Ngozo

Kubhala u-Ernest Iko Nxasana

Abantu baNgozo kusengabantu bakwaMaseko ngoba umlando oxoxwayo uthi enye indoda yakwaMaseko yadla ingudwane leli okuthiwa yingozo. Yase isibizwa ke ngokuthiwa uNgozo. Noma ke kungacaci kahle ukuthi basala kanjani kwaZulu kwaNongoma nxashana isizwe sakwaMaseko sesizinze enhla neSwazini noma befika kanjani emfolozi emnyama, kodwa kugqame kakhulu lapho sebeshakaziswa izimpi zikaShaka.

Lesizwe safudukela eSwazini ngezimpi zomfecane sihamba sonke ndawonye silibutho. Safikela lena eBhunya nasenxenye yesifunda saseMpumalanga namuhla. Kwaba nendoda eyodwa eyaxebuka kulesixuku sakwaNgozo, ogamaloyo kungu NHLIZIYO okungukhokho kaNomakhinda Ngindane Ngozo(ugogo wami ke lowo ngqo ozala ubaba). Ngizoxila kuNhliziyo Ngozo nozala lwakhe.
Nxashana uNhliziyo esexebukile kwabakubo kuthiwa waphindela emuva waze wefika eGolela wabayeka bahamba abakwaNgozo bangena phakathi neSwazini, bekusabusa iNgonyama uSobhuza wokuqala kwelakwaNgwane. Esefikile eGolela uNhliziyo waphinde wajika wazama ukulandela isizwe sakubo kodwa wangasifica. Wase ufikela esikhulwini sakwaDlamini endaweni yakwaZombodze okwakungumuzi kaNgwane wesithathu umkhulu kaSobhuza wokuqala.( Isikhulu yinkosi yesizwe ngesiSwati ningadideki uma ngisebenzisa leligama elithi ISIKHULU)
Lesikhulu sakwaDlamini sasiphethe indawo ekuthiwa kusemaMpondweni khona kwaZombodze Emuva, wafike wakhulekela kuso ke uNhliziyo.
Ufika kabi isikhulu sikhipha impi iyohlasela njengo kwakunezimpi phela emandulo, naye bamufaka khona ebuthweni kwathiwa kayihlome ihlasele. Kuthiwa empini wahlabana umfoka Ngozo wabayiqhawe. Uma bebuya isikhulu simuganisele indodakazi yaso simunike nendawo akhe umuzi ke uNhliziyo. Indodakazi yesikhulu iganiselwa uNhliziyo nje kanti inesisu sakaMyeni,hhayi ajiyise uNhliziyo. Kuzalwe izalwe leyo ngane iqanjwe igama kuthiwe uLangalibalele. Kuphinde kuzalwe enye ke manje eyakhe uNhliziyo, uMgandelwa nabanye.
Asuke uNhliziyo ayokweshela kwaZulu aqomise izintombi ezimbili ezelamanayo zakwaNhlengethwa zimqome, azithathe zozimbili kube ngamakhosikazi akhe. Semathathu ke ngaleso sikhathi. UlaNhlengethwa omdala wazala uSigidi,uZembe noNgezane namantombazane. UlaNhlengethwa omncane azale amantombazane odwa. Kwathi uma sekuthiwa uzonikwa uNgezane kube yindodana yakhe wamthola umfana uMndezane.
Saphinde isikhulu sakwaDlamini samganisela enye yamadodakazi aso futhi uNhliziyo wazala uLubelo. Esewonke amakhosikazi kaNhliziyo ayemane anamadona amaningi inkosana yakhe kunguMgandelwa. ULangalibalele Myeni wayengenayo imbewu ngoba baze abadala bathi akungene omunye wabafowabo Mgandelwa amzalele kodwa engazi yena. Wase ke uyakhishwa kwaNgozo lo Langalibalele waqhakambisa isibongo sakhe yize lezingane kulisende lakwaNgozo ngokuthi yena wayazi ukuthi ezakhe. Kuyinamuhla nje kabaganani oNgozo noMyeni ngoba kusengabantu abandawonye labo.

Uzalo lukaNhliziyo:
LaNkhosi omdala-wazala
ULangalibale,Mgandelwa nabanye.
LaNhlengethwa omdala-wazala uSigid,uZembe noNgezane.
LaNhlengethwa omncane- wazala uMndezane
LaNkhosi omncane- wazala uLubelo nabanye.
UNgezane(ukhokho wami)
Uganwe ngamakhosikazi amathathu. Umuzi owokuqala kwakukaDumaneze, owesibili kwaQhwagizwe(kubo kagogo), owesithathu Eluthini.
KwaQhwagizwe kuzalwe uMalwane,Manqezu noJoji.
UMalwane kaNgezane uganwe ngamakhosikazi ayisikhombisa wazala ngababili abantwana okungumfana nentombazane.
Malwane uzale izingane eziningi kakhulu okubalwa uNomakhininda ugogo ozala ubaba wami intombi yakwaNgozo. UNomakhinanda unina wakhe ulaNkosi ngumzukulwane kaMalambule kaSobhuza 1.

Izithakazelo

Ngozo
Ngcamane
Maphonya
Khubonye waNdlovu
Mlotshwa…

(Mude kakhulu lomlando ngiwujubile nami)

Tags:
Umbhali: Bongani Kholo Khumalo