Incazelo ngoMsilinga(Isihlahla samaPutshutshu, Melia azedarach , Syringa Tree) 

 

Nina abakaGawu bazakuliluma bazakuliphimisa bakhumbul’amaGawu abebesi! UNomakhwelo iNgonyama uHlanya olusemehlweni amadoda!  IGwija likaMdlaka ligwegwe lijeyeze abasini bengoma! Enhla nasezansi ngiyayibingelela yonke iNgabade kungumhla weshumi nanye kuNhlangulana (Juni) onyakeni ka 2023 . Nina beSilo lo muthi eniwubona esithombeni kuthiwa uMsilinga igama lawo, kususelwa egameni lesiLungu elithi “ Syringa Trea” .Lo muthi ubuye waziwe ngesihlahla samaPutshutshu, noma uPutshutshu. Lo muthi unamagama amaningi esiLungu, kubuye kuthiwe iChinese Umbrella Tree, noma Cape Syringa, noma Pride of China , noma Japanese Bead Tree. Maningi nina beSilo kungashona ilanga. NgesiBhunu kuthiwa iBessieboom, noma Kaapse Sering. Nawo awesiBhunu maningi nina beSilo.

Wenzani uMsilinga?

Nina beSilo lena emazweni aphesheya uMsilinga benza ngawo umsebenzi wokhuni, ikakhulukazi izihlalo. Lana kweleNgabade uMsilinga iningi laboHlanga  liyawutshala emakhaya ngenxa yomthunzi wawo omuhle. Kodwa lo muthi ungeminye yemithi ethandwa uMphezulu. Kanti kunenkolelo ethi uma impande yawo ihambe ngaphansi kweNdlu lokho kuyodala ukushona kwabantu ekhaya kuze kube leyo mpande iyembiwa ikhishwe. Asazi-ke  ukuthi kuyiqiniso elingakanani lokho. Nina beSilo uMsilinga ungumuthi ongasiboni isisu esibuhlungu . Kusebenza amacembe awo , ayagxotshwa bese efakwa emanzini abandayo kuphuze umuntu ophethwe isisu. Kanti la macembe abuye abe mahle nasesilwane esiphethwe isisu , esihlushwa izilo nezikelemu. Mahle kakhulu ezimbuzini , awuziboni izikelemu. Kanti vele izimbuzi ziyawathanda , ziyathanda ukuwadla , zithanda ukubaba kwawo . Zijabula kakhulu uma zithole amagatsha anezithelo eziseluhlaza , ezingakavuthwa. Zanda kakhulu izimbuzi ezidla uMsilinga. Uyazikhuluphalisa, ukukhuluphala kwazo kudala ukusheshe zimithe bese ziyanda. Kuye kube kuhle kakhulu ukuba uMninizo azikhelele amacembe oMsilinga kwazise lesi sihlahla siyisihlahla esingagibeleki kalula, kanti futhi siyakhula impela sibe side. Amacembe oMsingila andisa nobisi enkomeni noma embuzini eyiSigqala. Mahle kakhulu nasekwelapheni inxeba noma isilonda esilwaneni noma kumuntu. Uyawagxoba , bese uwafaka emanzini abandayo , bese ugeza inxeba noma isilonda . Sisha qhu! Izimpande ziyangena emithini echamisa igazi oBhelihaziya, ziyangena nakwezezifo zocansi, oDilobhu.

Khumu!!

Niphele nina bakaSomnandi ka Ndaba woza ngange umlomo umlomo uyangiwa kithi KwaZulu. Ngena kuYou Tube wethu osihloko sithi “Kholo Khumalo TV” uthole olunye futhi ulwazi ngempande.

UMsilinga

Tags:
Umbhali: Bongukholo Khumalo