Umlando ngamaqhawe akwaMsane, oNxaba ka Mbekane noMgobhozi ka Nongqiwu

Umlando ngamaqhawe akwaMsane, oNxaba noMgobhozi

Kuloba INtungwa Lasenhla KwaSokhumalo.

UNxaba ka Mbekane noMgobhozi ka Nongqiwu  amaqhawe akwaMsane avelela kakhulu ngesikhathi soMfecane. UMfecane yizimpi ezadlanga kakhulu eAfrika esemazansi ngeminyaka yama1800.UNxaba wayebusa abantu bakwaMsane ngesikhathi sokubusa kweSilo uShaka, iLembe. Abantu bakwaMsane sibathola bakhe ngaseHluhluwe, endaweni ebizwa ngokuthi kukwaMsane. Inkosi yabo uNxaba yaba ngenye yamakhosi ahlaselwa yiLembe , ngesikhathi lihlanganisa izizwe ukuba zibe yisizwe esisodwa esinguZulu.  Kusuke kushiwo yona inkosi  uNxaba ezibongweni zeLembe uma kuthiwa ‘UGasane lukaNdaba, lugasel’uNxaba ka Mbekane ,lwagasel’uGambushe eMampondweni”. Impi yeLembe eyahlasela inkosi uNxaba yaholwa yiNduna uMdlaka ka Ncidi Ntshangase. Liyavela igama lenkosi uNxaba ezibongweni zeNduna uMdlaka uma kuthiwa ” Onyathele ngomkhont’enhlakanhlakeni, eyakulobola ngomkhonto  kwaNxaba ka Mbekane” .Impi yenkosi uNxaba yehlulwa yimpi yeLembe,kwathi lapho seyehluliwe inkosi uNxaba yafuduka nedlanzana labandleli bayo yaphikelela enyakatho. Inkosi uNxaba nabalandeli bayo yahamba yaze yagcina yakhe enyakatho yalapho sekuyiZimbabwe khona namuhla. Ngo1830 inkosi uNxaba yahlangana noSoshangane noZwangendaba ,nabo ababesuke kwaZulu ngemuva kokwehlulwa kwenkosi uZwide,yehlulwa yiLembe. Babelwe ngasohlangothini lwenkosi uZwide. Lezi nsizwa zontathu zagcina zenze umfelandawonye wokuhlasela ezinye izizwe ,zidla imfuyo yazo. Zahlasela kakhulu isizwe samaNyayi nesamaNyika ,okuyizizwe ezitholakala khona eZimbabwe. Ngo1831 lagqabuka igoda phakathi kwabo, kwaqubuka impi.UNxaba noZwangendaba bahlanganyela uSoshangane bamhlasela. Wabehlula uSoshangane kuleyo mpi.  Inkosi uNxaba yakhothama ngokwemuka nomfula uZambezi ngenkathi impi yayo ibambene phezulu neyaBagololo benkosi uSebetwane(uSibindwane). Inkosi uSebetwane yayisuke  eNtabazwe ibalekela ulaka lweNldovukakazi uMaNtathisi ,unina wenkosi uSigonyela yabaTlokwa. Impi phakathi kwenkosi uNxaba nenkosi uSebetwane yalwa ngasemfuleni uZambezi(uGwembe). UZambezi umfula owehlukanisa izwe laseZimbabwe nelaseZambia. Uzalo lwenkosi uNxaba lwaziwa namuhla ngokuthi lungolwakaVundla. Kwathi ngemuva kokukhothama kwenkosi uNxaba enye ingxenye yabalandeli bayo yaphikelela enkosini yabaLozi uLubosi Lewanika. Kuthiwa kwathi lapho inkosi uLubosi ibabuza ukuthi bangabakwabani ,baphendula ngokuthi bangabakwaZulu. Besho ukuthi basuka ezweni lakwaZulu. Kuze kube namuhla labo bantu baziwa ngokuthi bangabakwaZulu. Abanye babo bagcina bedlulele eMzimba ,eMalawi, bayokhonza enkosini uMphezeni ka Zwangendaba.
Elinye iqhawe elavelela kakhulu esizweni sakwaMsane nguMgobhozi ka Nongqiwu ,owabe eyiqhawe elikhulu leSilo uShaka. Wayebongwa ngokuthi ‘UnguMgobhozi owavela entabeni’ . UMgobhozi wayekanye neSilo uShaka ngenkathi sisekwaMthethwa. Naye wayesebuthweni leZichwe ,njengaso iSilo uShaka. Kwathi ngenkathi  sekufanele iLembe liyothatha ubukhosi bakwaZulu lamcela uMgobhozi enkosini uDingiswayo,ukuba ayolelekelela ukulolonga amabutho akwaZulu. Nguyena uMgobhozi owayelolonga amabutho eLembe, nguyena futhi owelekelela iLembe ngenkathi  libutha ibutho loFasimba, okuyibutho lokuqala leLembe.  Kulelo butho kwakukhona kulo uMdlaka wakwaLanga.UMgobhozi wabamba elikhulu iqhaza ekwehlulweni kwenkosi uZwide ,yehlulwa yiLembe . Leli  qhawe lakwaMsane lasala empini yaseZindololwaneni ngo1826. Impi yaseZindololwaneni yayiphakathi kwempi yeLembe nempi yamaNdwandwe ayeholwa nguSikhunyana ka Zwide. Kuthiwa iLembe laphatheka kabi kakhulu ngenkathi kuguqe uMgobhozi ,iqhawe lakwaMsane. UMgobhozi wakwaMsane akuyena ozala abantu bakwaMgobhozi. Abantu bakwaMgobhozi baphuma kubantu bakwaQwabe eMthandeni

Imithombo yolwazi

The Zulu Aftermath(Incwadi eyalotshwa nguJ Omer Cooper)

Qhude Manikiniki( Incwadi eyalotshwa nguMoses Ngcobo)

Tags:
Umbhali: Bongukholo Khumalo