Izibongo zeNkosi uMaphitha kaSojiyisa

Izibongo zoMntwana uMaphitha kaSojiyisa kaJama:::

INyosi ::UGwebisa kaMandondo wakwaDlamini::

IMbenekazi engayinyathi yokhalo

Ukhalo luvel’abantu

Luvel’uZihinqi

KwaMandlakazi

IMvukazi eyenyise

Amaxhum’amabili

Yenyis’uDomba

Yenyis’uTokotoko

UMdiliza qoqo lazitha

INyathikazi yokhalo

Enqamul’ukhalo

UNompanda mthombo

Ziyewukela

Ngoba ziwel’amaWombe kaZulu

IMpungushe eyeq’umgibaniso

Laph’okubhajwe khona

Ezinye ngayizolo

Kuzofa nqangi lengiqalekisayo

Isilw’esimnyama

Sembeth’imkhonto

Sembeth’amaMboza

Sembeth’uThulwana

INhlaba lende kaNdikidi

Ubumnandi baduka nomhlubulo

UMgwazi loqaqayo

Onjengenina

INyathi kaJama

Emhlandl’uzingedla

Ebeleth’iZilo zelakanyana

Ibeleth’esakwaBulawayo

Yabeleth’esaseMgungundlovu

Yabeleth’esakwaNodwengu

IMpungushe kaNdaba

Engadinwa ukugijima

Ingani eMdlaka idiniwe

UBhebhezela ongazindovu

Usilwa nengwe

Bath’ulwa nengonyama

UMakhonza ngokukhonza

Izintaba zakubo kwaMalandela

UMsimbithi wamanzi

Ogadl’izimamba zakwaNobamba

UMtatanyiswa onjengensonyama

Umehlw’azinsonga anjengawemamba

Unogaqa ngezandla

Ngaphansi kweNcome

Umanxeb’angamanxuluma

Ngasohlangothini

Umzimb’ongadinwa ngahlule

INhlazikweni ngeyamakhosi

NgeyawoShaka ngeyawoDingana

Umshishizelwa lonjengechalaha

UMkhont’obomvu nasogabni

UMnyazima onjengonyazi lwezulu

UMgan’uyakhiwa

Nganxanye unguPhunga

Nganxanye unguMageba

Usifuba sinamaguma

Sifana nesendlovu

Sihlal’iMbube

Sahlal’iNgwe

Sahlal’iNgonyama

USijula ngesemikhonto

USigidi ngesamawisa

INdanguza kayixhashwa

Kayinjengalubisi

UMamba zintathu

Zaphum’emkhontweni

UMgadli loshoshelayo

Onjengensele

Uzishuqulu kaziphikwa

Usembula nkungu kuvelilanga

UBhabhula mhlehlo

Umhlehlo usibonwa yilanga

INdimindwa ledl’iminkantsha

INkonjan’edukel’emafini::

Ibinda

Tags:
Umbhali: Bongukholo Khumalo