Khonjwayo

AbakwaKhonjwayo

Abantu bakwaKhonjwayo bangaMampondo ngokwendabuko, nabo baphuma kuSibiside waseMbo. USibiside wazala uNjanya owazala amawele oMpondo noMpondomise. UMpondo wazala isizwe saMampondo, kwathi uMpondomise yena wazala aMampondomise. KuMampondo kwabuye kwaphuma ezinye futhi izizwe ezifana besizwe saMabomvana kaGambushe kaTshezi, aMaBomvu akwaNgubane, amaNtlane kaMkhondane, kuMaNtlane kwabuye kwaphuma aMaGcuda naMavalela. , ezinye izizwe ezingaMampondo ngaMaTshomane, aMaCabe, amaDwera, amaQhiya ,amaNjilo, amaNqanda, zonke lezi zizwe ziphuma ku Cabe kaNcindisa kaNsiza umzukulu kaSibisise waseMbo onguKhokho wabakwaMkhize.  
AbakwaKhonjwayo bona-ke bazalwa nguKhonjwayo kaChithwayo ka  Bhala kaGangatha kaCiya kaCabe kaNcindisa kaMsiza kaThobe ka Zigqelekazi kaHlambangobubede ka Santshabe ka Muthwa ka kaSithula kaMpondo kaNjanya ka Sibiside. UChithwayo wabuye wazala uNgcayi owazala isizwe samaNgcayi. 
UKhonjwayo wazala inkosana uKhiwa uNgcekula owazala amadodana amaningi, kulawo madoda kwakukhona uNzondela (inkosana), uNtsikinyana eKhohlo. 
UNzondela wazala uHlaka owazala uNgethu owazala uPhoswa owazala uSilwanyana owazala uMakhalanyana owazala uSikhehlana owazala uThathana. 
Endlini yaseKhohlo kaNgceluka uNtsikinyana wazala uMakhanda owazala uNogemane endlini enkulu, ekhohlo uMakhanda wazala uThungana.  
UMakhanda wazala inkosi uGwadiso (Ah Dumile! ) ,inkosi uGwadiso yazala inkosi uGodloza eyazala inkosi uNtenteni eyazal inkosi uGobizithwana(Ah Zwelidumile!), inkosi uGobizithwana yazal inkosi uDumisani.  
UThungana wazala uSithelo owazala uPhonyela uMakhizinyani owazala uHlathikhulu 
Izibongo ezihlobene nabakwaKhonjwayo 
Mkhize 
Ngubane 
Chonco 
Ngcayi, 
Ndamase 
Ncenjane 
Nkonjane 
Yalo 
Ndayini nezinye eziningi ngokuxakayo 
Ake ngime lapho okwanamuhla. 
Tags:
Umbhali: Bongani Kholo Khumalo