Umlando ngomPhrofethi Mudliwamafa Shembe

Umlando ngoPhrofethi uShembe

Kuloba INtungwa Lasenhla KwaSokhumalo.

Abantu bakwaShembe ngabaNtungwa bakwaDonsa. Endulo sibathola bakhe ngasezintabeni zakwaCeza, umuntu owayedume kakhulu ngaleso sikhathi nguMzazela ka Sokhabuzela ka Nyathikazi. UMzazela waphila iLembe (iSilo uShaka) lingazihlanginisi izizwe, kuthiwa wayeyinyanga , umuzi wakhe wawubizwa ngokuthi kukwaNontandabathakathi. Lomuzi wawakhele khona ngasezintabeni zakwaCeza. Kuthiwa ngelinye ilanga uMzazela ezihlalele emzini wakhe kwafika izwi elathi kuye ‘ makabaleke aphikelele ezweni lasenhla ngoba esizweni  esinsundu uMvelinqangi uzovusa inkosi enolaka, kanti enzalweni yakhe kuyovela abaPhrofethi abayosindisa isizwe esinsudu.’ Kuthiwa lelo zwi lalivela kuMvelinqangi uqobo. Inkosi enolaka eyayishiwo yizwi ,kwakuyiLembe. Ngempela uMzazela akazange alingabaze izwi, wafuduka ngasezintabeni zakwaCeza , waphikelela enyakatho njengokwakushiwo yizwi, wafike wakha ngaphansi kwezintaba zoNdi, eNtabamhlophe . Uma uMzazela esakhile lapho enye yamadodana akhe ogama layo linguNhliziyo yaganwa ,yazala inkosana yayo uMayekisa . Kwathi uMayekisa esekhule wafika esigabeni sokuba aganwe, waganwa yintombi yaseMaHlutshini, uSitheya Elizabeth indodakazi ka Malindi ka Mthimkhulu,eyazala uShembe. Igama elithi Elizabeth kwabe kungelokubhabhadizwa.Uyise kaSitheya uMalindi ka Mthimkhulu wabe eyinduna yenkosi uLangalibalele ka Mthimkhulu Hadebe. Kuthiwa uSitheya wabe elinono elikhulu ,engalifuni ihlazo, ezonda okubi , ethanda okuhle. Kuthiwa kusukela engena ebutshitshini kwakuthi nxa ehlezi yedwa esehlane ezwe izwi likhuma naye lisemkhathini lithi ‘Sitheya mntanami ungazoni ebusheni bakho ngoba uzozala iSikhonzi sikaNkulunkulu’ . Kwakuthi nxa uSitheya ebheka emkhathini engamboni umuntu oliphimiselayo. Ngempela uSitheya wakwazi ukuhlonipha uNkulunkulu nabazali bakhe ,akazange aqome.  Kuthiwa kwathi futhi ngolunye usuku uSitheya beyotheza ,ekanye nabangane bakhe babona imbali eyabe eyabe iyinhle kakhulu ,ihlobe ngemibala eminingi, kuthiwa kwathi lapho besababaza ubuhle bembali kwasuka uSitheya wayikha, wayifaka emlonyeni , wayigwinya, kwaba wukungena kwawo umoya oyiNgcwele wehlela esinyeni sakhe. Lwafika-ke usuku lokuba icelwe intombi yakwaHadebe , zakhokhwa zaphelela izinkomo, kwagcagciselwana kahle ngomthetho wakwaZulu.  UMaHadebe waba yinkosikazi yokuqala ka Mayekisa . Eseganile uMaHadebe  waba nenkinga yokushonelwa yizingane kwaze kwafika isikhathi sokuzalwa kukaShembe .  Kuthiwa kwathi ngesikhathi uMaHadebe emumethe uShembe waqala waphupha abantu abambethe izingubo ezimhlophe qwaba, befika kuye bethi ‘wena uzozala iSikhonzi sikaNkulunkulu esiyosindisa izizwe’ . Waze wazalwa-ke uShembe unina lilokhu limmele njalo lelo phupho, lingadedile. Esezelwe uShembe uyise uMayekisa wamqamba igama wathi nguMdliwamafa-ezwe, uYisemkhulu uNhliziyo yena wamqamba elithi nguShembe  , eselihlangene nesibongo sakhe. Wakhula uShembe eyingane ehloniphayo , engahluphi ngalutho, bonke abantu bethokoza ngaye. Ekukhuleni kwakhe uShembe waba nogazi oluhle kubantu nasemfuyweni. Kuthiwa inkabi wayeyifundisa usuku olulodwa nje kuphela , bese ngakusasa izizele ejokeni. Uyise ka Shembe uMayekisa washona uShembe enemnyaka engamashumi amabili(20), kwadingeka ukuba wonke umuzi wakwabo uthwalwe nguyena ,kwazise nguyena owabe eyinkosana.  Leso simo samphoqa ukuba ayosebenza kwaMlungu, eluse izinkomo.Kuthiwa nakuye uShembe kwakuthi nxa eyedwa  kufike izwi ,lithi kuye makayothandaza . Kuthiwa wayelithobela izwi  , ayothandaza , wayejwayele ukuthandazela esibayeni sezinkomo. Kuhambe  kwahamba izwi lagcina selithi kuye ‘makalisenzele’. Waqala uShembe wakhonza uNkulunkulu enkonzweni yama-Weseli.  Kuthiwa ngelinye ilanga uMfundisi omhlophe wamangaza abantu , waphakama wase ethi, ‘ namhlanje inkonzo sizoyiphathelwa uShembe indodana ka Mayekisa .’  Kuthiwa wasukuma uShembe enokwesaba okukhulu, wavula isihlabelelo esiwunombolo 67 ezincwadini zama -Weseli esithi ‘Wakrazulwa ngenxa yami ,liwa laphakade’ . Kwathi lapho eqala ukuhlabelela ,umoya ka Nkulunkulu waziveza , abantu baqala ukuhlanza izifo namadliso. Lokho kwabamangaza kakhulu abantu ngoba uShembe wayengakaze ayiphathe inkonzo ngaphambilini. Emveni kwalokho uShembe wahamba eshumayela kubantu abangakholwayo. Kwathi ngesikhathi uShembe esekhule wafika esigabeni sokuganwa waganwa  ngamakhosikazi amane . Indlunkulu ka Shembe kwakungu uNomlayo indodakazi ka Mahlathini Shabalala, ikhohlo kunguPikinini indodakazi ka Mhubelo Sigasa , iqadi kunguNotshalwane indodakazi ka Magadeni Ngwenya , inkosikazi yesine ka Shembe empeleni yagcina ngokuba yingoduso ngokuba kwafika isikhathi sokuba abizelwe umsebenzi ka Nkulunkulu iseyingoduso. Leyo nkosikazi kwabe kungeyakwaNcube ,indodakazi ka Matimbane Ncube. Wonke lamakhosikazi uShembe wagcina ewashiye phansi walandela izwi leNkosi okuthiwa lalilokhu limmele njalo lithi ‘makasebenzele uNkulunkulu’. Kuhambe kwahamba uShembe wabhabhadiswa, wethiwa igama lokubhabhadiswa elithi ungu-Isaiah . Ngemuva kokubhabhadizwa uShembe wasungula ibandla elaziwa namuhla ngokuthi elama-Nazaretha. Emsebenzini ka Nkulunkulu uShembe wahlupheka kakhulu, wayeke aboshwe ngaBefundisi abamhlophe,bethi uyabaphazamisa ekushumayeleni iVangeli, ubathethela nabantu babo. Ngemuva kokuhlupheka okukhulu kukaShembe  , ewa evuka, elala endle ,engenayo indawo lapho eyangaphumula khona nokubeka umthwalo phansi ,  uShembe wakha umuzi waseKuphakameni (oseNanda)okuwumuzi oyisisekelo sobuNazatetha .

Lomlando ucashunwe encwadini Baba uM.P . Mpanza esihloko sithi UShembe nobuNazaretha.

Ngena kule nqolobane ubheke umlando ngezibongo zaboHlangawww.indabukoyakho.com

Tags:
Umbhali: Bongukholo Khumalo