni. 
-Ukuthi isibongo sakwaNxele sivele ngokuthi umuntu wakwaMthethwa ulale udadewabo kwase kuvela oNxele.
-Ukuthi Indlovukazi unina weSilo uDinuzulu uNovimbi uzalwa uMsweli Nxele. 
-Ukuthi abantu bakwaNxele/ Seme bahlaselwa ISilo uShaka. 
-Sihlobene noNxele (Mavuso)
3. ISIPHETHO (Conclusion)
Sesiphetha ngalomlando wesibongo sakwaNxele ,singakuqinisekisa ukuthi isibongo sakwaNXELE sivela kwaMthethwa, abantu bakhona bebendawo kulendawo esiyaziwa ngokuthi kuseMtubatuba/ Hluhluwe. Kuyiqiniso elivivinyiwe ukuthi bonke abantu bakwaNxele (Msweli -Seme -Chule -Nkontwane -Gaxa) abandawonye baphuma esendeni linye uNXELE.
-Abantu bakwaChule bavele ngesikhathi oNxele sebezinze eMkhomazi , Bulwer. Umlando wabo uthanda ukudida ngoba uxoxwa indlela ezahlukene. (1)Abanye bathi kwakungadoda ayejwayele ukwenza imisebenzi yezandla okunguku cwilisa izikhumba emfuleni zezilwane ebese besika amahawu, bakhe imvunulu nezinye izimpahla. Abantu bebe sebebahlonzwa njengabantu abangamaChule ekwenzeni imisebenzi yezandla. (2) Abanye bayixoxe kanje indaba yokuvela kukaChule -bathi kwakukho indodakazi kaNogulo okwakuthiwa uNomachule, kuthiwa yajwayele emfuleni yakhulelwa yangaziwa ukuthi ikhuleliswe ubani. Ngoba yayingapheli emfuleni kwathiwa ikhuleliswe iSelesele elikhulu. Nesithakazelo sabo oChule sithi Selesele elikhulu lasemfuleni. Uzalo lwale lontokazi lube selubizwa ngayo kwathiwa oChule. 
-Abantu bakwaGaxa bavele ngesikhathi uMnuz wakwaNxele uGaxa esezinze eMzimkhulu. Bebe sebeqhuba umkhuba / isiko elidala lokuthi bezibize ngenzala bantu yabo kuze lingapheli igama layo emlondweni. Usaqhubeka lomkhuba emaXhoseni, emaMpondweni nase maBhaceni. 
-Abantu bakwaNkontwana/e naba bavele ngo Mnuz wakwaMsweli owasuka eNyakatho yakwaZulu wayozinza eMzimhulu/ eXobho, uzalo lwakhe lube seluqhuba umkhuba/ usiko lokuthi luzibize ngenzala bantu yabo uNkontwana/e.
3.(A) IZITHAKAZELO ZAKWA-NXELE
Abantu bakwaNxele bathakazela ngokungefani ngenxa yokuthi bahlakazeka bagcwala izwe lonke, bazithakazela ngabaholi babo kanye namaqhawe avelele kulolozalo noma kulolo libo. Phela izithakazelo zisuselwa emagameni abantu nasezibongweni zokhokho bethu. Yingakho ke sithola ukuthi la kwaNxele sithakazela ngokwehluka kunomunye imbangela yalokhu ukuthi abantu balesi sibongo bahlakazeka kakhulu futhi baqhelelana kakhulu. 
Nakuba bethakazela ngokwehlukile kodwa zikhona izithakazelo ezibahlanganisayo uNxele -Msweli -Seme. Futhi izona ezinkomba yokuthi isibongo sakwaNxele savela kuphi futhi sivele kanjani. Uzokhumbula ukuthi izithakazelo zingumthukululi wamaqiniso okuthi abantu bebaningi nje bahlobana kanjani. 
Nazi izithakazelo eziqoqa bonke oNxele , Msweli, Seme.
•NXELE
•MAZALANKOSI AZALA UJOBE AZALA UKHUBAZI
•NYAMBOSE- MTHETHWA.‎
Tags:
Umbhali: Bongani Kholo Khumalo