Nxuba

Izithakazelo zamaNxuba

Rhudulu

UNgcengane ongadinwa kukhangela

Uvony’umnqayi engawuvonyeli mntu

UZulu

Washota

Skhomo

Mhlatyana

Tshangisa

Ntong’an’encane yokubeth’amankazana

Tags:
Umbhali: Bongukholo Khumalo