Magubane

Abantu bakwaMagubane ngabeSuthu,badabuka e-Freestate.Kunentaba ebizwa ngokuthi yiMakubane ,ngasenyakatho-Mpumalanga yeNtabazwe [Harrismith]. Akwaziwa-ke noma lentaba yaqanjwa ngoMagubane noma yena waqanjwa ngayo intaba. Kungenzeka-ke ukuthi isibongo sakwaMagubane sisuselwa kuyo lentaba i-Makubane.Kudala abantu babesebenzisa amagama oyise ukuzibiza,bebengenazo izibongo.Njengazo zonke izizwe ,noMagubane bakholwa wukuthi baphuma eNtabazwe,Behla njalo behamba befuna amadlelo angcono ezinkomo,izimvu nezimbuzi .Behla-ke ngesilulu baze bazofika eHarrismith.Yingakho bebizwa ngokuthi ngabeSuthu abasenhla.Ukuhlukana kwabo sikholwa ukuthi kwenzeka ngesikhathi senkosi u-Shaka nenkosi u-Dingana.Kuthiwa bafike bakha ngaseMondlo ,eNkalanjana lapho baveza khona ubuqhawe babo ngokuxosha ngomuthi amazimuzimu nezilwane ezaziyingozi.Kuvela-ke ukuthi amadoda amabili ,uSusa noNxaba ,ayezalwa nguManamfeka,yibo abangamaqhawe.Isizwe sakwaMagubane saze sathola indawo yakwaHlazakazi lapho la maqhawe axosha khona izilwane eziyingozi namazimuzimu ayedla abantu .Yingakho kunezwe lakwaMagubane kwaHlazakazi nakuba selathathwa ngabakwaZulu ngenxa yezimpi zemibango phakathi kwamaNkomose .Kanti-ke omunye umlando uthi elinye iqhawe lakwaMagubane yinyanga enkulu uDibanto,obengumelaphi wamakhosi oSelwa eNdlunkulu kaZulu.Walandwa yiSilo u-Mpande ukuzokwelapha endlunkulu kwaNodwengu.Kuyacaca ukuthi babe sebehlukana begcwala izwe lonke.Bakhona abakwaMagubane kuzo zonke izifundazwe njengamanje. Ukhona-ke umlando wabakwaMagubane ababe wuSuthu, kanti ukhona futhi owalabo ababa yiziGqoza.Isizwe sakwaMagubane esasakhe kwaHlazakazi asizange silwe nenkosi u-Shaka kodwa sazinikela enkosini u-Shaka, sangena ngaphansi kombuso wakwaZulu njengezinye izizwe esasakhelane nazo.Lezo zizwe isizwe sakwaKhoza ,Makhoba ,Mncube ,Mlotshwa nezinye.. Kuthiwa inkosi u-Shaka wayesihlonipha kakhulu isizwe sakwaMagubane ngolwazi lwaso lwemithi .Ngesikhathi senkosi u-Shaka kwakuneqhawe lakwaMagubane,u-Nongomonde owayehola lesi sizwe kwaHlazakazi.UNongomonde lona wake wahlaselwa inkosi u-Mzilikazi kaMashobane yabakwaKhumalo ngenkathi okaMntungwa esemkhankasweni wokakha isizwe sakhe . UNongomonde babembonga  bethi”’Iphini elawa phansi ngenhloko kuMzilikazi kaMashobane, uNomanjiyanjiya isihawuhawu esinjengelanga”

UKUSABALALA KWESIZWE SAKWA-MAGUBANE:-

ISilo u-Mpande satshela abelungu ukuthi uma sikhothama,uMntwana u-Cetshwayo nguye oyobusa emuva kwaso.Ngokuhamba kwesikhathi esebona ukuthi uyise usefuna ukuthi uMntwana u-Mthonga abe yinkosi ngoba ezalwa yintandokazi,uMntwana u-Cetshwayo wayihlomisa wabulala undlunkulu weSilo u-Nomantshali wakwaNtuli owabe ezalwa uMthonga. Wabaleka u-Mthonga iSilo u-Mpande sabe sesifuna ukubeka uMntwana u-Mbuyazwe ,indlov’enesihlonti ukuba  abe yinkosi uma sesikhotheme .UDibanto njengenyanga yeSilo u-Mpande, wayalelwa ukuba elaphe impi kaMbuyazwe,IZigqoza lokho kwamenza waba yisitha soSuthu, okuwuhlangothi loMntwana u-Cetshwayo .Yadumelana-ke mhla ziyisi-6 kuZibandlela[December]1856 okuthiwa iNkosi uMpande yathi uyadela u-Makhasana oyozibona zibulalana,nosekwaba yisisho sesiZulu.UMakhasane lona kwabe kuyinceku yeSilo sakwaNodwengu ,inkosi u-Mpande kaSenzangakhona .Zehlulwa iziGgqoza kwathi abanye bakwaMagubane bawela uMzinyathi kwaMabaso e-Qhudeni,abanye bayokwakha eMsombotsheni[eColenso].Lapha sibala uNhlingothi owayesohlangothini lweziGqoza owayenamakhosikazi ayishumi namadodana ayishumi nambili,noBhiyana owayenamakhosikazi ayi-8 naye owakha eMsombotsheni kodwa wagcina esakhe kwaNontethe ,kwaNobamba[Weenen]. Abanye bakaBhiyana baya eMsinga,abanye baya eMtshezi, abanye baya eMhlumayo .UMshikiyane umzukula kaBhiyana wakhe endaweni yakwaSithole eMnambithi.Akusibo bonke abakwaMagubane ababa yiziGqoza ngoba bakhona ababe wuSuthu.Phakathi kwalaba kubalwa uDidiza kaZibaya owabe eyinyanga yeSilo uDinuzulu OSuthu kwaNongoma .Laphaya OSuthu kunendawo iSilo uDinuzulu esayisikela uDidiza sathi yindawo yakwaMagubane.Ngokuhamba kwesikhathi babkhona abakwaMagubane abatholakala oGwini oluseNingizimu yesifundawe iKwaZulu-Natal

UKWELAMANA KWABAKWA-MAGUBANE:-

-UDibanto wazala uMkhonokhono[amzala kumaHadebe],uSomaduku[amzala kumaHadebe] noBusomempisi [amzala kumaZulu]

-Amanye amadodana nguHolinyoka,Nqakamatshe ,Mpohlo,Phahlana,Bambelela,Dikose ,Shiyanduku,Skhwili,Nkomo,Ntafayiya,Sibonga,noZibaya.

-UMakhonokhono wazala oPhahlane,Dlwanenkani noMavava

-USomaduku wazala uMali noKhandantshe

-UBusobempisi wazala uNkomiyakhala noMasobhontshini.

-Abanye abazukulu bakaDibanto kwakungoDidiza,Mkhalali,Thalala,Mhlazane,Qondolakhe, Mcubungulu,Velikom,Thwayibana,Ngudulwana,Mthulumane noMagozi .

IZITHAKAZELO ZAKWA-MAGUBANE:-

Nkomose
Dibanto
Thole
Malinga
Wena owalinga izintaba zaganana
Nhlun’emhlophe,ingababomvu ngeyomlandakazi
Mzilankatha
Msenganduna namathokazi
Ndlandla kubheka
Jiyane
Nongalo
Wena ophika nelanga
Didiza
Msuthu wasenhla
Zibaya ,Snquma

Tags:
Umbhali: Bongani Kholo Khumalo