Sibiya

AbakwaSibiya..

Badabuka eMhlathuze. BangamaNtungwa Nguni ngokwezigaba zobuNguni
Bazalwa uMalandela obeyinkosi yaMaNguni endlini encane, phela endlini enkulu uMalandela wazala uQwabe owazala abakwaQwabe, kanye nomnawakhe uZulu owazala abakwaZulu.

UKUDABUKA KWABANTU BAKWASIBIYA  KUSUKELA EZINSIZWENI EZIYIZELAMANI UZETHEMBE KANYE  ZINGELWAYO. Bobabili bangabofowabo baka Qwabe noZulu.  UZingelwayo kwakungomdala kanti uZethembe kungomncane.
UZethembe wahamba wayokwakha eduze nomfula uMkhumbane kanti uZingelwayo wakha eMthonjaneni egqumeni elaziwa ngokuthi kuseGumeni. Wakha khona ebone ihlanze elehla njalo lize liyofika ezimfundeni zomfula iMfolozo emhlophe. Kuleli hlanze kwakugcwele izinyamazane iphekwa ngomhluzi wenye. Babona ukuthi nezinkomo zizobachuma lapha abantu bakaZingelwayo.Babona ukuthi sebefike kwelingafelwa nkonyane. Nangempela zabachuma izinkomo nayo yonke imfuyo abayifuya kuleya ndawo.
Izinkomo kwakunguchibidolo uqobo, zibulala inyoka. Bathi zanda ngale ndlela yokuthi zase zingalingani esibayeni, ezakhelwe sona. Zazithi uma zibuyiswe emaqeleni , zigcwale isibaya ezinye zikake umuzi.
Abantu ababedlula ngendlela babezibuka lezi zinkomo bezwe amakhosikazi ethokoza ethi: ‘Nampo-ke abakwaSibiya ngenkomo abanye bebiya ngamahlahla’, besho ngoba izinkomo zikake umuzi. Yilapho-ke okwazaleka khona isibongo sakwaSibiya. Yonke inzalo kaZingelwayo kwathiwa ngeyakwaSibiya, kodwa kabayekelanga ukuthi bangabakwaGumede Mnguni, lokho okwakubahlanganisa nabakwaQwabe. 
 Abantu bakwaZethembe bona bathatha igama lendodana yakhe uGazu base baziwa ngokuthi ngabakwaGazu. Ngakho abakwaSibiya nabakwaGazu bayinto eyodwa. Abanye bathola isibongo ngesenzo kanti omunye wathola isibongo ngegama. Kuthiwa futhi laba bantu babuye bahlangana, baba yisizwe esisodwa sakwaSibiya. Kuthiwa imingcele yalesi sizwe kwakunguZulu, uMbatha kanye noZungu behlalisene ngokukhulu ukuthula nalezi zizwe, ikakhulu esakwaZulu ngoba kwakukhona lobo buhlobo. Futhi kwase kukhona nokuganiselana ngoba sizokhumbula uMthaniya indodakazi kaManyelela Sibiya isigana uJama kuze kuzalwe uSenzangakhona , uise woShaka noDingane kanye noMpande, ababusa izwe lakwaZulu. Ngenxa yezimpi zikaShaka abantu bakwaSibiya nabo bahlakazeka bagcwala lonke leli likaMthaniya. Sesibathola laphaya nalaphaya..
 Okwenza ukuthi laba bantu bakwaSibiya banganyamalali njengezinye izizwe ukuthi basheshe bayibona ingoz yokuma phambi kukaShaka ukuthi kwakungukuzishabalalisa isibili. Ngakho bthatha amabutho abo bawethula kuShaka, wandisa ngawo impana yakhe eyayisencane ngaleso sikhathi.
 
UKwelamana kwabakwaSibiya::::::::
 
UZingelwayo uzale uMdladla[Ntusi]
 
UMdladla wazala uNdaba owazala uMadondo noManyelela
 
UMadondo wazala uNtshosho owazala uMhlazana
 
UManyelela wazala uMaqulu, uBhulingwe kanye noMthaniya [intombi eyazala uSenzangakhona uYise kaShaka]
 
 
UMaqulu wazala uGafudana
 
Kwathi uBhulingwe wazala uMpisi…
 
UManyelela wazala indodakazi egama layo kwakunguMthaniya, unina kaSenzangakhona. Umfowabo kaZingelwayo ,uZethembe yena wazala uGazu , uGazu wazala uMphangalala, yena wazala uSotobe waba ngomunye weziYendane, ezazithunywe nguShaka ukuba ziyomakhela ubuhlobo noMjoji[King George] waseNgilandi. Abathi bebuya uShaka wayebulawa ngabafowabo . USotobe wayehambe noMbozamboza, waseMangwaneni, kanye noPhikwane wakwaMakhanya.
IZithakazelo zakwaSibiya

Ndaba, Gumede
Sibiya ngenkomo,
Abafokazana bebiya ngamahlahla!
Gumede kaNdaba,Malandela,Mnguni kaYeyeye

Nina bakwankom’ isengelwa emaweni,
Ingasengelw’ esibayeni akuyon’ eyakhona
Gazu kaZembethe
Khomo!Zamisa
Mkhananda owafinyelela kubalondolozi,
Wemuka noGodokazi way’ eMfolozi.

Manyelela njengentombi iy’esokeni.
UHhiya kwabanani,
Okwaphwekwa esendlini
Kwaze kwephulwa esendlini
Engazange afe kufudumala
 
 
Lezi zona zicashunwe kuZuluring>>>>
 
 

Izithakazelo zakwa-Sibiya

Ndaba,
Gumede
Sibiya ngenkomo, abafokazana bebiya ngamahlahla,
Nina bakwankom’isengelwa emaweni,
Ingasengelw’esibayeni akuyon’eyakhona.
Gumede kaNdaba,umanyelela njengentombi iy’esokeni,
Mkhananda owafinyelela kubalondolozi,
Wemuka noGodokazi way’eMfolozi.
UHhiya kwabanani,
Okwaphwekwa esendlini,
Kwaze kwephulwa esendlini,engazange afe ukufudumala,
Mgxebe!
Khathi!
Nina bakaSotobe kaMpangalala!

 
 
 UMpangalala wakwaSibiya nendodana yakhe uSotobe :::::::

UMpangalala kwakuyisiqhezeba seshoshozela lempi. Umahlaba zihlangana luqobo lwakhe. Umlando othinta uMpangalala uhamba uthinte ukuthi lobu buqhawe bakhe bamenza akangaconsa phansi esilweni uShaka. Inkonyane isiwuchitha umuthi ngenkathi yokufika kwabeLungu, befika nenduku yamagwala (isibhamu) eyayiwathathile amehlo eLembe. Kuthiwa iLembe lalinomqondo okhonze ukuyihlola ngandlela thile yonke into elalisuke liyeshwama. Kuthiwa ukube kwasekuyisikhathi samanje, aliyoba ugalagala lukachwepheshe kwezesayensi.

Ngokungakholwa ukuthi induku yamagwala iyabulala ngempela,iLembe lafuna isu lokuyihlola. Selithatha insizwa ziphelele uMpangalala, selithi le nduku yamagwala ngisho kungabe kuthiwa iyakwazi ukwenza, kodwa ngeke imenze lutho uMpangalala. Nangempela kwashuba umoya ngenkathi umlungu efola nenduku yamagwala eyibhekisa kuMpangalala. Yakhafula kwaze kwaba kabili induku yamagwala imgeja uMpangalala, kwazekwathi eyesithathu kwaba yiyo emnembayo, yamshaya yamginqa phansi uMpangalala. Lesi sigameko sabamuncu kakhulu kwabakwaSibiya, sashiya uzozo obhibhayo.

USotobe kaMpangalala::

Iningi lezindlu zakwaSibiya elakhe nganeno koThukela alikwexwayi ukuthakazelwa ngoSotobe. USotobe lona wayeyindodana kaMpangalala, futhi engomunye wezethenjwa zakwaSibiya ebukhosini bakwaZulu, ikakhulu ngesikhathi sokubusa kweLembe. Wayeyibutho leNtontela, okukhomba ukuthi wayethi akabe ntanganye nesilo uShaka ka Senzangakhona. USotobe wayakhe eNtumeni ngaseShowe, eyisiphakanyiswa, enabantu abaningi ngaphansi kwakhe, engamehlo eSilo kuyo yonke leyondawo. Kuthiwa uSotobe wayenekhono elingandile lokukwazi ukubala, kungakhathaliseki ukuthi isamba singakanani. Lobubuhlakani bakhe bagcina sebumenze ukuba iSilo sethembele kuye ekubaleni imihlambi yezinkomo zaso. Ngale kobuqhawe bakhe uSotobe, iLembe lagcina selimethemba kakhulu ngoba imfuyo kwakuyiyona ngcebo enkulu ngalezo zikhathi, ngakhokwakufanele limethembisise umuntu olibalela izinkomo zalo.

USotobe wayekhethwe yiSilo ukuthi abe yinxusa lobukhosi bakwaZulu kuKing George. Ngalesi senzo, iLembe lalihlose ukwakha ubuhlobo namaNgisi nokufunda ubuhlakani obabusetshenziswa ngabelungu, ikakhulu ukwakhiwa nokusetshenziswa kwesibhamu namakhambi esiLungu.Abathi bebuya uShaka wayebulawa ngabafowabo

Amahubo akwaSibiya::

Ihubo Lokuqala

‘Uyayihlaba,
uyayidedela,
Ayize nawo
Iza nomkhonto’

Ihubo Lesibili

‘Kumnyama kuleziya ntaba
Ngesaba nokubheka
Kuleziya ntaba.’

Omunye umuntu owagqama kakhulu kubantu bakwaSibiya uMthaniya , indodakazi kaManyelela unina kaSenzangakhona wakwaZulu uYise weLembe IziNsika zendlu yobukhosi bakwaSibiya:

UNgobe wakwaSibiya:

UNgobe wagqama ngenkathi engumpheki omkhulu weSilo sakwaBulawayo, iLembe. Ngaleyo ndlela-ke eyisethenjwa esikhulusesilo. Ngokuhamba kwesikhathi wazicelela ukuthi iLembe limphumuze emsebenzini wakhe wobunceku. Nebala kwaba njalo.Emva kokukhothama kweLembe, kwabusa isilo uDingane, naye wakhothama, welanywa yiSilo uMpande. Ngaleyo nkathi kuthiwa kwaqubuka inkinga yokuthi elaseNgoje elalikade lenganyelwe uMzilikazi kaMashobane wakwaSokhumalo lasala dengwane emva kokuxabana kweLembe neNtungwa lasenhla kwaZimangele . Izakhamizi zaseNgoje ezazisale ziyi zibongo ezahlukahlukene zazikhalela esilweni sakwaNodwengu, uMpande, zacela ukutholelwa umuntu owayezoziphatha.
Zazinovalo lokuthi sezingaze zivukelwe ngezinye izizwana zibaqonele
ngobathola-ze

Ibandla elalingabeluleki beSilo lahlanganisa amakhanda lakhetha yena uNgobe wakwaSibiya. Nebala wawuvuma uNgobe umthwalo wobukhosi wayo kuyoba yiso lesilo uMpande kwelaseNgoje, yize ayekade ezikhalela ngokuthi wayeseluphele, futhi elwenqena nje notalatiya lokuphatha abantu. Wafika wahlala wazinza eNgoje uNgobe, kodwa ubukhosi ebuphathelwe yindodana yakhe uNogwaza. Wakha imizi eminingi kuleya ndawo.

Wakha..owaseSihlengeni,owaseNgwelu,owaseNtumbane,owakwaMnxazibana, eMaphondleni neminye. Uyena uNgobe okwasunguleka ngaye ubukhosi bakwaSibiya, maqede wabedlulisela endodaneni yakhe uNogwaza. UNogwaza wabuphathisa okwezikhali zaMantungwa ubukhosi ayebemukele kuyise. Wabukhulisa wabuqinisa kwaba yisinqalanqala.

UNogwaza kaNgobe:

UNogwaza wayebuthwe ebuthweni lama-Wombe, entanganye neLembe. Umlando uveza ukuthi wayezalwa ngunkosikazi omncane uKaMashawule. Ngesimo sokungatholakali kwenkosana kuNdlunkulu uMaNgcobo, wayesefakwa esiswini sasendlunkulu.Njengegama lakhe, uNogwaza wayengabhekani nensizwa empini, wayeyigwaza ayigonise amathumbu kungabi ndabazalutho. Lokho kwamakhela igama elihle enkosini uShaka, uDingane noMpande. Ubuqhawe bakhe bagqama sekubusa isilo uMpande ngenkathi edudula amaSwazi ewahlehlisela emuva le ezintabeni zoMdimba. Okwenza ukuthi izwe elinganeno kwezintaba zoMdimba lidliwe yisilo uMpande.
Wanethezeka wanemizi eminingi uNogwaza. Isikhathi esiningi wasichitha kwelamaSwazi, okuyikho okwenza ukuthi aganwe nayizintombi zaseSwazini. Uyena owaqinisa umbuso wakwaSibiya kuleya ndawo eyakhelene namaSwazi, endaweni yasoPhongolo.

UMtshekula:

Inkosana kaNogwaza kwakunguMtshekula. Kuthiwa yena-ke wayeyisikhulu seSilo uMpande neSilo uCetshwayo. Uyena owayegqame kakhulu ekudidiyelweni kwamabutho uma kunemikhosi emikhulu. Yingakho kuthiwa amabutho aqinile ezikhathi zikaMpande noCetshwayo ayeqhamuka kwelasoPhongolo. Yena-ke wabuqinisa kakhulu ubuhlobo phakathi kwabakwaSibiya kanye namaSwazi ngokuganwa khona. Wathatha khona amakhosikazi amathathu: uKaSobhuza, uKaMbilini noKaMgidla.UMtshekula waye namakhosikazi abalelwa emashumini amane nanhlanu esewonke. Izingane zakhe zona zazibalelwa emashumini ayisikhombisa nangaphezulu.Njengoyise, naye wayeyishinga lempi. Waphunyuka ezivuvabeni eziningi zokuzama kwezitha ukumgodusa. Kukhona lapho asinda khona edliswa. Nalapho okwakubizwe khona inqina mbumbulu yokuzama ukumbulala. Ngenhlanhla yakhe enkulu kwavela mveli velayo owamncinza indlebe ukuthi angaphumi naleyo nqina. Kwaba ngukusinda kwakhe-ke njalo. Waphinda wasinda ehlaselwa umntwana uHhamu empini yaseSinqeni, owayefuna ukumgudluza ukuze adle indawo yobukhosi bakwaSibiya.

UBekayiphi:

Kwake kwahlasela ifu elimnyama ebukhosini bakwaSibiya. Lapho undlunkulu wenkosi uMtshekula engayitholi indlalifa.Kwavela isu lokuthi undlunkulu ayolanda ingane ezalwa umnewabo uMxhomondiya, izomzalela inkosana. Nangempela undlunkulu wasisitheka wabheka kwelakubo eMtshezi ongashi. Wafika walubeka udaba lokuvuselwa indlu yingane kamnewabo,lwemukeleka. Okukhulu belu kungukuthi laba bantu abahlanganiswayo babengakaze babonane ngisho emaphusheni.Nokwenza ngaleso sikhathi iMboza, uMtshekula phela wayesexhilibisile.Nebala wakhukhula umthimba usuka enhla kwelase-Estcourt. Lwasina udwendwe kwakuhle kwadela. Wazibula ngentombi,eyelanywa ngumntwana womfana uVuninkosi owashona esemncane. Ubukhosi bathuthumela kakhulu ngalokhu.

Kwenziwa imizamo yamakhambi efanele yokuthi kuqinisekiswe ukuthi uma uMxhomondiya ephinda emumatha, athole umntwana womfana. Nebala kwathi uma ephinda ekhulelwa, umntwana owavela kwaba nguBekayiphi, inkosana:”UJombajomba kubeSuthu bakwaMbanda,Ingabe kwabakwaMshweshwe koba njani?”Ngokubhekela ubucayi bempilo, owenkosi washushumbiswa yithimba elaliholwa nguNogoba wayobekwa Eshowe lapho akhulela khona. UBekayiphi wazala uMakhosikhosi, uMakhosikhosi yena owazala inkosi uThamsanqa yakwaKhiphunyawo

Tags:
Umbhali: Bongani Kholo Khumalo