Incazelo ngoMakhanda ka Nsele (ISinhlenhle)

UMakhanda ka Nsele

Nina abakaMfaki wamajomel’ezimpophomeni , kuze kuse amajomela ebikelana nemiqhele! ISongo lensimbi lakoNdikidi! Elidl’uDambuza benoSikhombazana! USandasithebeni lo onjengeNsonyama! #ISilo uMpande leso! Enhla nasezansi ngiyibingelele yonke iNgabade kuwo womane omhlaba, ngethemba basaphila abakaSimayedwa onjengelanga lona limi lodwa eZulwini. Cha, thina sisaphila eMantungweni. Nina beSilo le Nduku eniyibonayo kuthiwa uMakhanda ka Nsele, ingolunye uhlobo lweZinhlenhle , ingakho ibuye ibizwe ngeSinhlenhle. Le Nduku yaziwa kakhulu njengeNduku yaMalumbo neMbhulelo, kodwa kuningi ebuye ikwenze.

Wenzani uMakhanda ka Nsele?

 

Nina beNhlenhlanyovane ka Ndaba le Nduku yinhle kuMalumbo neMibhulelo(iMeqo), ihamba phambili kuleyo ndawo. Kuye kugxotshwe sonke isithombo salo muthi , emveni kwalokho sibe sesonyiswa , uma sesomile sibe sesishiswa sibe yinsizi emnyama ekhothelwa ukwelapha nokuvika aMalumbo neMibhulelo. Le Nduku iyakwazi ukugiya iyodwa , ingelekelelwa Nduku. Le nsizi  yinhle nasekuvimbeleni amadliso. Le nsizi ibuye ihlanganiswe namafutha emvu , kugcotshwe ngayo umzimba wonke ukuvimbela aMalumbo,  iMibhulelo iziPhoso kanye nayo yonke into yabakhunkuli.Le nsizi ibuye iphekwe nomhluzi noma nobisi lwembuzi ibe yiSiphungo sokunqamula izinhlungu ngaphakathi , izichenene kanye nazo zonke izifo ezishobingisa igazi. Le Nduku  ibuye ingene entelezini yokucupha umthakathi kanye nasentelezini yobethela. Iyangena futhi nasemithini yokucupha umuntu osuke uthandana naye. Yinhle nakwezokuphindisa. Iyangena kuMabutho athunywayo ukuba ayokulwa. Ingena ezindaweni ezahlukahlene le Nduku nina beSilo. Le Nduku uMakhanda ka Nsele iyangena nakwezokuqina.


Khumu!

Niphile nina abakaMdayi sabela kweliphesheya uZalukazi zosala eManxiweni amaXhegu ayosala emizileni! Vakashela uYou Tube wenu osihloko sithi “Kholo KhumaloTV” uthole olunye futhi ulwazi.

Tags:
Umbhali: Bongukholo Khumalo