Tshezi

Abantu bakwaTshezi bangaMaBomvana , baxhumene kakhulu nabakwaNgubane, Chonco, Ngezane kanye nabanye. Izithakazelo zabo zithi

Jalamba

Ndela

Ngcutshana

Nenese

Sibiya ngodaka ngenxa yokweswela amahlahla

UDeli

UNjilo njilo kuyasa nasolwandle

UMqal’ungangenduku

UMalala nenkazana ithi ndizeke

Inkwenkwezi eyacand’isiziba

USiziba esimnyama

Intak’emnyama edlal’emafini

UMntu womlambo

UGambushe

UNkomo zomdlamb’dlambana

Zolima bemsusa bethi akankosi yena

Zojukuty’into engayisi mntwini

UNkomo zimdaka

UMkhont’obomvu

UNtambanan’edlal’emafini

*UGambushe okukhulunywa ngaye kulezi zithakazelo wayebusa amaBomvana ngesikhathi kubusa iNkosi uShaka kwaZulu

*Kukhona abakwaTshezi angamaBhaca . Wona athakazela ngokuthi

Tenza

Ngcitshane

Fakade

Mkhont’ubomvu

Tags:
Umbhali: Bongukholo Khumalo