Tlailane

***Sereto sa Tlailane***

Ke Bana Ba Kgoši Ba Mashienyane Wa Nakedi Wa Setsha Sa  Mamokwele Wa Setsha  Se Ritela Kobo,

Ge Ditau Dišoga Kobo Eya Butšwa, Ke Ba Mmadiale O Otile, Kgoši Ka Go Ota Owela Bathong,

O Wetše Baga Mogolo,

O Tloga O Wetše Mangoka Dirotha.

Ke Motho Wa Gabo Theetša Morwa Tshwaane  A Maleka Tlailane.

Ke Setlatlanka Sa Motho   Setlaela E Kaba Kgomo Reka Se Rekiša  Ra Se Bapatša Go Bafiti Ba Tsela,

Setlaela Ra  Reka Ka Sona Masaka Ra Tloga Re Reka  Mabele Go Batho Ba Di Koloi.

Ke Tau Yeo E Boago Seoko Seokodibeng  Sa Meriti Mebedi,

Meraro Meng  Ya Maloba .

E Bowa Ga Gešu Gantšokotšane A Lebelo La Phukubje Ya Go Befa Dinama,

Ka Mošate Bare Tlalo La Yona Ga Le Befe,

Re Bana Ba Dihlabana Tsa Bo Mokgano A  Mmangwakwana A Sebitša.

Ke šaba La Bo Sefudi Le Mmamang,

Wa Ga Marota.

Sefudi   Ke  Ngwato,

Ke O Motelele O Tloga  Ele O Motelele Wa Go Feta Ditšhaba,

Ngwato O Feta Segwaba Sa Makgopo,

O Feta Segwaba Ka Go  Ja Le Ka Go Bereka.

O Feta Le Kgaribišane E Bohlale Sebatana Se Maseme,

Ke Ngwanabo Mokgohlwe Le Mmapule.

A Ga Se Yena Patlama Wa Dinko?  Gwanaabo Kaate, A Rego  Nna Ga Ke Patlame Kgomo Ke Patlama Motho?

Ke Mmapulane Wa Mogono Wa Ntletlerwana  A  Leselo.

Ke Motho Wa Gabo Maekaeke Ka Selepe Ke Yo Rema,

Ke  Remile  Kutu Tsa Mehlare,

Keremile  Kutu Tsa Medibu Le Tsa Megokare.

Saabe Sa Rema Le Megaba  Thabeng,

Selepe Sa Ngwato  Se Rema  Mokgapa Se Tloga  Se Rema Monoko Godimo ,

Selepe O Reme  Ka Go Shiela  O Se Tlo  Rema  Le Mehwelere  Tshipi.

Ngwato O Tlo  Rema Le Kotana  Tsa Mešišidi.

Ke Rena Bana Ba Kgoši Ba  Soladi  O Mošwaana Lekgopo,

Wa Leswielo Lehloba Naga,

Ba Rego  Naga  E Pala Ka Bogolo.

Ke Rrago Dipheta Tsaga Soladi,

Ke Thaka  Tšhorompshe Wa Ntšipana  Wa Mogoma  Tshweu Ya Ditsebe  Morwa Dishegong

Ke Tau  Eo E Tšwago  Moshola Ga Masemola  A Mahlako A Ma Hlakeng   A Maso  A Mašweu  Ka Dikala.

Gona  Kua  Ga Thaka, Kua    Ga Mmamonabele.

Thaka Ga Ke Mele Maswikeng   Ke Tšhaba Baditi Ba Mahlanyaneng,

Go Na Kua Ga Ba Bina Tau  Makgema  Ba Hlabile  Kgomo  Bošego,

Ba Ja Ba Kuna  Maboa,

Ba Kuna  Swana A Segolo,

Ba  Kunne Swana A Bo  Mmamokgapi Sekgwari  Ba Kunne Tate,

Ba Tloge   Ba Kunne  Mokgokolo  Mothiša Leeto,

Ke Kgokološane Ya Boloko    Bja  Dipudi,

Ka Boa Ka Tshela  Dinyaraga  O Tshetše Tša Mmago  Mmapoleke ,

Ba Motseba   Ka Moka   Ba  Ga Masemola  Bare Ke  Khulong  Ya Mmamatšekele ,

Gana Kua   Ga  Maswielele   A Marago A Basadi,

Ga Se Pheu  Sa Tau  Morwa  Masemola,

Ga Kgoši Tseke Wa Bapela Mmamoake,

Ke Tseke Ke Moloti  Wa Ditšhuana  Ke Kgomo E Tshweu  Morwa Masemola A Mokwena.

Go Bane  E Tla  Tswala   Pholo Ga Se Ya   Ntšhita.    E Tloga E Ntšhitše Ditlhako Ya Ba Ya Di Bušetsa.

Ke  Motho Wa Ga Bo Mmazwi O Botse Rrago Phaahla.

Diatla Di Phaswa.

Atla Tše Tshiweu Nke Go Tša Lesea,

Mmazwi Ka Botse O Phala Magoši.

O Phala Bo Sekwati Le Bo Thulare Ophala Le Tseke Morwa Masemola A Mokwena A Ba A Phala Le Kgoši E Ntšho Nkego Mohlanka,

Ke Sepeke Mmamagane Ke Mokgalagadi A Mokwena Ke Tau E Kgolo Morwa Phaswane ‘A Mashwene Mmazwi Mohlang O La A Eya Bogweng Ka Moletlane O Ile A Hwetša Matebejana Maswana,

O Tloga A Fetile Makubu Ka Motlapodi.

A Re Naa  Le A Ntseba?, Ba Gare Go Tsebe,

Ka Re Ke Nna Morwa Nape O Moso Makgopong,

Ke Kgaetšedi Ya Mmamokiritle Mahlako Ke Kgopapa Ya Go Tswalwa Ke Segotšane.

O Tswetšwe Ke Mokgekolo Wa Tsebe Ya Legoswi.

O Tloge Ana Le  Tlhokofele Mothameng Ke Kgatšedi Ya Maputle Ka Kgwadi Ya Bo Segotšane Ye A Re Go Nna Ga Ke Mpara  Ke Legomotša Ke Tloga Ke Le Mogatša Basadi Ba Makgoweng.

Ke Kgwedi Ga Ke Thope Mpara,

Ke Thopa Ya Thamaga Ya Mereto.

Gona Kua Ga Matima Tšatši Ya Kwapa La Boroka Ga Ntsho Ka Hlaba Dithamaga Ge E Le Dikuwadi Ke Tshaba Mebala Ke Tloge Ke Tshaba Wa Godimo A Bo Pula.

Gona Ka Kua BoKgaga.  Ga Mphahlele A Dileša Tsa Mašobana Ga Kgoši Phatudi A Mangana.

Ga Moroka Wa Metši Wa Bo Legobole,

Ga Moloto Wa Mmatšhidi.  Ke Kgoši Ya Diphetu Ya Ka Makaung Gammamosebo Ke Kgomo Ya Bo Selebanye Ke Mogoto Wa Wa Bo Nthotho Ke Kgabo Mmasetoname,

Kgeke Tonamela Borwa, Ka Borwa Ba Kgalegile.  Borwa Ga Go Ne Sebodu,

Kamoka Ba A Lema.  Dikgekolo Dihlwa Dire Re Tsofaletše Eng?

Ba Re Kgeke Di Ngwatha Senkgwa Ba Tloge Ba Ngwatha Ka Marangwana  A Bona.

Makgopho Ka Moka Theetšang Re Timeditše Tshoane,

Re Tloge Re Timeditse Mokgalabje Mmeka Ngwetši,

Pelo Ya Beta Mokgekolo Ya Tloga E Beta Mmago Mmaapeya Ka Ngwaritsana Lethamaga.

Ya Fo Beta Le Mmago Mpšane Wa Madisane Kgantha Ditloo,

Bare Masane Wa Setlaela Morwa Mmaeboneng.

Ke Tshese Ya Bo Sorola Mare.

Ke Dilepe Le Melamo.  Dihlabana A Re Molateng Re Mo Kweletse Kua Makotopong Kgauswi Le Turfloop.

Gana Ka Kua Botokwa Ga Ga Mmatšhaka Maimela,

Ga Pudi Ko Tswala Mosegare Ga Putsana Ka Llela Go Fula.

Gana Ka Kua Ga Letswalo La Mmatau.

Ga Pudi Ya Fata Boroko, Ya Fata Ge Ele Boroko Bja Pudi Botswa Tlhakong.

Ke Tšhaba Phaswa A Manaila Ke Re Thipa Eja O Ba Gomele,

Batho Ga Se Diphoofolo***

Tags:
Umbhali: Bongukholo Khumalo