Izibongo zeSilo uDinuzulu kaCetshwayo

INyosi uSehla kaNdengezi wakwaZungu

>>

UMamonga woSuthu

UMamonga kabulali uyasizila

Uqotha imbokode nesisekelo

Ufana neNdlovu emnyama yasOndini

Usilwa nankunzi mbili

Enye ngeyakwaNgenetsheni

Enye ngeyaseBhanganomo

UMgwazi kadinwa zinqapheli

Isikhomo esikhomo esimazinga

Umuzi bawuphume ehlathin

Bawulabalabela

Ithole lakokaMsweli

Elanyisa liguqile

Indaba engiyizwe ngimncane

Ngaze ngakhula ngayibona ngamehlo

Usifuba sigungu sigungubele

Nyakane sabhoboka

Umuntu uyakuzizwa izindada

Usikhipha mbila ehlathini kwaCeza*

Kulale yena esixhotsheni

UNdaba uhlomehlathini

Ube njengohlanya

UMashesha njengezulu*

Ephikelele kwaNdunu

UMphangela langa

Lingaphumi kwaNdunu

Lithe liphuma

Laliphuma ngezingazi zamadoda

Wazithatha  izihlangu zikaMandlakazi

Waziphonsa eMkhuze

Wamudla uMcwasimbana kaMaphitha

Wamshaya phansi koludumayo

Akwabindaba zalutho

Wamudla uXukwana kaMaphitha

Wamshaya phansi koludumayo

Akwabindaba zalutho

Wamudla uNdlovu kaMaphitha

Wamshaya phansi koludumayo

Akwabindaba zalutho

Wamudla uPhuzukumila kaMaphitha

Wamshaya phansi koludumayo

Akwabindaba zalutho

Wamudla uSiwana kaMaphitha

Wamschaya phansi lokudumayo

Akwabindaba zalutho

Wamudla uSikhizane kaNomageje

Wamshaya phansi koludumayo

Akwabindaba zalutho

Wamudla uSomfula kaMaphitha

Wamshaya phansi koludumayo

Akwabindaba zalutho

Isikhova sikaMaphitha

UMgwagwa wezulu

Umpondo zamil’enjeni

Engab’enkomeni zesabani

Lokhu sasiyokwenza

Amagudu okubhema

UDlothovu kabhekeki uyesabeka

Ufana nemisebe yelanga

UDlotho’onjengebhubesi

Uliso lifana noyazi lwezulu

Sengathi ngelengwe

Sengathi ngelengonyama

UMamba yeVuna

Umaqhamusela

Ngoba uqhamusele

Ezihlangwini zabasEkuvukeni

UMalokotha izizwe zilokotheke*

Usihhawuhhawu siyinkondlo bayivumile

Ivunywe ngabaMhlophe

Ivunywe ngabaphansi nabaphezulu

Uphaph’oluphezu kwendlu kaKhotho

Umathathel’ahlome onjengezulu

Lalela luntu omemezayo

Ungathi uyakhala

Ukhal’isililo

INkosi yensizwa

UMaphikelela

Ngob’ephikelel’amadod’akwaZulu

Esagunda izicoco azibeka emseleni

Mlomo ongawodwa

Suk’ukhulume

Uyayibon’imilom’eminingi

Iyavunana phakathi kwezwe

Kuvunana uZibhebhu benoHamu

Kuvunana uZiwedu benoMnyamana

Izulu elidume

Emva komuzi eNkalakuthaba

Lazithatha izingane

ZikaMaphitha zonkana

Lazithela eMkhuze

Gijimami ngazo zonke izindlela*

Niyobikela abakwaSidladla naNtini

NabakwaVuma

Nithi amanzi oMkhuze ningawaphuzi

nGoba uDinuzulu indaba uyenzile

Ulile ngomkhonto kwelakubo kwaZulu

Ngoba udadewabo enguSililo

Wagwaza impi yema

Yanjengegama likadadewabo uSimiso

Wagwaza umntu wameya

Ngoba udadewabo enguBeyisile

Ohlasele nemikhonto

Njengemuzi waeMkhontweni

Ohlasele ngamahhashi

Njengomuzi waseMahhashini

UMagagamela!

Ogagamele izinkomo zamaBhunu

Inkunzi yakith’eMkhontweni

Unophumuza abant’amaphika

Unonhlahl’amazibuko akwaSekane

UNongqayiza bayakuthibela*

Uthitshelwe nguMalimade

Kwabamhlophe abelungu

UMgwazi kaqaqi

Uqaqelwa zinyoni

Umkhonto kaShaka noDingane

INgweny’edlel’ogunjini lomfula

Ngaphezulu yesab’ukuhlatshwa,

Yimisebe yelanga

Ugubuzel’uCeza noHlathikhulu

Unhlamvu zamdeka kwaCeza

Zashaya amagatsha emithi

Umgwadlaza nqola ziyakwethuka

Ziyakushon’eNkonjeni

UPhondo lwendlovu

Luyenqaba ukungena

Ezindlini zamankengane

INgqungqul’egoq’amaphiko

Enhla komuz’Ekuvukeni

UKhozi lukaNdaba

Olweqe luphindelela kwaMandlakazi

IziNgqungqulu zibethene phezulu

NgekaMaphitha enye

NgekaCetshwayo enye

Angiqondi nezokubhabhalala

Kwathi ekaMaphitha yabhabhalala

UMkhangela jozi ngaphansi kweTshana

Ulikhangele ngoFalaza

UFalaza wathukuthela

Uzitho zimbombo zimbombonono*

Zifana nezikadadewabo uSililo

USomkhandi wakithi eMkhontweni

Okhand’abezindlu nabezindlwana

Abazindlu bayikhex’imilomo

Ucala lathethwa ngomkhonto kwaMalandela*

Amanye amacala  ethethwa ngezindukukwana

ISidlova kasidinwa nayikuhoma

Ingan’oButhelezi badiniwe

Abasematheni badiniwe

Indaba yenziwe ngabakwaNgenetsheni

Umkhosi bawuhlaba eBhanganomo

UNobhanaza ngendlela ezenyukayo

Eziqond’oThaka kuNkosiluhlaza

Wathi ukubufike oThaka

Kwathi iBhunu uPotolozi

Wakuthwesa isigqoko

Kwathi isigqoko sakufanela

Wena Nkonyane kaPhunga noMageba

Inkunzi kaShaka

Babethi iyahlaba

Kant’ithibela imihlambi yamadoda

Izizwe zonke ziyambuza

Zithi uMamonga ungakanani

Umthent’ohlab’usamila

Insimu yakwabo kaKhambi

Ivum’amanhla

Yavuma amazansi

Uthukuthele wayophuma ngesikhala

seNgonyama

Eyakudabula kuMlandu ezalwa uNkungu

Waphuma ngesikhala seHlobane neZungeni

Eyakudabula kuNdabankulu ezalwa

nguLukhwazi

Wayikhipha eyomnyatheliso

Wakhethelwa nguLevisa

Kwabamhloph’abelungu

Wakhethelwa nguLukhwasi

Kwabamhloph’abelungu

Wakhethelwa nguNkosiluhlaza

Kwabamhlph’abelungu

Ngomkhumbi wakho phansi kukaCeza

Wawakha wayithukulula

Eyakuyibhekisa kuMantanga

Ezalwa nguMkhanyile

La kwakheth’amathns’esilimela

Eyakuyidlulisa kuSinquma ezalwa uMvamane

La kwakheth’amathons’esilimela

INtukuzo yakithi

Ibithukuzwe ngabakithi eKushumayeleni

Ngomkhumbi wakh’omnyama

Eceleni kwabafana bakMlonyeni

Uye wadabula emaNtungweni

Izalukazi zasemaNtungweni

Kawabe usazinika mlomo

Eyakudabula kuSonkeshana

Ezalwa nguNgqengelele

Nanamuhla lokhu

Abafana bakaSonkeshana bangavuma

Bathi yedlule lapha insizwa yeNkosi

Ipheth’ibhosho

Ipheth’ihawu

Unxeba laphum’intunthu yesibhamu

UMngenuli wamaguma

Kusal’izmpahla

Ziyakusala zibadabula

Nanamuhla lokhu

Abanini Mpembeni basamangele

UMagalel’agase

NjengeNkosi yaMantshali

Ugasel’uZibhebhu kwaNdunu

UMavel’ajahe

OnjengeBhunu lakoPhewula

USitshongo  siyithuntu yamabhosho

Abedutshulwa ngoNongqayi

ESikanekisweni kwaNongoma

Umashishiliza ongazindlovu

Ziyakudl’amaganu kwaNongoma

Ujame ukuhlangabeza

Uhlangabez’izihlangu zaMankentshane

Okhalweni kwaNongoma

Usibamba nkunzana bayesabayo

UMathang’adabululwandle

Ngemvula yezinyembezi

Uyajabula mfazi waphesheya kolwandle

Wen’obon’iThole lakokaMsweli

Liyoke liwaphul’amany’amathole

Gqabula Thole !!!

Amany’amathol’akonona asakhulekiwe

USinakanaka sezincwadi zabamhlophe

abelungu

Beziloba bezinakazisa kakhulu

Zilotshwe ngamSotsha

Zalotshwa ngamaGumgedlela

Ibinda Nkosi !

>>>>>>>>>>>>>>>>

UKuchazwa kwezibongo zikaMamonga woSuthu
[Inkosi uDinuzulu kaCetshwayo]

>>>>

1. ‘UMamonga woSuthu’
UMamonga kabulali uyasizila
Uqoth’imbokodo nesisekelo
Ufana nendlov’emnyama yasOndini’

>>>>UMamonga >>.igama elithathelwa ekongeni
USuthu >>>>abalandeli bakaDinuzulu nabakaYise uCetshwayo.. Kanti futhi
ukhona nomuzi wasoSuthu
>Indlovu emnyama yasOndini>>.nguYise uCetshwayo kaMpande

>>.Ukuqotha imbokodo nesisekelo>>>ukubhuqa kungasali lutho…..lezi zibongo zakhe zazithola ngenkathi enqoba uZhibhebhu kaMaphitha

2..”Usilwa nankunzi mbili
Enye ngeyakwaNgenetsheni
Enye ngeyaseBhanganomo

>>.Babili abantu ababemmele kambi uDinuzulu, owukuqala uZibhebhu kaMaphitha owacoboshisa izikhulu zeNkosi uCetshwayo kaMpande[uYise] ONdini…..owesibili uHhamu kaMpande owayengamthandisisi uCetshwayo. Waxabana noCetshwayo ngoba uCetshwayo ala ukuba uSihayo wakwaNgobese anikezwe abelungu. Nakho futhi uHhamu elinga ukuba uNkabanina abalale iNkosi uCetshwayo, kuthe ukuba ale uNkabanina ukubulala iNkosi, wabaleka uHhamu wayesehlangana nezitha zikaCetshwayo, oZibhebhu
***Yizo lezi zinkunzi ezimbili iMbongi ekhuluma ngazo
>KwaNgenetsheni >umuzi kaHhamu kaMpande

>>EBhanganomo>>umuzi kaZibhebhu kaMaphitha

Ziqhubeka zithi>>>.’Indaba yenziwe ngabakwaNgenetsheni
‘Umkhosi bawuhlabel’eBhanganomo’

3”Mlomo owodwa suk’ukhulume
Uyayibona eminye imilomo eminingi
Iyavunana phakathi kweZwe
Kuvunana oZibhebhu benoHhamu”

>>>Babezwana laba abantu ababili,uZibhebhu noHhamu,imiqondo yabo izwana bekhuluma ngazwi linye, behlasela indlu kaCetshwayo..
**Yiyo phela le milobo eminingi eyayivunana, uDinuzulu ufaniswa nomlomo owodwa ngoba phela wayeyedwa, engenabani

4..”’UNobhananaza ngandlela ezenyukayo
Eziqonde oThaka kuNkosiluhlaza”

>>lezi wazithola ngenkathi emenywe ngamaBhunu emmemele oThaka[Wakkerstroon]. Ethi azimisele ukumsiza ukuthi anqobe uZibhebhu..Naye uDinuzulu inhliziyo yayigaya izibozi eqhuba isifiso sikaYise, owathi lapho esegqabuka waleyeza endodaneni yakhe wathi ””Uze ungiphindiselele kuZibhebhu””

>>UNkosiluhlaza nguJ.C Krogh wamaBhunu**

5…’Wayikhipha eyomnyatheliso
Wakhethelwa uLevisa kwabamhlophe abelungu
Wakhethelwa uLukhazi kwabamhlophe abelungu
Wakhethelwa uNkosiluhlaza kwabamhlophe abelungu”

>>ULukhazi nguLuca Meyer
>>uLevisa nguLevison
>>UNkosiluhlaza nguJC Krogh

6..’Izulu emuva komuzi waseNkalakuthaba
Lazithatha izingane zikaMaphitha zonkana
Lazithela eMkhuze’

>.Kuthiwa izingane zikaMaphitha ngoba phela uZibhebhu wayeyindodana kaMaphitha. Futhi maningi amadodana kaMaphaitha afela lapho. Leyo yaziwa ngokuthi yimpi yaseTshaneni. Baningi abafa bebulwa ngamanzi, bezama ukuwela uMkhuze.

*Ziqhubeka zithi** ‘Gijimani ngazo zonke izindlela
Niyobikela abakwaSidladla naNtini, nabakwaVuma
Nithi amanzi oMkhuze ningawaphuzi
Ngoba uDinuzulu indaba uyenzile
Ugwaze impi yema,njengegama likaDadewabo uSimiso

>>abakwaSidladla naNtini kushiwo amaSwazi

>>.abakwaVuma kushiwo amaSwazi anganeno koPhongolo

7.’UMagalela agasele njengeNkosi yaMantshali
Ngoba egasele uZibhebhu kwaNdunu

>..uDinuzulu wayehlukanisa kabili impi yakhe , Enye yaqonda eKamu kwathi enye yaqonda kwaNdunu lapho uZibhebhu ayemise khona

8..”UJama unguhlangabeza
Uhlangabeze izihlangu zaMankentshane
Okhalweni lukaNongoma”

>>.akazange alindele ukuba uZibhebhu aze azomhlasela ekhaya emabaleni, Wakubona kungcono ukuyihlangabeza isesokhalweni.

>.AMankentshane ibutho likaZibhebhu

9…”Izingqungqulu zibethene phezulu
NgekaMaphitha enye
NgekaJininindi enye
Angiqondi nezobhabhalala
Kwathi ekaMaphitha yabhabhalala”

>>Kuthiwa yahlangabezana ngolaka olukhulu okwezingqungqulu zilwa phezulu. Maningi amaqhawe kaZibhebhu asala lapho. Singabala oMncwasimbana , oXukwana, oNdlovu[hhayi owesibongo] oPhuzukumila,oSilwana nabanye.. USuthu lwathumba namahhashi aseKamu nezinkomo. Lwaluhlolwa nguHhelumana

>>>UJininindi nguYise uCetshwayo kaMpande

10.’Uye wadabula eMantungweni
Izalukazi zaseMantungweni zamhlangabeza
Kabe esazinika mlomo’

>>>EMantungweni ngomunye wemizi kaMnyamana kaNgqengelele wakwaButhelezi, kuthiwa kuseMantungweni ngoba kulowo muzi kwakuhlala amakhosikazi kaNgqengelele amathathu…omunye wayengowakwaMabaso ,omunye engowakwaKhumalo , owesithathu engowakwaNkosi

11..UMavela ajahe njengeBhunu lakoPhewula
UMagwaza angaqaqi ngoba eqaqelwa zinyoni’

Ngokwesiko likaZulu, umuntu ubethi lapho egwaza isitha asiqaqe isisu. Lezi zibongo zikhombisa ukuthi uDinuzulu wayengumuntu osheshayo

>>iBhunu lakoPhewula >>kushiwo uPaul Kruger

12..’UMthente ohlaba usamila
Ithole lakokaMsweli, elenyisa liguqile

>>>>zichaza ukuthabatha kwakhe ubukhosi esemcane, ingakho phela wayebizwa ngeNkosi yensizwa

>>>Unina wayezalwa kwaMsweli

13…”’USibamba nkunzi abayesabayo”
UMalokotha izizwe zilokotheke”

..>>uZibhebhu wayenguntu owesatshayo.. Ngokudumelana naye uDinuzulu wayeseba ”USibamba nkunzi abayesabayo”’

14 ”UNompumuza abantu amaphika”

>>>ukunqoba kwakhe uZibhebhu kwakhulula imimoya yabantu, ngoba babengazi ukuthi ubani ozoba inkosi yabo, phakathi kuZibhebhu noDinuzulu.. Iningi lalifisa kube uDinuzulu

15,,”UNongqayiza bayakuthibela
Uthitshelwe nguMalimade kabamhlophe abelungu”

>>>UMalimade kushiwo uMnu Melmoth Orbon owayemele umbuso wamaNgisi. Izinguqulelo ababezifuna zaziphikisana nentando kaZulu..
UMalimade loda kwathi kamuva wethweswa iminyezane waba nguSir Melmoth Orsbon. Lendawo yaseMelmoth, kwaZulu, yaqanjwa ngaye.

16..’IMilomo eminingi iyavunana phakathi kwezwe
Kuvunana oZiwedu benoMnyamana”

Ingan’oButhelezi badinwe,
AbaseMatheni basadiwe”

>>>> Ngesikhathi impi ikwaCeza, kwasweleka ukuba kutholakale ukudla kwayo. Kwayothunjwa izinkomo zazoMnyamana kaNgqengelele oZiwedu. UMnyamana nguyena owayegcine uDinuzulu ebuntwaneni bakhe, angazi ukuyikhona okwabaxabanisa

>>>EMatheni igama lomuzi kaZiwedu kaMpande

17..’INtukuzo yakithi ,
Ibithukuzwe ngabakithi eKushumayeleni’

>>>UYise uCetshwayo wakhothama esemncane kakhulu uDinuzulu, Ngakho-ke kwasweleka ukba avikelwe ezitheni zikaYise. Wabekwa eKushumayeleni, umuzi kaMnyamana kaNgqengelele wakwaButhelezi. UMnyamana lona wayeyinduna yeNkosi uCetshwayo. Yilokho kuthukuswa kwakhe okwamtholisa izibongo ezingenhla

18..’UMpondo zamila enjeni
Engabe enkomeni zesabani
Lokhu sasiyokwenza amagud’okubhema”

>>>Lezi zibhekiswe kuZibhebhu ngokuhlasela kwakhe UCetshwayo. Kuyaziwa ukuthi abantu benkosi yizinja zayo. Umuntu ovukela iNkosi ufana nenja evukela umniniyo

INkosi kayiqedwa

Tags:
Umbhali: Bongukholo Khumalo