Izibongo zeSilo uDinuzulu kaCetshwayo

INyosi uSehla kaNdengezi wakwaZungu

>>

UMamonga woSuthu

UMamonga kabulali uyasizila

Uqotha imbokode nesisekelo

Ufana neNdlovu emnyama yasOndini

Usilwa nankunzi mbili

Enye ngeyakwaNgenetsheni

Enye ngeyaseBhanganomo

UMgwazi kadinwa zinqapheli

Isikhomo esikhomo esimazinga

Umuzi bawuphume ehlathin

Bawulabalabela

Ithole lakokaMsweli

Elanyisa liguqile

Indaba engiyizwe ngimncane

Ngaze ngakhula ngayibona ngamehlo

Usifuba sigungu sigungubele

Nyakane sabhoboka

Umuntu uyakuzizwa izindada

Usikhipha mbila ehlathini kwaCeza*

Kulale yena esixhotsheni

UNdaba uhlomehlathini

Ube njengohlanya

UMashesha njengezulu*

Ephikelele kwaNdunu

UMphangela langa

Lingaphumi kwaNdunu

Lithe liphuma

Laliphuma ngezingazi zamadoda

Wazithatha  izihlangu zikaMandlakazi

Waziphonsa eMkhuze

Wamudla uMcwasimbana kaMaphitha

Wamshaya phansi koludumayo

Akwabindaba zalutho

Wamudla uXukwana kaMaphitha

Wamshaya phansi koludumayo

Akwabindaba zalutho

Wamudla uNdlovu kaMaphitha

Wamshaya phansi koludumayo

Akwabindaba zalutho

Wamudla uPhuzukumila kaMaphitha

Wamshaya phansi koludumayo

Akwabindaba zalutho

Wamudla uSiwana kaMaphitha

Wamschaya phansi lokudumayo

Akwabindaba zalutho

Wamudla uSikhizane kaNomageje

Wamshaya phansi koludumayo

Akwabindaba zalutho

Wamudla uSomfula kaMaphitha

Wamshaya phansi koludumayo

Akwabindaba zalutho

Isikhova sikaMaphitha

UMgwagwa wezulu

Umpondo zamil’enjeni

Engab’enkomeni zesabani

Lokhu sasiyokwenza

Amagudu okubhema

UDlothovu kabhekeki uyesabeka

Ufana nemisebe yelanga

UDlotho’onjengebhubesi

Uliso lifana noyazi lwezulu

Sengathi ngelengwe

Sengathi ngelengonyama

UMamba yeVuna

Umaqhamusela

Ngoba uqhamusele

Ezihlangwini zabasEkuvukeni

UMalokotha izizwe zilokotheke*

Usihhawuhhawu siyinkondlo bayivumile

Ivunywe ngabaMhlophe

Ivunywe ngabaphansi nabaphezulu

Uphaph’oluphezu kwendlu kaKhotho

Umathathel’ahlome onjengezulu

Lalela luntu omemezayo

Ungathi uyakhala

Ukhal’isililo

INkosi yensizwa

UMaphikelela

Ngob’ephikelel’amadod’akwaZulu

Esagunda izicoco azibeka emseleni

Mlomo ongawodwa

Suk’ukhulume

Uyayibon’imilom’eminingi

Iyavunana phakathi kwezwe

Kuvunana uZibhebhu benoHamu

Kuvunana uZiwedu benoMnyamana

Izulu elidume

Emva komuzi eNkalakuthaba

Lazithatha izingane

ZikaMaphitha zonkana

Lazithela eMkhuze

Gijimami ngazo zonke izindlela*

Niyobikela abakwaSidladla naNtini

NabakwaVuma

Nithi amanzi oMkhuze ningawaphuzi

nGoba uDinuzulu indaba uyenzile

Ulile ngomkhonto kwelakubo kwaZulu

Ngoba udadewabo enguSililo

Wagwaza impi yema

Yanjengegama likadadewabo uSimiso

Wagwaza umntu wameya

Ngoba udadewabo enguBeyisile

Ohlasele nemikhonto

Njengemuzi waeMkhontweni

Ohlasele ngamahhashi

Njengomuzi waseMahhashini

UMagagamela!

Ogagamele izinkomo zamaBhunu

Inkunzi yakith’eMkhontweni

Unophumuza abant’amaphika

Unonhlahl’amazibuko akwaSekane

UNongqayiza bayakuthibela*

Uthitshelwe nguMalimade

Kwabamhlophe abelungu

UMgwazi kaqaqi

Uqaqelwa zinyoni

Umkhonto kaShaka noDingane

INgweny’edlel’ogunjini lomfula

Ngaphezulu yesab’ukuhlatshwa,

Yimisebe yelanga

Ugubuzel’uCeza noHlathikhulu

Unhlamvu zamdeka kwaCeza

Zashaya amagatsha emithi

Umgwadlaza nqola ziyakwethuka

Ziyakushon’eNkonjeni

UPhondo lwendlovu

Luyenqaba ukungena

Ezindlini zamankengane

INgqungqul’egoq’amaphiko

Enhla komuz’Ekuvukeni

UKhozi lukaNdaba

Olweqe luphindelela kwaMandlakazi

IziNgqungqulu zibethene phezulu

NgekaMaphitha enye

NgekaCetshwayo enye

Angiqondi nezokubhabhalala

Kwathi ekaMaphitha yabhabhalala

UMkhangela jozi ngaphansi kweTshana

Ulikhangele ngoFalaza

UFalaza wathukuthela

Uzitho zimbombo zimbombonono*

Zifana nezikadadewabo uSililo

USomkhandi wakithi eMkhontweni

Okhand’abezindlu nabezindlwana

Abazindlu bayikhex’imilomo

Ucala lathethwa ngomkhonto kwaMalandela*

Amanye amacala  ethethwa ngezindukukwana

ISidlova kasidinwa nayikuhoma

Ingan’oButhelezi badiniwe

Abasematheni badiniwe

Indaba yenziwe ngabakwaNgenetsheni

Umkhosi bawuhlaba eBhanganomo

UNobhanaza ngendlela ezenyukayo

Eziqond’oThaka kuNkosiluhlaza

Wathi ukubufike oThaka

Kwathi iBhunu uPotolozi

Wakuthwesa isigqoko

Kwathi isigqoko sakufanela

Wena Nkonyane kaPhunga noMageba

Inkunzi kaShaka

Babethi iyahlaba

Kant’ithibela imihlambi yamadoda

Izizwe zonke ziyambuza

Zithi uMamonga ungakanani

Umthent’ohlab’usamila

Insimu yakwabo kaKhambi

Ivum’amanhla

Yavuma amazansi

Uthukuthele wayophuma ngesikhala

seNgonyama

Eyakudabula kuMlandu ezalwa uNkungu

Waphuma ngesikhala seHlobane neZungeni

Eyakudabula kuNdabankulu ezalwa

nguLukhwazi

Wayikhipha eyomnyatheliso

Wakhethelwa nguLevisa

Kwabamhloph’abelungu

Wakhethelwa nguLukhwasi

Kwabamhloph’abelungu

Wakhethelwa nguNkosiluhlaza

Kwabamhlph’abelungu

Ngomkhumbi wakho phansi kukaCeza

Wawakha wayithukulula

Eyakuyibhekisa kuMantanga

Ezalwa nguMkhanyile

La kwakheth’amathns’esilimela

Eyakuyidlulisa kuSinquma ezalwa uMvamane

La kwakheth’amathons’esilimela

INtukuzo yakithi

Ibithukuzwe ngabakithi eKushumayeleni

Ngomkhumbi wakh’omnyama

Eceleni kwabafana bakMlonyeni

Uye wadabula emaNtungweni

Izalukazi zasemaNtungweni

Kawabe usazinika mlomo

Eyakudabula kuSonkeshana

Ezalwa nguNgqengelele

Nanamuhla lokhu

Abafana bakaSonkeshana bangavuma

Bathi yedlule lapha insizwa yeNkosi

Ipheth’ibhosho

Ipheth’ihawu

Unxeba laphum’intunthu yesibhamu

UMngenuli wamaguma

Kusal’izmpahla

Ziyakusala zibadabula

Nanamuhla lokhu

Abanini Mpembeni basamangele

UMagalel’agase

NjengeNkosi yaMantshali

Ugasel’uZibhebhu kwaNdunu

UMavel’ajahe

OnjengeBhunu lakoPhewula

USitshongo  siyithuntu yamabhosho

Abedutshulwa ngoNongqayi

ESikanekisweni kwaNongoma

Umashishiliza ongazindlovu

Ziyakudl’amaganu kwaNongoma

Ujame ukuhlangabeza

Uhlangabez’izihlangu zaMankentshane

Okhalweni kwaNongoma

Usibamba nkunzana bayesabayo

UMathang’adabululwandle

Ngemvula yezinyembezi

Uyajabula mfazi waphesheya kolwandle

Wen’obon’iThole lakokaMsweli

Liyoke liwaphul’amany’amathole

Gqabula Thole !!!

Amany’amathol’akonona asakhulekiwe

USinakanaka sezincwadi zabamhlophe

abelungu

Beziloba bezinakazisa kakhulu

Zilotshwe ngamSotsha

Zalotshwa ngamaGumgedlela

Ibinda Nkosi !

>>>>>>>>>>>>>>>>

 

Tags:
Umbhali: Bongukholo Khumalo