Umlando ngeNdlovukazi uNomvimbi Mzimela(uNina weSilo uDinuzulu)

INdlovukazi uNomvimbi Mzimela (uNina weSilo uDinuzulu)

INdlovukazi uNomvimbi (okaMsweli) Mzimela yayinguNina weSilo uDinuzulu kaCesthwayo iSilo saseMkhontweni . Kusuke kushiwo yona ezibongweni zeSilo uDinuzulu uma kuthiwa ‘Ithole lakokaMsweli elenyisa liguqile’. Uyise weNdlovukazi uNomvimbi kwakunguMsweli Mzimela owakhothamela empini yaseNdondakusuka nokuyimpi eyabe iphakathi kwaBantwana oCetshwayo noMbuyazwe bakaMpande . Wayelwe ngasohlangothini lukaMntwana uMbuyazwe nokunguyena uwehlulwa kuleyo mpi , ehlulwa ngumfowabo uMntwana uCetshwayo . Kwathi ngemuva kokudla umhlanganiso kwempi kaJininindi (uMntwana uCetshwayo) uNomvimbi wathathwa kanye  namanye amantombazane kuleyo mpi ethathwa yimpi kaJininindi kwayiwa esigodlweni saseMangweni. Kulapho uMntwana uCetshwayo wahlobonga naye khona kwazalwa uDinuzulu. Ngamanye amazwi uDinuzulu wazalwa ngenkathi uMntwana uCetshwayo engakabi yiNgonyama . Ngokomthetho wasebuNguni uMntwana ozalwe uyise engakabi yiNgonyama akabi yiNgonyama . UDinuzulu naye wazalwa ngenkathi uJininindi engakabi yiNgonyama .Ngakho-ke ngokomthetho wasebuNguni uDinuzulu kwakungamele abe yiNgonyama . Kodwa-ke ngesizathu sokuthi uyise wakhothama ngowezi 1884 kusenguDinuzulu yedwa ingane yomfana kwazise uManzolwandle wazalwa ngemuva kokukhothama kweSilo uCetshwayo .

ISilo uDinuzulu saqala ukubusa sineminyaka eyi 16 ubudala . Ngakho-ke kwadingeka ukuba sithole izeluleko nokwesekwa unina uNomvimbi Mzimela .Nempela uNomvimbi wayeseka indodana yakhe ewa evuka nayo . Kwathi nangenkathi iSilo uDinuzulu sidingisiwe eSt Helena iNdlovukazi uNomvimbi kanye noyise beSilo oShingana noNdabuko baqoqa imali engangoPondo abayi 18 ngenhloso yokuyokhulula iSilo uDinuzulu . Kwahamba kwahamba nabo oYise bagcina bedingiselwe khona eSt Helena . Ngakho-ke kwaba yiNkosikazi okaMsweli okwakubikwa kuye okwakwenzeka kwaZULU ngenkathi iSilo uDinuzulu noYise baso bedingiselwe eSt Helena . Ngamanye amazwi iNdlovukazi okaMsweli yiyona eyayibusa esifundeni sasoSuthu ngokugcwele kusukela ngoNhlangulana ka1888 kwaze kwaba sekubuyeni kwaso iSilo uDinuzulu ngowe 1898. Ezinye izingane zeNdlovukazi uNomvimbi kwakungo Beyisile , uSililo , uSiyela , uSimiso , uSiyela , uNomadlambi, kanye noSabhede . Izintombi zodwa .

Izibongo zeNdlovukazi uNomvimbiUSomakoyisa
Owakoyis’abafazi namadoda!
USonkosi nene!
Inkosi yomfazi!

USisu sinesono
KwabakwaZulu
Phakathi koSuthu noMbelebele.

UMfaki wathusi
Ongalifakiyo uzolihawukela
UMginqika njengebhece

UNgqukumbana uyazihluph’izinqola
namakalishi
UMcabe wezikhombo
Engasekuyizikuzihlala
Ziyakuhlalwa nguKwitshi kaMthombeni

UNyoni zakhal’ekuseni kuDlova kaVubela
Izinkomo zayithwal’imilenze
UMqhathi wempi ebiyesatshwa uZulu
Ibiyesatshwa uSikhobo
Ezalwa uMabhabhakazana ebaQulusini
Yesatshwa uMagunya kaNtanjana ebaQulusini

Yesatshwa uSithambi kaMasiphula kubaQulusi
Yesatshwa uNdabankulu kaLukwazi
Yesatshwa uMankulumana kaSomaphunga

INdlovukazi iyesabeka
Ngokuziyela empini
Yesatshwa yizinduna zakwaZulu

# kulobe INtungwa lasenhla kwaSokhumalo
Tags:
Umbhali: Bongukholo Khumalo