Incazelo ngoBhubhubhu  (Helinus integrifolius)

UBHUBHUBHU:

Nina abeMbube eshoba liyisilikithi , iGwalagwala likaMenzi elisuke eNtumeni kwabheja iShowe kwabheja iNdulinde , kwaze kwaya kwabheja noLwandle noThukela !! UKhaba limile lodwa ngaseNhlungwane amanye amakhaba emila izixexelegu!! #Enhla nasezansi ngethemba basaphila abeSilo, sisaphila thina eMantungweni.

UBhubhubhu :

Nina beSilo le Nduku eniyibonayo kuthiwa uBhubhubhu igama layo . Kuye kusebenze kakhulu   izimpande kuleNduku nina beSilo, nokho abanye babuye basebenzise neziNduku .  Le Nduku iwuBulawo beDlozi nina beSILO , ingena eGobongweni elimhlophe le Dlozi. Yinhle kakhulu ekugezeni iDlozi ebeliphenduliwe .Ayivamisile  ukusala uma kugezwa aManzamnyama. Le Nduku ikhipha igwebu elihle elimhlophe qwaba- uma uyiphehla ngothi lwePhahla. Le Nduku ibuye ibe yinhle kwezokwakha ugazi ezinsizweni , ingakugilela izimanga iyodwa nje vo uma ugqume ngayo waphinde wageza ngayo . Angisaphathi ke ekuphalazeni uma uyiqhathe neziNduku ezifana neNhlanhlemhlophe , uMusa , iNingizimu , uFoshela , uVumakubangoma omhlophe kanye nezinye . AmaSoka ayikhonzile le Nduku nina beSilo ayithwele ngeQoma. Kanti yinhle futhi nakwezokudonsa imali kanye neNhlanhla.  .Ingakumangaza wena weSilo ngokushisa nje impande yayo ethakwe amafutha eNhloli eBhizinisini lakho . Idonsa kakhulu le Nduku nina beSilo .Iyangena naseZibungeni zeBhizinisi. AmaSoka ayazi kahle le Nduku ngoba yakha okukhulu ukuthandeka lokhu. Le Nduku yinhle kakhulu nakwezokufesa umsebenzi, Yinhle futhi nakwezokufuna iSikhundla kuMphathi emsebenzini.


Khumu!!

Niphile nina beZulu eliphezulu. Thola olunye ulwazi kuYou Tube wethu osihloko sithi “Kholo Khumalo TV”

 

Tags:
Umbhali: Bongukholo Khumalo