Mothiba

Re Bakone ba Ntšhi Dikgolo,

Bakone baila tlhantlhagane,

Bana ba thaba ya magoši,

Bakone baila nonyane e podudu,

Matlala sekgoba dinaga tšabo makgolo’ a’ gwe Mokone.

Ke leditše molodi setumong ke kwele ke mmalebogo borwerwe,

‘Mapela a Ntheeletša aba a nkwa,

Ke ngwana wa mma re agisane e bile re nyalelane,

Ke batho ba bo tau e tšwago sekgosese,

Lesogana la bopedi ba hlwa ba mosetše morago bare yena malobane lefsega,

O re o tšhaba,

O gadime morago.

Mokone se letše molodi wa kwala o ka re biletšwa go otla kgwale e robetše,

Dikgomo ga di kate marega di duša gobane di ka re folotša,

Bakone nkabe ba ipha sekgwari,

Mokokolome wa Motau badimo ba setumong gona ngwana ke stwanetse, sekopa le matšwaana.

Banna ba moletši le mašaedi, lereng le rema morula o entšwe?

Le re dinonyana di tla kotama kae?

Ke rile ke go kgalema wena mokopane wa ngangabala.

Naa ditšhoswane tše khwibidu o diiša kae?

Gosasa di tlo go tetemetsa.

Mokone lefsega la botse,

O re o tšhaba o gadime,

Wa se gadime o tla ya molete mohlaela thupa.

Ke sefahlego o makgwakgwa,

Monna ka mahlong o a šiiša.

Sefahlego sa monna se mela tshehlo,

Thepe, Mmonyane le Lerotho.

A tsena ka gare wena morwa lejakane o a opela,

O reng o re go rapela naga ya omelela?

Na a wena osa jeng patše,

O otišiwa ke eng?

Mathaka re goletša mollo o teng.

Eyang le letšhe moloto mohlaloga le mmotse le re mokone bogosi o bo tšwaletswe.

Agee Mokone agee!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osesithombeni uMdlali weBhola uLebo Mothiba odlala eFrance , obuye adlalele neqembu lesizwe

Tags:
Umbhali: Bongukholo Khumalo