Maboko

SERETO SA BA MABOKO

‘A MOLEFE Ke MATHIBA a MASO a mmaredi a sejane sa Mathabathe ‘a Modipadi a Phogole,
a barego Mathiba a thopile sefoka majweng. Re batho ba Makgatane a bo Mampedi,
Re tjwa nageng tja bo-Modiga mogalala peu,
mola naga e galalwa ke balemi Tubatse. Re batho ba Tubatse mafolofolo,
e barego noka e tletje boshego bana ba tsoga ba boga magogodi a noka molapo go ela. Kgomo eshu setjwa ka moshate pududu,
sheela Hohu o e lesa e phatja melala, e phatja megola Tubatse,
e gopotje gagabo yona mogolo ga Phaahla Sekabing, ga Mantlatla a seroto serwala masogana diphaka,
gabo Ramakgwale Nape a Batau, bo kgadi tjea mothokwa Mmakadikwa
Ke Bana ba Kgoshi LEGOLOGELA ba rego gologa ka theko ngwana Mathiba ‘a Raboko, a gologela Tubatse,
yena Mphele wa bo Mashidike tshweu ya Raboko.
Mogonope o moshweu wa moteka o mohubedu wa lekele la Rakgama, o llile ka masa rebe re fetile Moletsi kwa ga Mawela ‘a Rakgama.
Ke bana baga MOKGALE mmapa ‘a Motladi morwa Maboko ye ba rego Mokgale, se re o gapa ditona wa duma maswi wa ba wa duma le sekgatla se lego mafateng, ra re Hlabirwa tlogela go duma maswi o tloba wa nwa le a bo kgorwane a moloi.
Re batho babo MASEGASHE ‘a Mphele ‘a Raboko, Nogane Masegashe a baphuting e a go gasha ka madi nageng tja batho, a lema ka kotse a phala banna, a tloga a phadile Dimo Mpyane monna wa gagwe ,
Yena Nogane wa ga MAGABOKE Modipadi ,
a le kgwadi a le mabalana a apere kobo ya sebata.
Rena re bana ba thotse ye nala marolangwe kua molapong wa phiring bare thotse ya ntshe gaya enya ke lewele e beile nale ka e teya.
Thotse ya gona re e bitja thelele phure ya nawa ge o elle wa loma o wa tjitjibana… Yena Ngwaketsi tletle abo kujwana sa bo mothana kgomo ya gabo Magaboke Modipadi, tlang le bone Segagoge o apere mokgatha wa kgomo ke onetje kobo ka tjwa malobaloba.
Sona SAGAGOGE sa Masemola a tau nare yabo Matjatjane Tjatji a Bapela phiring tshabang.
Re bana baga SETJEELE sa mollo wa bo SEOKI sa mamakhura ‘a Raboko, Seoki seokwa madibeng.
Re batho ba tjwago SEPHAKU se HLOGOTLOU majweng,
Majwe magolo ka mabedi mankgwerere a eke go mae a chiloane.. ga mmilwana wa nkgolobothwana wa makgothamahla ‘a Nape, ga mmilwana o sa golego wa Mathiba.
Re re wene mmilwana wa nkgolobothwana, mmilwana o sa golego wa Mathiba,
hle sehlake, gola re go dule morithi rena Mathiba a maso ‘a mmaredi a sejane!!
Re bana ba kgoshi ya Mathiba, kapara diswana, o apere nebjwa ya noka Motsepula, mola magoshi a borwa a apara dinkwana.
Hewene lethebo leswana a o theoge o bone ke barwa, le a dumaduma lona, lefo dumisha bothaga. Rena gabo rena reboa Phepeng,
retjwa ka Matubeng Maroteng, kwa gabo Makgalemele,
kgalema, kgalema Dinkwanyane a Marota,
Hle kgalemela Mpja tja gago di a loma Morena Re bana ba MABALANYANE ‘a Raboko, ba tau ya hlagela gae,
e barego tau nteseng le seriri ke tshaba mong ‘a ka a ka ntseba, Ke tshaba Sekotome Ramogashwa palela molamo kgweleng tja gagwe mola go etjwa ditshehla tja Mmamonyane ‘a Magoshi. Re bana ba (nong e ntsho) legokubjwe le leso leremaga le barego batsomi ba lona ba le hlwaisha ka diphatana, ka gore lona le tjere mae la a bea kwa mankalankaleng bashemane ba a thoba ka diphatana, Re batho babo MAKABULANE ,
Hlabirwa Nkakabule ‘a Raboko , ‘sogana le maatla, e barego yena go thopa o hula ka lesothwana leswiswana,
Ya re gosele a tle Sehlakwana a gapa mohlape ‘kgomo a tjogo dithopa Matebeleng*******

Tags:
Umbhali: Bongukholo Khumalo