Sibisi

Izithakazelo nomlando wakwaSibisi

Abantu bakwaSibisi imvelaphi yabo ikubeSuthu abaziwa ngokuthi bangaMakgwakgwa , aMakgwakgwa wona aphuma kubeSuthu abaziwa ngokuthi ngaBahlakwana [ Bahlakwana] . Ukhokho walaba bantu bakwaSibisi nguMahlatsi indodana kaKherehlwa kaMashiane kaMolapo . ABahlakwana nabo baphuma kuBAFOKENG . U-Mahlatsi ubuye abe ngukhokho wabakwaMncube , Khambule , nabakwaMlotshwa . Zimbili izingxenye zabantu bakwaSibisi . Kukhona ingxenye eyaziwa ngokuthi yi’Zibisi zakwaButhela , ezimlomo ubomvu nabantwana bazo, zakwaSikiti sanga impongo yembuzi ”. Iqhawe elagqama kakhulu kulengxenye yabakwaSibisi nguMtshana owabe eliqhawe leLembe . Yena-ke wazala u-Mnqandi ongomunye wamaqhawe akha umuzi wasoNdini oluMahlikihlikana nokwabe kuwumuzi weSilo u-Cetshwayo kaMpande. U-Mnqandi wayengelinye lamaduna eSilo u-Cetshwayo nokwathi ngemuva kokubuya kwaso ekudingisweni oMnqandi kanye namanye amaduna bahlala oNdini botha iSilo u-Cetshwayo . Kanti kuzothi besahleli bengazelele bahlaselwe ngamaNgisi ngesandla sikaMntwana u-Zibhebhu Zulu . U-Mnqandi naye wafa ngalolo suku lwamhla uMntwana u-Zibhebhu eshobicisa oNdini mhla zingama 22 kuNtulikazi 1883.

U-Mnqandi wazala u-Sishishili noSivelo . NguSishishili owathatha ubukhosi ngemuva kokukhothama kukaYise u-Mnqandi .

Ingxenye yesibili yilena eyaziwa ngokuthi ingeyakwaMahlase . Lengxenye izibiza ngegama likakhokho wayo u-Mahlatsi [u-Mahlase] .Le ngxenye ingeyesende likaNomashingila . Kukule ngxenye lapho kuphuma khona izinsizwa ezifana noBhovungane , oNtshuku oGawula , oSoshaya kanye noMxhamama owabe eyisilomo seNgonyama u-Shaka ebuye abe yiMbongi yayo . U-Mxhamama wayezalwa nguSoshaya eyisilomo esikhulu seLembe . Kwathi lapho kukhothame indlovukazi u-Nandi nguyena u-Mxhamama owayetshela iNgonyama u-Shaka ukuthi kukhona abanye abantu okungazange kuphume ngisho nolulodwa unyembezi . U-Mxhamama wafa ebulawa yiNgonyama yaseMgungundlovu iNgonyama u-Dingane . Isizathu kwaba wukuthi wayelokhu ememeze njalo ethi ‘Niyayibulala iNkosi na?”. Esho iLembe .

Kusuke kushiwo yena ezibongweni zeNgonyama u-Dingane uma kuthiwa

”Wamudla u-Mxhamama eZibisini ”!

Izithakazelo zakwaSibisi

Sibisi
Mahlase
Bhovungane
Wena obhincisa umuntu ngojojo
Abanye bebhinca ngobuhlalu nobusenga
Mlotshwa
Nomashingila kaMbango

 

Kulobe u-Kholo Khumalo INxazonke

Tags:
Umbhali: Bongukholo Khumalo