Izibongo zeSilo uShaka kaSenzangakhona

INyosi : uMxhamama kaSoshaya wakwaSibisi

UDlungwane kaNdaba*!

UDlungane woMbelebele!

Odlung’emanxulumeni

Kwaze kwasa amanxuluma esebikelana

UMjokwane aNdaba

USalakutshelwa uSalakunyenyezelwa

Usishaka kasishayeki

UNodumehlezi kaMenzi

ILembe eleq’amanye

Amalembe ngukukhalipha

Igawu bazakuliluma

Bazakuliphimisa

Bakhumbule amagawu abebesi

Uteku lwabafazi bakwaNomgabhi

Ababetekula behlez’emlovini

Beth’uShaka !

Akayikubusa , kayikuba ‘Nkosi

Kanti kuyinyakana

UShaka ezakunethezeka

UShaka ngiyesaba ukuthi nguShaka

UShaka kwakuyiNkosi yaseMashobeni

Umlilo wothathe kaMjokwane

Umlilo othathe ubuhangunguhangu

Oshise izikhova eziseDlebe

Kwaze kwasha neziseMabedlana

Inkom’ekhal’eMthonjaneni

Izizwe zonke ziyizwile ukulila

Iziwe nguDunjwa waseLuyengweni

Yeziwa nguMangcengeza wakwaKhayi

Yaye yezizwa ngamaNtungwa akwaSokhumalo

Intethe egolwe ngazinti zamkhonto

kwaMalandela

Yathi ukusuka yajubalala

Ungezwa bethi valela njalo Solunjalose

Kanti kabasho kuwe

Wena kaNdaba!

Basho unyoko uMbulazi

Yena ovalele iNgonyama endlini

Odabule kuNdima noMgovu

Abafazi abanendeni baphuluza

Imikhubulo bayishiya izinqindi

Imbewu yasala emanxiweni

Odabule kuBhuzane phezulu

Wakhethelwa udwedwe lwamaza

Wadlula kuMcombo zigoduka

Wabuz’indlela kuDunjwa

Kanti ngabe uyibuze uBhuzane

Owandulele ukuya kwaNomagaga

Lafika iqhude lamvimbela

ILanga eliphume linsizwa

Lathi liphezulu lansasa

Ngoba lifuna ukothiwa

Yimizimbazimba

ILanga eliphandle elinye ngemisebe

Ngoba liphandle elaseMathandeni

Ozulu lizayo khwezani abantwana

Ngabadala bodwa abazozibalekela

UDunjwa yedwa limkhandanisile

Uye wakha amanxiwa oThukela

Lapho kucushwa isilo ngomwowane

Ohamba ebasa amakloba

Ophehlwe weva wanjengomlilo

Imamba edl’umuntu bathi iloyelwe

Okhangel’ezansi naMadungele

Izinkomo zawoSihayo zamlandela

Kwaze kwalandela nezawoMafangosi

Ebezisengwa yindiki yakwaMavela

Ungangencumbe yamabele engadliwa

Ungangembiza yamashongololo

Uphekwe ngembiza enkulu

Ebipheka aMakhosi akwaNtombazi

Kavuthwa uShaka kaqedwa

Wayilanda inkomonye

Ilandwa kuMakhendama

Ekhaya konina

Izulu elidume emva komuzi eKuqobekeni

Laduma lazithatha izihlangu zaMaphela

Wamudla uNomhlanjama ezalwanguZwide

Wamudla uNqabeni ezalwa nguZwide

Wamudla uMphepha ezalwa nguZwide

Wamudla uDayingubo ezalwa nguZwide

Wamudla uNombengula ezalwa nguZwide

Wamudla uMpondophumelakwezinde

eMapheleni

Wamudla uMtimona ezalwa nguGaqa

eMapheleni

Wamudla uMdandazi ezalwa nguGaqa

Wamudla uMakhwela ezalwa nguGaqa

Wamudla uNozigaba kaTatho

Wamudla uNkayishana eCwecweni

Ondande ngokhalo, wabuya ngokhalo

Waya ngoBhoyiya kwaMdakuda

Wandanda ngokhalo olude

Wadabula emathanjeni abantabakaThayi

Ababegodola beya kuMacingwane

eNgonyameni

INdlovu ethimuka babeyixokozelela

abasElangeni

Ibuyise inhloko yadla amadoda

USilwane helele!

Emizini yabantu

USilwane ubengelutho

Ubeyinduna kwaDibandlela

OZihlandlo kaGcwabe ngibasolile

Abasokoco !

INkosi kabayitshelenga izibuko

Bayiweze ngelisaconsa amathe

Ebelisasuka kuphela

UNtube wakwaMajola

Amanzi omthombo wakwaNonamba

Engiphuze kuwo ngaze ngagangatheka

Ngaphos’ukudliwa zimamba

UMlunguzi wezingoje

Izingoje zilunguzelane

INyathi esihamba isengama amazibuko

INyathi ejame ngomkhonto phezu

koMzibvubu

AMampondo ayesaba nokuyehlela

Nani boGambushe

Nani boFaku

Ningamhlami okaNdaba

Ukuba nimhlabile

Kobe senehlabe uPhunga

Nahlaba uMageba

Wahlangana nodwendwe lwamankankane

Mhla eyokudla aMampondo iziphukuphuku

INtaba emahwanqa kaMjokwana

Ebingadli mihlambi yankomo

Ebidla imihlambi yezinyamazane

Obesixhokolo singamatshe aseNkandla

Abekade ephephela izindlovu ukuba liphendula

ULusiba gojela ngale kweNkandla

Lugojela nje ludla amadoda

INdlondlo yakithi kwaNobamba

INdlondlo ehamba ibanga amacala

UNdaba ocaba ngomkhonto

Amanye amakhosi ecaba ngamazembe

Ubhiyoze kuNomangci phezulu

Eyakunqamula umbango wakwaNyuswa

Kwakungabangwa lutho kwaNyuswa

kwakubangwa izinhlakuva emanxiweni

Bethi nkete nkete

Lindani amajuba

Umxoshi womuntu amxoshele futhi

Nanku lapha ngimthanda khona

Ngimthanda exosha uZwide ezalwa nguLanga

Emthabatha lapho liphuma ngakhona

Emsingisa lapho lishona ngakhona

UZwide wampheq’amahlonjan’omabili

Ukuma kwakhe

Umuntu omdala

Ukwethuka okusha

Buya Mgengi !

Indaba usuyizwile

UZwide umphendule isigcwegcwele

Namuhla futhi usamphendula ndodana

Izindaba ngazizwa ngesalukazi

Sona singumasala emanxiweni

Izindaba ngazizwa ngexhegu

Lona lingumasala emzileni

UMaswezisela omnyama

Wakithi kwaBulawayo

Oswezisele uZwide ngamagqanqula

USishaya ndlondlo kaMjokwana

Ubusika nehlobo bahlukene

ObakwaNtombazi nobakwaLanga

INkonyane ekhwele phezu kwendlu

kwaNtombazi

Bathi iyahlola

Kanti yibona abahlolayo

Uthi lwempundu oluhlala izikhova

Oluhlal’uPhungashe wakwaButhelezi

Ubhincakade waze wafunyaniswa

Ovunulel’ezimfundeni zamanzi

Izinto zakho zamuka namanzi

Mgengi pheza izitha kusehlobo

Utshani bude buzokugibanisa

UKlebe engimbone ukwehla

kwezikaMangcengeza

Kwathi kwezikaPhungashe wanyamalala

Kwakungasakhali nkomo kwaNtombazi

Inkomo yayisikhala kithi kwaBulawayo

UGasane kade lubagasela

Lugasele uPhungashe wakwaButhelezi

Lwagasela uSondaba woMthanda

Ehlezi ebandla

Lwagasela uMacingwane eNgonyameni

Lwagasela uNxaba kaMbekane

Lwagasela uGambushe eMampondweni

Lwagasela uFaku eMampondweni

UDlondlwane luya luhlezi

Luya ludlondlobele

Luyadla lubeke isihlangu emadolweni

Isidlukula dlwedlwe

Uhlanya olusemehlweni amadoda

Unkomo zabantu inkelenkele

Zikhungele izingobe emashobeni

UMasukwana kus’onjengeNgonyama

UMasuku ubehamba kwaMadilika

Uhlumayo lumananga ,uDlungwane

Uhlumayo lumananga lunkone

UMananga ubengelutho

UMananga ubeyinduna kwaJiyampondo

Siphuphuma simadel’imiyalo

Obhoboze isikhala emaNcubeni

Weza noMvakeli ezalwa nguDlaba

Weza noMaqobho ezalwa nguDlaba

Weza noKhwababa ezalwa nguDlaba

UMsingi wazansi wosinga nasenhla

Woze usinge lapho kushona khona ilanga

Ovuso eladla umntana osesiswini

UMavuso ubeyinduna kwaNomgabi

Odle imihlambi kungeyabahwebi

UNgelengele kalingani nantaba

Wena omkhulu kakhulu

ONgangezwe lakhe

UngangoMpehlela noMaqhawakazi

Ongangesihlahla esisokhalweni kuMaqhwakazi

Esasihlala amaNdwandwe namaNxumalo

UQangabhodiya wawoMkabayi

Ungisize Maphitha ninoNgqengelele

Umnike nkonye afunde ukukleza

Umnike ukhande lokuzimbela

Osifu sinenqaba

UBayethe kaNdaba

UNdaba ngiyameba, ngimuka naye

Ngimbuka kwehla nezinyembezi

Kuba sengathi ngubuka isihlahla soMdlebe

IGwija likaMdlaka ligwegwe

Lijiyiza abasini bengoma

UNdaba ulududu emanxulumeni

UDlungwane ongenamthekeleli

UShaka ufumanise izilwane zimbili

Zihlangene phakathi kweNsuze noThukela

Izilwane kunguThondolozi noSihayo

Wafika waphonsa ihawu zahlukana

Ogcagce emagcekeni koPhuthile

Wadla uMsikazi koNdimoshe

Wadla umfazi mka Sukuzwayo

Wadla uSukuzwayo nendodana

UHlabuhlungu bazoshumayezana

Nabasezitheni nabasemakhaya

Uhlaza lwangayinyongo yenyamazane

UVemvane lukaPhunga noMageba

Olumabala azizinge sengathi abekiwe

UMzizima ongamathunzi ezintaba

Khona kuhlwa kuhamba abathakathi

Ubhidi elimathetha nangazinyembezi

INgqayingqayi kaPhunga noMageba

Engiyibuke ngaze ngayejwayela

UMasengo mahla inkonyane yenkomo

Kwangixaka ukukhaba kwale nkomo

Yakhaba osengayo yadela ummbambi

Umoya womzansi womngenela

Ohleze ubangenela nangomnyango

Oth’esadla ezinye wadlezinye !

Wath’esadl’ezinye wadlezinye !

Oth’esadl’ezinye wadlezinye !

Wath’esadl’ezinye wadlezinye !

Bayethe ! Hlanga lwamakhosi !

IBinda Nkosi

Tags:
Umbhali: Bongukholo Khumalo