Mbatha

Abantu bakwa Mbatha

Abantu bakwaMbatha bazalwa uMageba kaZulu kaMalandela kaLuzumane laMnguni kaGumede. UMageba yena wazala uMpangazitha[endlini encane] owazala uNdaba. Abantu baseMambatheni babethophana ngokuthi Ndaba kaMpangazitha, Ndaba kaZitha. Kwase kuvela isithakazelo sabo esithi ‘Ndabezitha’,ngenxa yolimi lwesiNtungwa Nguni lokugwinya amagama..Abakwa Mbatha kusengabantu bakwa Shandu, MBEJE, Dladla. Lababantu babakhe eMangeni ngase Nkandla okwathi muva inkosi yabo uNdaba ka Sontshikazi wathuthela eNhlazatshe ngase Vryheid nesizwe sakhe. Kulapho azalela khona oMbeje, Dladla no Shandu.
Lendawo bayithanda ngoba yayiseduze kwabahlobo babo bakwa Zulu e Babanango kanti iseduze komfula iMfolozi emhlophe kanti futhi neNtaba iNhlazatshe inechibi elingomi lapho imfuyo ebeyikwazi ukuthola amanzi khona. Intaba lena beyibasiza futhi ukuthi babone isitha siseza le kude. Iyona ntaba lena obekuthi uma behlaselwa bazivikele ngayo. Lentaba yethiwa igama inkosi uNdaba ngoba ethi ‘Ihlanza Amatshe’ yagcina seyibizwa nge Nhlazatshe. Emadodaneni ka Ndaba uShandu owazinza kuyo lendawo abanye abafowabo oMbeje no Dladla bafuduka bazitholela izindawo zabo.
Emva kuka Shandu inkosi ebusile kube ngu Dunjwa okwathi uma ekhothama kungazelelwe ubukhosi bathathwa u Khali wabusela emzini kayise e Zivundleni. Amanye amadodana ka Shandu awazange athande ukuphathwa uKhali abe esehamba neqeqebana labantu bawo ayozifunela ezinye izindawo eziseduze. U-Nkomo no Mashiba baya e Zihlalo/Dlebe, uMandlovu waya eBaQulusini kanti uMngunyana waya kwa Nobamba/Danny Dalton. Kodwa-ke abazange baqhelelane ne Nhlazatshe, Mahlabathini, Dlebe, Zihlalo, Mabedlane, Ceza nezindawo ezisondelene nazo.
U Dladla yena waya koMnambithi, Nobamba/Weenen kanti abanye bazinza ko Msinga, Nquthu nezindawo ezakhelene nazo. Ko Msinga singabala uLugubhu ozalwa endlini ka Dumisa kanti waba nobudlelwane obukhulu nomfowabo uMbeje.………………………………………………………………………IMVELAPHI YESIBONGO SAKWAMBATHA

…………………………………………………………………………

Abantu bakwa Mbatha bangaba Nguni badabuka endodaneni ka Mageba ka Zulu owabe eyiwele no Phunga. Njengoba babezalwe bengamawele uPhunga noMageba bahlukaniswa njengokwesiko lesiNguni lokuthi amawele ayengakhuleli endaweni eyodwa. UMageba wabe esekhulela khabonina waze waganwa wabe esakha umuzi wakhe eNkandla. Kulapho aganwa khona wabe esezala amadodana amaningi kodwa esinomlando wayo uPhangizitha (Mpangazitha) yena owazala uSontshikazi. Kuthe uma u Sontshikazi esekhulile eseganiwe futhi uPhangizitha waphuma wamshiya waba ikhanda lomuzi yena wabe eseyoba ibamba bukhosi kwa Ntombela ababe behlobene nabo. Ngaso lesosikhathi kwabe sekukhothama inkosi u Phunga kwaZulu kwabe sekudingeka ukuthi u Mageba ayovusa lobobukhosi ngoba uPhunga wakhothama engenayo indlalifa kulapho inkosi uMageba azalela inkosi uPhunga indlalifa uNdaba owagcina eyinkosi ekukhothameni kuka Mageba.

Sizokhumbula ukuthi indlu ka Phangizitha yabe seyizimele ingekho ngaphansi kweka Zulu. Emva kokuhamba kukayise ka Sontshikazi, uSontshikazi wachuma kakhulu waba nemfuyo eningi namakhosikazi amaningi kwazise phela wabe eyisangoma esidumile. U Sontshikazi wayethanda ukugqoka isiphuku esishukiwe senyathi kanti nabantu bakhe babe nabo sebebonela kuye bambatha isiphuku senkomo esishukiwe. Uma kuhamba isikhathi izizwe ezingomakhelwane zagcina sezithi
kusemambatheni emzini ka Sontshikazi. Labe leligama selichuma bonke abantu ababehlala lapho babe sebebizwa ngokuthi Amambatha.
Kuthe noma uNdaba ozalwa uSontshikazi ezala izingane zakhe oMbeje, Dladla, Shandu nabanye babizwa ngoMbatha. Uma bebona u Dladla bebethi uDladla wase Mambatheni no Mbeje no Shandu ngokunjalo.
Okuyiqiniso ukuthi isibongo esithi Mbatha savela ngegama lomuzi ka Sontshikazi owawubizwa ngokuthi kuse Mambatheni ngenxa yomkhuba wabo wokumbatha isiphuku esishukiwe. Ukusuka lapho yonke inzalo ka Sontshikazi neyendodana yakhe uNdaba okungo Mbeje, Dladla, Shandu, Dumisa, Mngeni, Nsibankulu babe sebebizwa ngokuthi abakwa Mbatha ngoba kungabantu basema Mbatheni.
Okucacayo lapha ukuthi akekho umuntu owayezalwe engu Mbatha kodwa kwabe kuyisenzo noma-ke ekugcineni bekhona ababetha amadodana abo ngokuthi oMbatha ngoba kungabase Mambatheni.


……………………………………………………………………

Ukwelamana kwabakwaMbatha  !

UGumede wazala uMnguni

UMnguni wazala uLuzumane

ULuzumane wazala uMalandela


UMalandela wazala uZulu


UZulu wazala uPhunga noMageba**


UMageba wazala uMpangazitha


UMpangazitha wazala uSontshikazi


USontshikazi waza uNdaba


UNdaba wazala uMbeje , uShandu kanye noDladla..

UShandu wazala uKhali , uMbudlele , uMngunyana , uMandlovu, uNkomo, uMashiba nabanye.


UKhali kaShandu wazala uMancengeza.

UMbudlele kaShandu wazala uMbhadu owazala uSomizi.


UMngunyana kaShandu wazala uMshongwane


UMshongwane wazala uZigodo owazala uSifalane.


UNkomo kaShandu wazala uMatshana

UMatshana wazala uHlakanyana owazala oLukwabithi noDikane


ULukwabithi wazala uNhliziyo owazala uMakhubalo.


UDikane yena wazala uSimukanaye, uNqodi noNgulubeUSimukanaye wazala uSicoco


USicoco yena wazala uMhloluthini owazala uMathendelana


UMashiba kaShandu wazala uNgwenya(hhayi isibongo)


UNgwenya wazala uMpukane

UMpukane wazala uDlekezela owazala uManyosi.…………………………………………………Izibongo zeNkosi uSontshikazi kaMpangazitha.[WaseMaMbatheni]

Sontshikazi wezindaba,
Sontshikazi wemilingo;
Mabona izinto zingakabonwa,
Wathi uma utshela abafokazane
Baguqula igama lomuzi wakwethu,
Bathi kuse Mangeni!
Magqoka isiphuku seNyathi,
Esingafunwa yimihambima;
Bathi uyi Mbathangubo,

Wena oyi Mbatha!
Ngokusibekela kwe Langa;
Wagqoka isikhumba seNgwe,
Kanti bayasilabalabela!
Menzi wotshwala besintu ngamabele,
Amabele aduma izizwe zonke;
Kazi wawatholaphi amabele?,
Zibulo lika Mpangazitha;
Izindaba zathethelwa emlilweni,
Oka Zitha washaya isigubhu,
Bathi izindaba zisa Ngoma;
Aba Lozi bayabona kulokozani,
Ngaphakathi kwezinhlansi zomlilo;
Sontshikazi umkhulu uyesabeka;
Wangena emizini yamadoda .
Kwangabi Ndaba zalutho;
Watshikizela Sontshikazi
Kwahlokoma amagquma namathafa;
Izizukulu nezizukulwane
Ziyokuphakamisa njalo!
Wena ka Mageba!


Ndabezitha!!Ibinda!!
……………………………………………………


Izithakazelo zakwa-Mbatha

Ndabezitha,
Shandu kaNdaba,
Sontshikaze,
Gumbi lamagwala,
UShandu akangakanani,nasentendeni yesandla engahlala,
Nasothini lomkhonto uyenela,
Mthiya ngenkomo abafokazana bethiya ngamahlahla,
Shandu owalima insimu wayilimela izinyoni,
Zase zimbonga zathi tshiyo! tshiyo!
Bhabha Magwaza,
Nkentenkente,
Olwakhela izintaba zase Nhlazatshe,
Kwaze kwaphuma abafazi bengabhincile,
Bathi ingabe lolu nkentenkente lwenzani,
Ndaba koMkhulu,


Ndabezitha!


…………………………………………..


Tags:
Umbhali: Bongani Kholo Khumalo