Umlando ngoNzobo ka Sobadli Ntombela

Umlando ngoNzobo ka Sobadli Ntombela

{Kuloba INtungwa lasenhla KwaSoKhumalo}

UNzobo ka Sobadli wakwaNtombela wayeyiqhawe leSilo uDingane , elinye igama lakhe kwakunguDambuza. Kusuke kushiwo yena ezibongweni zeSilo uDingane uma kuthiwa ‘Imbuzi ka Dambuza abayibambe ngendlebe yabekezela , ayinjengekaMdlaka ngaseNtshobezeni, yen’ayibambe ngendlebe yadabula yaqed’amadoda!’ UNzobo wayebuthelwe ebuthweni laMawombe elalibuye laziwe kakhulu ngoMbelebele, wabuthwa yinkosi uSenzangakhona ngowe 1816. Ibutho loMbelebele lalibandakanya aBantwana oTokotoko , uDomba noMaphitha baka Sojiyisa ka Jama ka Ndaba . UMbelebele wazala ibutho le Ndaba ka Wombe elabuthwa yiSilo uMpande ngowe 1867. UNzobo wazilwa nezimpi zeSilo uShaka kodwa simbona egqama kakhulu ngesikhathi sokubusa kweSilo uDingane,  wayeyisekela likaNdunankulu kaZulu uNdlela ka Sompisi Ntuli ngaso isikhathi sokubusa kweSilo uDingane. Wayekhona umfoka Sobadli ngenkathi kuthathwa isinqumo sokuthi kubalawe izigebengu zamaBhunu ezazibhadanywe ngogqayinyanga zizama ukukaka isigodlo saseMgungundlovu ebusuku. Kulezo zigebengu kwakukhona noPiet Retief owaqanjwa ngaye idolobha laseMkhondo {Piet Retief}. Kwathi ngowe 1838 mhlaka 16 Zibandlela uNzobo noNdunankulu uNdlela bahola impi kaZulu eyalwa namaBhunu ayeholwa nguAndries Pretorious eNcome. Impi yaseNcome yalandelwa ukungaboni ngaso linye phakathi kukaMntwana uMpande neSilo uDingane nokwaholela ekutheni uMntwana uMpande agcine eqembukile , awelele ngasemaBhunwini. Lokho kwalandelwa yimpi yaseMaqonqo eyabe iphakathi kweSilo uDingane noMntwana Mpande owayelekelelwa ngamaBhunu ka Pretorious . Impi yaseMaqonqo yalwa ngowe 1840 mhlaka 29 Masingana , yalwela khona eMaqonqo. AMaqonqo yizintatshana ezimbili ezengamele umfula uPhongolo. UZulu eMaqanqo wayeholwa nguNdunankulu uNdlela elekelelana nesekela lakhe uNzobo , impi kaMntwana uMpande yona yayiholwa nguNongalaza ka Nondela Mnyandu. Impi kaMntwana uMpande yiyona eyadla umhlanganiso eMaqonqo , uMntwana uMpande kwaba ukuhlala kwakhe esihlalweni sobukhosi bukaZulu. UNdlela kaSompisi wagcina ebulawe yiSilo uDingane ngemuva kwempi yaseMaqonqo. UNzobo  yena wajutshwa yiSilo uDingane ukuba ahole ithimba elayobonana namaBhunu ngenhloso yokuthi kukhunyelwane umlotha , kanti amaBhunu ayofike ambulale umfoka Ntombela . Isizathu sokubulawa kwakhe amaBhunu athi waba neqhaza ekubulaweni koPiet nabangane bakhe kwazise wayeyingxenye yesigungu esakhipha isinqumo sokuthi babulawe .  Amabhunu abulala uNzobo ngokumbophela ngemuva kwenqola yezinkabi ngezinyawo zombili, izinkabi ezaziboshelwe zamhudula waze washona . Ayavela amagama kaNdlela noDambuza ezibongweni zeSilo uMpande uma kuthiwa ‘ Khawuleza nkume ka Ndaba , uzoyific’imizi emaphethelweni, ngeyawoDambuza ka Ntombela , ngeyawoNdlela kaSompisi , ungabafunyanisa behlez’endlini, uwufak’entombini, uwufak’endodeni’{kushiwo umkhonto}.UDambuza washiya indlalifa yakhe uMgamule owayeyintanga yeSilo uCetshwayo , uMgamule naye wayebuthelwe ebuthweni laMamboza ebuthwe naso iSilo uCesthwayo . Ibutho laMamboza lalande aBantwana beSilo uMpande , lalibuye laziwe ngokuthi uThulwane . UMgamule noMankulumana ka Somaphunga Ndwandwe yibona abasala beqaphe isigodlo sasoSuthu seSilo uDinuzulu ngenkathi iSilo sidingiselwe eSt.Helena . UMankulumana yena wabe enguNdunankulu weSilo uDinuzulu . ISilo uDinuzulu sadingiselwa eSt.Helena ngemuva kwempi yakwaCeza ngowe 1888.

Imithombo yolwazi

-Izizwe zamakhosi akwaZulu uMqulu 3{ Incwadi eyalotshwa nguSolwazi Jabulani Maphalala}

-Izibongo zamakhosi {Incwadi eyalotswa nguSibusiso Nyembezi}

Tags:
Umbhali: Bongukholo Khumalo