Moselekatse

AbakwaMoselekatse
 
Abantu bakwaMoselekatse/Moselekatsi bangaMantungwa kaMbulazi ize bekhuluma isiTswana, bengasazi isiZulu. .
Lesi sibongo sakwaMoselekatse siphuma esibongeni sakwaKhumalo,,sathathelwa egameni lenkosi uMzilikazi. Phela abeTswana bathi Moselekatse waMacobane, abasho ukuthi Mzilikazi kaMashobane. Nasezithakazelweni zabo abamulibali u’Machobane’. Laba bantu bakwaMoselekatse basabazisa ubuhlobo babo naMantungwa kangangokuthi amaqomi futhi abesheli eMantungweni ikakhulukazi kwaSokhumalo. 
AbakwaMoselekatse sibathola laphaya endaweni yaseKanye buqamama nedolobha iGaberone. Indawo yaseKanye izwe labeTswana abaziwa ngokuthi ‘ aBangwaketse’. AbeTswana nabo behlukaniswe izigatshana njengathi abeNguni.
Kukhona 
AbaNgwato 
ABakwena
ABangwaketse
ABaTawana
ABatlokwa
ABakgatla
ABarolong
Nabanye
AbaNgwato ibona ababusa manje ezweni laseButswana ize nje kusalawula uKhwini kwelaMaNgisi. ABaFokeng babusa endaweni yaseRusternburg
Bonke laba beTswana inkosi uMzilikazi yabahlesela, yabahlasela ngenkathi yakhe lapho sekuseZeerust khona namuhla. Umuzi wayo wawubizwa ngokuthi kuseMkhwahla, induna yawo kunguMkhaliphi kaDlekezela Khumalo( uMkhaliphi woMkhwahla). Omunye umuzi wenkosi uMzilikazi ngaleso sikhathi wawakhelwe endaweni yaseTshwenyane, wona-ke wawubizwa ngokuthi kuseGabeni( iGabeni lakithi elimagabelo amhlophe). Induna yaseGabeni kwakunguMaqhekeni kaMagogo Sithole.  .
Ngenkathi inkosi uMzilikazi ihlasela aBangwaketse umuntu owayebusa aBangwaketse uSebego(Sibeko) owayebambele indodana yomfowabo eyayisencane. Leyo ndodana kwakunguSenthufe. Kwakungunyaka ka 1837 ngenkathi inkosi uMzilikazi iphaka impi eyaphikelela ezweni labaNgwaketsi eKanye. Leyo mpi yabe iholwa inkosi uqobo kanye nezinduna oMaqhekeni Sithole noMkhaliphi Khumalo. 
Ngenkathi uSebego nabantu bakhe bebona impi yaseMantumgweni babaleka bayogibela entabeni..Lokho akuzange kubasizwe aBangwaketsi ngoba impi yaMantungwa yabalendela yaze yayofika esicongweni saleyo ntaba yafika yabethula. 
 Leyo ntaba y yaziwa ngokuthi kuseMosenekatse Hill kuze kube namuhla,futhi idonsa izivakashi ezisuka phesheya kwezilwandle.  Kulokho kuhlaselwa kwaBaNgwaketsi inkosi uMzilikazi yazitholela izihasho ezithi 
‘ Inhlikinhlikane yebhidi elimathetha’
   Liqhobozele uSigonyela ezwa kuMantantisi
   lasobozela uSibeko ezwa kuBangwaketse
   Lamoklamokla uMokgatla ezwa kuBahurutsi’
Sebenqotshiwe-ke aBangwakeste inkosi uMzilikazi yajuba uGolide Khumalo ukuba abheke aBangwaketse endaweni yaseKanye.Kwathi ngemuva kokuba amabhunu esenqobe aMantungwa eMosega  sekuhanjwa sekuphikelelwe kwaBulawayo eZimbabwe enye ingexenye yabantu bakwaKhumalo yasala endaweni yaseKanye. Yileyo ngxenye-ke esizibiza ngikuthi ingeyakwaMoselekatse/Moselekatsi namuhla.Abantu bakwaMoselekatse babuye batholakale nasesifundazweni saseNorth West koMahikeng. BangaMantungwa impela ize bengalwazi ulimi kwesiZulu.
Ake ngime lapho nina beNkantshane umadephuna egijima eSikhukhuza eyamdephuna egijima uThulare kubaPedi. 


Tags:
Umbhali: Bongani Kholo Khumalo