Umlando ngempi yaseNcome:

Umlando ngempi yaseNcome:

 

IMPI YASENCOME

-Kubhala u-Solwazi Zoza Shongwe .

Impi yaseNcome yimpi kaZulu namaBhunu eyalwa mhla ziyishumi nesithupha

kuZibandlela ka-1838. Isisusa sale mpi kwaba ukubulawa kwesigejana samaBhunu

kaPiet Retief eSiweni sikaMatiwane, sibulwa ngamabutho kaZulu ngozungu

lweSilo uDingane kaSenzangakhona ngoba sawasola ngokuthi angabathakathi

ngokubonwa ogqayinyanga ecathama egcekeni leSigodlo uMgungundlovu

ebusuku.

Impi yaseNcome yaba yisigigaba sesine ukusuka kuleso sigemegeme

saseMgungundlovu. Amabutho ayeholwa uNdunankulu uNdlela kaSompisi

noNzob kaSobadli. amaBhunu wona ayeholwa u-Andries Pretorius. Impi

yamaBhunu yasuka eMsunduze (Pietmaritzburg) yazo kanisa phezu komfula

iNcome enyakatho ntshonalanga nelakwaZulu eNquthu. Yafika lapho yakha

isibaya esingunxatathu ngezinqola phakathi komfula iNcome nodonga

empumalanga nentaba iNtibane.

Impi kaZulu yatheleka ekuseni ngovivi iqhamuka ngase mpumalanga yeNcome.

Yahlukana izigaba ezintathu njengenjwayelo uphondo lwesinxele olwawela ezansi

nomfula lapho amehlo amaBhunu ayengafinyeleli khona. Kwathi uphondo

lwesikudla lwawela ngenhla lapho olwalungeke lwelanyelwe khona ngamaQadasi.

Phakathi nendawo maqondana nezinqola ezingaphesheya komfula

kwakukhankasa isifuba sona esasishaya umgqigqo siyaphambili sibuye sihlehle

lapho edamane esidubula amaBhunu. Kanti ngale ngemumva kwenkambu

yezinqola uphondo lwesinxele nolwesokudla ziyahlangana emva kwentaba

iNtibane, zayithi gomonqo intaba zaqhamuka emva kwenkambu zingasadle

nkobe zamuntu. Zaho zagxuma zangena esibayeni sezinqola, zagwaza ibhece

emaBhunwini.

Isifuba sawela umfula sesiphangisana kuhle kwamagovu ehubh’inyamazane naso

safike sazitamuzela ngomkhonto emaBhunwini. Kwalala uyaca phakathi

kwezinqola kwaze kwalimala noMdidiyeli wawo amaBhunu u-Andries Pretorius

bamphul’ingalo wayibopha ngesidwedwe, wayigodla. UZulu sevuke umbhejazane

njengobhejane, engasadle nkobe zamuntu. Lwagoba-ke uphondo emaBhunu

kodwa zikhona-ke izinsizwa zikaZulu ezasala enkundleni kubalwa namaZinyane

eNkosi uSenzangakhona, uMntwana uMagwaza noMntwana uKholekile.

AmaBhunu awazange alukhohlwe lolu suku ayelukhumbula njalo lolusuku elubiza

ngokuthi iDingaan’s Day kwathi ngo-1952 aluguqula alubiza ngokuthi iDay of the

Vow okusho ukuthi usuku lwesifungo ngoba ethi mhla ziyisishagalolunye

kuZibandlela ka-1838 enza isifungo kuNkulunkulu ukuthi uma enganikela

ngamaZulu esandleni sawo ayomakhela ithempeli. Yilapho-ke aqala khona ukuthi

athi yiwona anqoba impi yaseNcome okungelona iqiniso ngoba amabutho kaZulu

ayemaningi kakhulu kunamaBhunu. Amabutho kaZulu ayelinganisela

ezinkulungwaneni eziyisithupha kuya phezulu amaBhunu engamakhulu amahlanu.

Izibhamu zamaBhunu zazingelona uhlobo oluphambili, zazingoqhwasha (flintlock)

abahlohlwa inhlamvu embojeni ngesandla zingenayo imagazini futhi zazisebenza

ngomsizi (gun powder) njengoba lalikade linile ebusuku bayizolo nje

zazingasebenzi kahle ngoba zazinethile.

Amabutho uZulu alwa ngawo uBulawayo, iZinyosi, uDlambedlu, uNomdayana,

uMgumanqa, uHlomendlini omhlophe, uMkhulutshana, iMvokwe,

uNdabakadengizibona, uKhokhothi namanye amaningi.

 

#Cha besikha nje phezulu. Sisazoyiqedela ku-YOU –TUBE , sicela ulandele i-Channel yethu ethi ‘Kholo Khumalo TV’ ,uzobhema ukholwe .

 

 

 

Tags:
Umbhali: Bongukholo Khumalo