Umlando ngeqhawe laseMangweni, uGundanekumitha Ndiweni

Umlando ngoGundanekumitha ka Ndlovu wakwaNdiweni

Kuloba INtungwa Lasenhla KwaSokhumalo

UGundanekumitha ka Ndlovu Ndiweni wabe enguNdunankulu wesizwe sikaMthwakazi,okuyisizwe esakhiwa  nguMzilikazi ka Mashobana Khumalo ngemuva kokusuka kwakhe kwaZulu. Abantu bakwaNdiweni baseyingxenye yabantu baseMangweni. UNdiweni okwaqanjwa ngaye isibongo wayengenye yamadodana enkosi uZwane ,yabaseMangweni.  Nasiya isizwe sakwaNdiweni eningizimu yezwe laseZimbabwe, endaweni ebizwa ngokuthi kukwaMthwakazi ,noma kuseMatebeleland . Umbumbi wesizwe sikaMthwakazi ,uMzilikazi wayekade engenye yezinduna zeSilo uShaka,iLembe. Wasuka kwaZulu ngemuva  kokuhlaselwa kwakhe yimpi yeLembe, waphikelela enyakatho, wagcina ezinze lapho sekuseZimbabwe khona namuhla . Ekusukeni kwakhe kwaZulu uMzilikazi wahamba ehlasela ezinye izizwe, ethumba nabantu , ngenhloso yokwandisa isizwe sakhe . Isizwe saseMangweni singesinye sezizwe ezahlaselwa nguMzilikazi, wahlasela uNyokana ka Mpenyana wakhona eMangweni. Kusuke kushiwo yena uNyokana ezithakazelweni zakwaKhumalo uma kuthiwa ” Inyanga abathe ifil’uZulu ,kanti isiyethwese ,yethwese ngoNyokana  ka Mpenyana” .UNyokana ka Mpeyana wayezinze ngasoBivane , wayejutshwe yiLembe ukuba abe ngenye yezinduna zaseBaqulisini.  Ekuhlaseleni kwakhe uNyokana, uMzilikazi wathumba imfuyo kanye nedlanzana laMangwe. Kulelo dlanzana kwakukhona noGundanekumitha,okwahamba kwahama wagcina esiyiqhawe likaMthwakazi. Wayekhona empini yaseMpama ngo1832, lapho impi yeSilo uDingane eyayiholwa nguNdlela ka Sompisi Ntuli yatholana phezulu nekaMthwakazi ngasentabeni iMpama . IMpama yintaba emise okwesandla somuntu ingaseZeerust ,ngasengizimu yomfula i-Groot Marico(uThulwana) ,lapho uMzilikazi ayezinze khona kusukela ngo1826 kwaze kwaba u1837 .Kuleya ndawo uMzilikazi wahlasela amakhosi amaningi ,iningi lawo okwabe kungawabaTswana  . Izimpi eziningi zikaMzilikazi zaziphakwa nguyena uGundanekumitha.  Izwe likaMzilikazi lagcina selinwebeke kakhulu, lalisuka khona eZeerust (ngaseNorth West ) lihambe njalo ledlule lapho sekuseGauteng khona lize liyovinjwa umfula iVaal River (iGwaa) .  Ngaphesheya kweGwa kwakwakhe amaBhunu ayeholwa nguHendrich Potigitier nesekela lakhe uGerit Maritz  , lawo maBhunu ayeyinkukhu nempaka noMzilikazi. Kanti neSilo uDingane naso sasingamumisile kahle uMzilikazi ngoba sabuye samhlasela ngo 1835 , sashisa nomuzi  wakhe waseNdinaneni . Liyavela igama lomuzi waseNdinaneni ezibongweni zeSilo uDingane uma kuthiwa ” Uyadela mfazi waseNsuze ,wena oyakubon’uManyelela ,mhla eyobulala izitsha zaseNdinaneni” . Ziqhubeka zithi  “Wamudl’uGundanekumitha kwabakwaMashobana” . Kulezi zibongo igama elithi wamudla lichaza ukuthi “wamehlula” . UGundanekumitha ukhumbuleka kakhulu emlandweni ngenkathi ehola enye ingxenye yesizwe sikaMthwakazi ngenkathi sesiwela iNgulukudela (Limpopo River ) sesiphikelele lapho sekuseZimbabwe khona namuhla. Lokho kwenzeka ngoLwezi 1837 ,ngemuva kokwehlulwa kukaMthwakazi ngamaBhunu ka Hendrick Potigitier empini yaseGabeni. Kuleyo mpi amaBhunu aqoqa zonke izitha zikaMzilikazi, ahlanganyela nazo uMzilikazi . Kulezo zitha singabala amaGriqua(amaHiligwa) ka Bared Bared , amaKorana ka Jan Bloem , abaTaung benkosi uMoletsane ,kanye nezinye. AmaKorana ayingxenye yamaHiligwa, nawo angamaKhaladi,ayelwa ngezibhamu. Kwathi lapho amaBhunu esemehlulile uMzilikazi ashisa imizi yakhe yaseGabeni, owaseMkhwahla nowaseMncwazini. Ngemuva kokwehlulwa kwakhe uMzilikazi wakubona kukuhle ukuba awele iNgulukudela. Kuthiwa nguRobert Moffart owatshela uMzilikazi ngendawo oseningizimu yezwe laseZimbabwe, eyabe ingaphansi kwesizwe saBanyayi. Isizwe saBanyayi sibandakanya amaKhalanga(Karanga), amaVenda, abaLobedu, kanye nezinye izizwe. Indlu yobukhosi baBanyayi ngeyesibongo sakwaMoyo.  UMoffart wabe enguMshumayeli wevangeli, wayesuke eScotland, wayedume kakhulu ngelikaMtshede . Wayengumhlobo omkhulu kaMzilikazi . Kwathi ngenkathi sekuhanjwa sekuphikelelwe kwelaBanyayi , uMzilikazi wasehlukanisa izingxenye ezimbili isizwe sakhe. Enye ingxenye yaholwa nguyena uqobo, enye ingxenye yaholwa nguGundanekumitha . Inhloso kwabe kuwukuyohlangana ezintabeni zaMathopho ,khona kwelaBanyayi. UGundanekumitha nengxenye yakhe bahamba kahle kakhulu , uGundanekumitha wafike wakha umuzi awubiza ngokuthi kukwaGibixhegu . Kwathi ingxenye eyaholwa nguMzilikazi yona yeduka . Kwaze kwedlula iminyaka emibili yedukile. UGundanekumitha wagcina ebeke inkosana kaMzilikazi ,uNkulumana esihlalweni sobukhosi. Lokho wakwenza ngenxa yengcindezi ayayivela esizweni ,esasikhala ngokuthi makubekwe enye inkosi ngoba saseside isikhathi inkosi yaBathwakazi ingaziwa lapho ikhona. Kuthiwa isizwe sakhala kakhulu nangokugubha umkhosi weNxwala ,okusewuMkhosi wokweshwama. UMkhosi wokweshwama awugujwa uma isizwe singenayo inkosi. Kepha kwaba khona izinduna ezaziphikisana nokubekwa kukaNkulumana. Lezo zinduna zaziholwa yinduna uMkhithika Thebe , owagcina ehole inqina eyaphuma yayofuna uMzilikazi. Leyo nqina yagcina imtholile uMzilikazi buqamama nalapho sekwakhiwa khona idolobha iVictoria Falls . Kuthiwa uMzilikazi wathukuthela wathelwa ngamanzi ngenkathi efica isizwe sakhe sesibuswa yindodana yakhe yena esaphila. Washisa umuzi wakwaGibixhegu. Wakhipha umyalelo owawuthi kubulawe uGundanekumitha ,kanye nazo zonke izinduna ezazithinteka ekubekweni kukaNkulumana. Ngempela zabulawa ,entabeni eyagcina yaziwa ngokuthi yiNtabazinduna . UNkulumana yena wadingiswa ,edingiswa nguyise . Kwathi unina uLomawaka Nxumalo kanye nonina kaLobhengula uFulatha Shabalala nabo basocongwa ,eNtabazinduna. UNkulumana wayethiwe ngomuzi kaMtshede iKurumana osuyidolobha laseKurumana ,eNorthen Cape. Uzalo lwakhe lutholakala eRustenburg ,ePhokeng okuyilapho agcina ekhothamele khona. Abantu bakwaNdiweni ababuswa yinkosi uNhlanhlayamangwe Ndiweni eNtabazinuna ,bawuzalo lukaNdiweni kaZwane waseMangweni. Basabazisa kakhulu ubuhlobo babo nabakwaZwane. Ezinye izibongo zaMangwe ezitholakala kwaMthwakazi ngesakwaMafu kanye nesakwaMbambo(uMbambo ongeyena uJangaza) . Liyavela igama likaGundanekumitha ezibongweni zikaMzilikazi uma kuthiwa ” Ubuvamba benziwe nguGundanekumitha kwabakwaMashobana, wasikaza iwundlu ngophaphe lwendlondlo, indlondlo isabhula amaphiko,injumbane yadl”uselwa lwenxwala ,yabhansela ngabasondezeli kwaNtabazinduna”. Kulezi zibongo iwundlu kushiwo uNkulumana, indlondlo kushiwo uMzilikazi , kanti uphaphe lwendlondlo kushiwo ubukhosi. Ukubhula amaphiko kushiwo ngoba uMzilikazi wayesaphila.

*Ngena kuYou Tube wami osihloko sithi Kholo Khumalo TV 📺 ufunde ngamakhambi

INduna uNhlanhlayangwe Ndiweni

Tags:
Umbhali: Bongukholo Khumalo