Umlando ngokukhothama kweNdlovukazi uNandi, kanye neHubo lakwaMhlongo

UMLANDO WETHU :

Umhla zili-10 kuMfumfu ngowe-1827 isizwe sezwa iNgonyama uShaka iqhuma phezulu ngelikhulu izwi ikhala ngokungalawuleki nokwalandelwa yisililo kuyo yonke imizi nakuzo zonke izinkalo. Igama lase liphumile ukuthi seyiwile intonga yeLembe, umvikeli walo kusuka lizalwa. Ukuthi iNdlovukazi uNandi uSontanti weNguga ngasekho. ILembe lawisa izinkabi ezingamashumi amane ukuwelisa iNdlovukazi kweleZinyandezulu. Umkhumbi wempi wazungeza lapho iNdlovukazi eyabe ithule khona, kwahutshwa amahubo esizwe nawempi. ElaboHlanga leseka abaseLangeni lizoba yingxenye yesikhumbuzo sokwedlula kweNdlovukazi eminyakeni eyi-195. Senza lokhu nje siyimema ukuba yona nazo zonke iziNdlovukazi zabeNguni kabaphakame bavikele abeNguni, ukuba basishwelezele lapho okungenzeka ukuba siphambuke khona njengemindeni nesizwe.

*Kulobe uMnumzana uMtaka, weBayede News (iPhephandaba)

Tags:
Umbhali: Bongukholo Khumalo