Mnqayi

zithakazelo nomlando wakwaMnqayi :
Abantu bakwaMnqayi bangabaNguni bohlobo olubizwa ngokuthi ‘aMalala Nguni’ , baphuma kubantu bakwaHadebe . AbakwaHadede bona bangabaNguni abangabaMboNguni, abakwaMnqayi bona bagcina sebengaMalala ngesizathu sokuthi bagcina bezimbandakanye nesizwe saBathethwa esasibuswa inkosi uDingiswayo kaJobe kaKhayi ngaleso sikhathi . ABathethwa bona bangaMalala Nguni ngokwezigama zabaNguni .
Abantu baseManqayini baphuma enxenyeni yamaHlubi eyashiya elakubo yaphikelela esizweni sakwaMthethwa esesibuswa inkosi uDingiswayo kaJobe ngaleso sikhathi . Leyo ngxenye yaMaHlubi yayiholwa ngamadodana enkosi uBhungane okwabe kungoCatheya nomnawakhe uNgiba . Inkosi uBhungane yayizalwa inkosi uNsele kaMashiya ka Dlomo wokuqala ka Hadebe wesibili ka Mthimkhulu ka Musi .
Inkosi uMashiya yayihashwa ngokuthi “inguMashiyamahle anjengawenyamazane,uguqa bathokoze abafazi namadoda , kuthokoze abakaNdima kazingani kwathokoza abakaSophela ebaleni”
Inkosi uNsele yona yayizihasho zithi ” UNsele ungajuse,uMathwala isala sensele ,uMathwala besabe. UNsele maHlubi myekeni ngona uyazamazama “
Inkosi uBhungane yona yayihashwa ngokuthi ” inguBhungane  waMakhulukhulu,uNdlubu zamila ebubwini ngoba zamila emthondweni kwaSothondose”(kwaNxumalo)
Amanye amadodana enkosi uBhungane ngaphandle kukaCatheya noNgiba kwakungo Mthimkhulu, Mpangazitha ,Mahanqa ,Manyaza ,Zingelwayo, Monakali,Ngalonkulu,Mabona,Makhanda ,Makhonza  nabanye . Umuzi wenkosi uBhungane omkhulu wawubizwa ngokuthu kukwaMagoloza . Lo muzi wawakhe eningizimu ntshonalanga yalapho sekwakhiwe khona idolobha laseNyukhasela ,eduze nomfula uMzinyathi . Kwathi ngemuva kokukhothama kwenkosi uBhungane kwaqubuka umbango phakathi kwamadodana akhe amabili nokwakuyinkosana uMthimkhulu owayelwa nomnawakhe uMpangazitha owayezalwa eKhohlo. NguMthimkhulu owadla umhlanganiso . Esehluliwe uMpangazitha wabaleka waphikelela lapho sekwakhiwe khona idolobha laseNyukhasela . Kwagcina kuthelelwene amanzi . OCatheya nomnawakhe uNgiba bona bakubona kukuhle ukuba bafuduke ekhaya  kwaMagoloza babheke lapho kwakwakhe khona aBathethwa nosekuMpangeni namuhla kuhambe kuze kuyofinyelela koRichard’ s Bay .Ngempela baphuma nabalandeli babo babheka khona kwelaBathethwa elalibuswa inkosi uDingiswayo kaJobe kaKhayi ngaleso sikhathi  .
Bahamba baze bafika enyakatho yezwe lakwaMthethwa ngaseSangonyana lapho bahlaselwa khona inkemane kwazise nokudla ababesuke nakho kwasekuphelile . Bagcina bezithele phezu kwesithelo okuyhiwa amanqayi saze savuthwa .Bazitika kusona .Bathe besazitika kwaqhamuka impi yakwaMthethwa eyathi uma ibabona yahloma izikhali icabanga ukuthi bayimpi kanti lutho basohambweni. Le mpi yathi uma ifika kubo yathola ukuthi abasiyona impi ,yase ihamba nabo iyobethula enkosini yaBathethwa inkosi uDingiswayo kaJobe . Inkosi uDingiswayo yayixhumene kakhulu naMaHlubi kangangokuthi yayazana noCatheya nomnawakhe uNgiba. Yayibabone ngenkathi ibalekele khona isuka emzini kaYise uJobe wasoYengweni lapho yayigwazwe khona ngamabutho enkosi uJobe yeqa uthango nomkhonto emlenzeni. Lelo nxeba lo mkhonto lagcina lipholele khona kwaMagoloza ngoba yahamba ibanga elide ilimele injalo yaze yayofika kwaMagoloza nokuyilapho yaqiniswa  khona ngemithi yafundiswa ngezezimpi . Phela inkosi uBhungane yayibuye ibe yinyanga .
Inkosi uDingiswayo yathi  ngesizathu sokuthi babesindizwe isithelo samanqayi ekubualweni yinkemane abangabe besebezwa ngokuthi bangaMaHlubi ,ababizwe ngokuthi bangaManqayi noma abantu baseManqayini,nokuyigama abasalisebenzisa njengesibongo kuze kube namuhla. Ibe isibasikela indawo yokwakha esigoduni saseMavuyi lapho uCatheya afika akha khona umuzi wakhe awubiza ngokuthi kuseMalahleni. Leya ndawo yaseMavuyi ayimthandanga uCetheya ngoba wayethi angathola abantwana  kule ndawo bavele bashone . UCatheya ebona lokhu kufelwa kwakhe izingane ube eseya enkosini uDingiswayo eyocelwa ukuba imtholele enye indawo . Inkosi yamzwela yathi abathuthe eMavuyi bayokwakha eMfolozane , eSigaganeni lapho yafika yakha umuzi waseKuncengeni (KwaNcengimpilo) . Kubantwana eyabazala singabala uMnyakanya, uMawa , uSaxuku nabanye .
UMawa wazala uNsumo owayesebuthweni uNokhenke kanye noKhanyeni owayesebuthweni uVe . Imizi kaKhayeni kwakuseKuphiweni nasoPhuthwini. Umuzi kaNsumo kwakukwaHlezemlonyeni ,omunye kuseJozini . Umuzi kaSaxuku kaCatheya kwakuseGodeni. EGdeni kubuye kuphume umuzi waseMfunda , owakwaNgiya,owakwa Sweya nowakwaBangwa. Uzalo lukaNgiba nalo namuhla lubizwa ngokuthi lungolwakwaMnqayi ,iningi yalo lutholakala kwaDlangezwa namuhla.  Abantu baseManwayini kuhambe kwahamba bagcina bethuthela ezindaweni esingabala kuzo eMtubatuba , kwaDlangezwa, Ndondwane , kwesakwaBiyela , Port Dunford  nakwezinye izindawo .
Esingakuphawula esingakuqondisa ngomlando wabantu baseManqayini wukuthi uNsele onguKhokho wabantu baseManqayini akuyena owakwaLinda eMangweni kodwa ungowaseMahlutshini nguyena owazala inkosi uBhungane .Yena wayezalwa inkosi uMashiya kaDlomo wokuqala.
Lo mlando ucashunwe encwadini kaSenzo Mbatha ethi ziphuma eguleni ekhasini lama 34 .
Izithakazelo zakwaMnqayi
Catheya
Sengama
Mashiya
Nsele ka Mashiya
Mbhekane
Ngiba
Thola umlando othe xaxa ngaManqayi encwadini kaSenzo Mbatha ethi Izibongo zakwaZulu. Inombolo yakhe ithi 076 688 7004
Kulobe INtungwa lasenhla kwaSokhumalo
Tags:
Umbhali: Bongukholo Khumalo