Incazelo ngesilwane iNsimba {Spotted Cape Genet}

 

 

Nina abeNgodlamkhonto yakithi oPhindweni ithi yiwona onguMama yiwona onguBaba, uKhawuleza Nkume yoHlanga iyasha imizi emaphethelweni . Enhla nasezansi ngiyayibingelela yonke iNgabade kungu mhla wesikhombisa kuEphreli [Mbasa], ngethemba basaphila abeZulu eliphezulu. Cha, thina sisaphila eMantungweni.

INsimba.

Nina beSilo le silwane enisibona esithombeni kuthiwa iNsimba ngesiLungu , abeLungu basibiza ngeGenet , esalapha kweleNgabade sibizwa ngeCape Genet. Lesi silwane sisemndenini wamaKati , oMangobe. Siwuhlupho kabi emakhaya uma sike sasondela , sidla izinkukhu njengoChakide . Siyawadla namagundane . Ezindaweni eziseduze nabantu sijwayele ukuzingela ebusuku ngoba sisuke sisaba bona abantu . Ezindaweni eziqhelile kubantu siyazingela nasemini kwaBha. INsimba yinhle kabi , njengoba nibona. ABaqophi bemvunulo bakha ngayo imvunulo , esingabala kuyo amadlaka. Imiqhele , kanye nezinene. INsimba akuyona iNdlozi.


KwezaMakhathakhatha.

INsimba ingesinye sezilwane ezisetshenziswa kakhulu kwezokwelapha. Ingena kakhulu ezigqabeni zokuqina. Iyangena futhi nasemithini yoPhunyukabemphethe , imithi yezinsizwa ezihlezi zibalekela ingalo yomthetho. INsimba iyangena nasemithini yamacala , imithi yezinkantolo. Iyangena futhi nasemithini yezitha .

Niphile nina abaka Khawuleza Nkume ka Ndaba uyoyifica imizi emaphethelweni ngeyawo Ndlela ka Sompisi ngeyawo Dambuza ka Ntombela . Thola olunye ulwazi kuYou Tube wethu osihloko sithi “Kholo Khumalo TV”

Tags:
Umbhali: Bongukholo Khumalo