Jiyane

Izithakazelo nomlamdo wakwaJiyane.

Isizwe sakwaJiyane siphuma wesakwaMtshali. UJiyane okwawanjwa ngaye isizwe wayengowaseMantshalini. Kodwa wagcina ekhishiwe esizweni saseMantshalini ngesizathu sokuthi wayekhulelise enye yezintombi zaseMantshalini,wase exoshwa ekhaya,waqanjwa negama uJiyane ngoba kuthiwa ujiyise ekhaya. Ukukhulelisana kwezingane zandawonye wakuyinto eyandile emandulo,kwakungaqali ngoJiyane waMantshali. Lento yayiqala njengomdlalo wokusomana kwezingane zizidlalela nje. Kodwa kuhambe kuhambe zigcine zikhulelisene. Ukusoma wumkhuba wabantu basebuNguni lapho izingane noma izithandani zenza khona ucansi. Kodwa kulolo cansi insizwa iphelela emathangeni entombi ,ayifiki nhlobo enkomeni kababa. Ngezizazathu zokukhushukelwa imizwa kubo bobabili abasuke besomana kuyenzeka noma ngithi kwakwenzeka kugcine sekuwucansi lwangempela. Kuhambe kuhambe izingane zigcine zikhulelisene ngisho noma lezo zingane zingezandawonye.

Isizwe sakwaMtshali sisithola sakhe endaweni yaseNtabankulu ngesikhathi seLembe. Ngaleso sikhathi sokubusa kweLembe inkosi enkulu yaMantshali wakunguKhondlo waMantshali.  Inkosi uKhondlo yagcina ihlaselwe impi yeLembe yanqotshwa,nayo yaphangalala ibulawa impi yeLembe. Kwathi lapho isikhotheme inkosi uKhondlo yonke indawo eyabe ingaphansi kwayo iLembe layinika uMkhathini inkosana kaJiyane ,uJiyane owayekhulelise udadewabo futhi okwaqanjwa ngaye isibongo sakwaJiyane. UMhathini wazala uMagolwana owayenekhono eliyisimanga lobumbongi. Elinye igama likaMagolwana kwakunguMkhabisanyathi. Inkosana kaMkhathini kwakunguZikode. UMagolwana wayekwazi ukubongela wonke amakhosi asendulo kusuka kuLuzumana aze ayoma ngeSilo esisuke sibusa ngaleso sikhathi ,aqhubeke abongele namadodana aso. UMagolwana waqala eNgonyameni uDingane ukuba imbongi enkulu yakwaZulu ngokuphelele. Kwathi ngemuva kokukhothama kwayo uMagolwana wedlulela eNgonyameni uMpande. Umsebenzi wakhe wobumbongi wayewenza ngokukhulu ukuzikhandla kangangokuthi zombili lezi Ngonyama oDingane noMpande zamxoshisa ngemihlambi yezinkomo. Izinkomo zikaMagolwana zagcina sezinguChibidolo,sezibulala inyoka, ngenxa yekhono lakhe lobumbongi. UMagolwana wafa ebulawa iSilo uMpande . Icala lakhe uMagolwana kwaba ukuthi wayebulale uMacala wakwaDlamini ngoba emsole ngokuthakatha . Phela ndulo iNgonyama yodwa eyayinegunya lokukhipha isinqumo sokubulawa komuntu owonile. Inkosana kaMagolwana kwkaungu Nyaka. Enye yamadodana akhe kwakunguMshayankomo. Wayezele ngempela uMagolwana ngoba amadodana akhe ayelinganiselwa emakhulwini amabili,singasabali amadodakazi.

Izithakazelo zakwaJiyane

Mkhathini
Mkhabisanyathi
Magolwana,Zikode
Mzilankatha
Phangele koqhoqhoqho
Mashishwane
Gome kaMshebe
Mahlinza

#kulobe INtungwa lasenhla kwaSokhumalo

  • 084 098 4016
Kukhona esinye isizwe sakwaJiyane saMaNdebele aseMpumalanga eNdubazi esingaxhumene niJiyane waMantshali
Tags:
Umbhali: Bongukholo Khumalo