Amagama emithi

*AMAGAMA EMITHI,NGOKWEHLUKANA KWEZINDAWO*

-Kuloba INtungwa Lasenhla KwaSokhumalo.

Nina bakaLanga lisehlule madoda sesingamavikithi. Ake sibheke amagama emithi,indlela imithi ebizwa ngayo kuleli lakwaZulu.

*ISibhaha — UMazwahlabayo

*IPhakama— IMfeyenkawu

*UMavumbuka—IHlule

*IHluze — uMgxam/INhluthe

*INyokiziphinda—UMvithi

*UVumakubangoma omhlophe— ISikhwali

*UNukani uyikhubalo—UMshiphowenkawu/Shiphambhemu

*UMhlakaza— ISindiyandiya/UNdiyaza

*UQhume –UMfazothethayo

*IKhambilomsinga—Nalo libuye libizwe ngeSolo

*UNkungwini— UMnyamawempunzi

*INtuma enkulu—INtunta

-UPhalabashimane—ISiqunga sikaTikoloshe

*IShaladilezinyoka— ISweli/ITshwele lo mlambo

*ILabatheka—IZambane lentaba/IDumbe lentaba

*AMangwe amnyama — UMunola

*UMbhadlangu— UBangalala

*ILoyi — IJoyi

*IMfuzane — UMsilawengwe

*IShabhele— INkomankoma

*UMnyamathi — UMathunzentaba

*IMpishimpishi — INdodemnyama

*ISiqunga —IKhambi likaVico/UTshanibezwe

*ISinyembane— UMnwandanyoka

*USolo–UMgandankawu/ISikhukhukazi esinamatshwele

*UXhaphozi —ISishoshokazane

*IZibu—UDabulamanzi/IBhudle lomndawe

*UMahogwe— IKhambi likaNgcolosi

*INqayi elimhlophe—IKhambi
likaMntungwa

*INqayi elimnyama—IKhambi likaMthiyane

*UMdlonzo— IKhambi leziduli

*UMgogiwenhlanya—UMazwenda

*UMphafa—UMlahlankosi

*UMhlakuva—UMhlafutho

*IDlula— IDlulabehlezi

*IMpila — UMafuthomhlaba

*UNgqengendlela—UShobalehhashi

*UNtonganazibomvana—UMfanakazihlanjana

*AMalanjana—UQadolo

*IMfuzane — UMsilawengwe

*IMpindamshaye —IMfulwa

*INcamashela– INgcamu

*INhlokoshiyane—UMkhaphalanga

*UMadwaleni—INsulansula

*UMqhumane —IPhengulula

*IShabhele— INkomankoma

*IShongwe—UHlakahla

*UMaguqu—ISidenda

*ISihlekahlekane— UMasheshisa

*ISiklenama(esimhlophe nesibomvu) —UMahlanganisa

*UMvuvuka—ISilengo

*ISiphephane—UBendle/INgqabulane

*UMshekisane—ISizimane

* UQhuzu—UGqomgqomu

*UHlaba —UHlabamaphonjwana

*UHlabu—INtingo

* UMgwanyana–UMgunya /UMbizakazivuthwa

*UMakhandakansele—IKhambi likaLinda

*UMathithibala —UMabululwana omkhulu

*UMganu— UBaganiselwa

*UMlahleni— UPhephela elangeni/INkunzukuthwalitshe

*UMadlozana—-UMlulama

* UMpunyu—UPhunyukabemphethe/INkuzengenampondo

*UMsingambuzi — UMkisiso

*UMtholo—UNofunazayithole

*UMvalasangweni—UMkangaze

* UMzunywa–UMzunyozunywazikhova

*UNgwaleni —UMsiphane (umuthi omkhulu wemfuyo

* UVuthane— UMahlaba ekufeni

* UZanhleni—UDoloqina/uMuthi wokweshwama

*UZinhla– Lo muthi kwezinye izindawo udume ngeLomuthi wesisu

*UZiziba—UMkhondweni

*UZondle—UMthothova

Iyaqhubeka**********

 

Tags:
Umbhali: Bongukholo Khumalo