Masipa

Ke Masipa kgolo rankwe ya Botlokwa

Nkwe bolaya phala re je

Ngwana kgoši o a jelwa

A jelwa a kibakibelwa.

 

Masipa ke pudi ka bekwa

O rile a tla bekwa a ya le dinaka pitšeng

Ba re masipa o se ka tšhoga nonyane

O tšhingile Mankgodi a Tšwela.

 

Ke batho ba bo raletšatši la makoba

Ke lekoba le koba motho sedibeng

Ba re mmethe mmobo ngwanabo Lesiba

A nne a lla ka makgohlo ga mphepe la mogašwana

Ba bo kabati malesela, mogale ra manna ka go peama

A bona bo Motswalage bo Mmakwena a lešika.

 

Batho ba bo Mmatšokotša a Modukula

Ba re tšokotša molamo ngwana masenya

Ba re batho ba masenya ba nthopa

Ba re nkunelle obe o nkhunele ka morago ga motse wa selemela.

 

Ke Tšikitšiki a Lephotho

Ke Mmatšhiki a bo Lesiba

Ke ba bo mathokgosela ramatsena kgabeng

Ba re le ge o ka tla le kgomo Malose a Masipa;

Bo mpara bo sa le gona

Ke ba bo sefoto sa manyana

Sebataladi sa bo mokgaetši.

 

Ke sekoma se komela balemi,

A bile a komela bo papage bo Monakane a Dikgwadi

Ba bo ramokgantšhi a photse tša lekwala.

 

Ke Mafahlana a Ramatsamai,

Bana bam ma maja ka legoa

Ba o ba rego bat la ja legoa le tsoge

Ke batjilela ba leoka batlokwa.

Tags:
Umbhali: Bongukholo Khumalo