Mogopa

Sereto sa Bakwena ba Mogopa***

*SE TLHAPA KA BOLELE, MOSAMO WA GAGO E LE MOTLHABA, SE INGWA KA LETHLAKA LA NOKA E KGOLO YA ODI.

*KWENA E NTSHO YA BA MODIANA TAU, FIFI LA MOKWENA E ERENG ETSWA E TLHOLLA BAIMANE, E TSWE E EME KA MAROO KWITHING BA RE GASE YA O DI KE YA KWA LEGAPYANE

*KGAGARAPA YA MANGANA, TLHASEDI KWA MMAMETLHAKE E TLHASETSE METSENG YA BATHO, E TLHASETSE LE BO RAMPOTSOKWANE A MATEBELE.

*YA RE BOSIGO KA MANTOBONTOBO BARATANI BA SANTSE BA LETSE. NGWETSI YA TSWA E TSHOTSE LEKGABE, BA RE O TSHABANG O NTSE O LE MOGATSA MOGALE, O NTSE O LE MOGATSAA SE IKOKOBETSI TSIBIGO,

*KWENA E TSENE LE KGOMO SEFELONG, E TSENE LE KGOMO BODIBENG BOTSHO, BENG KGOMO BA OKA OKA BODIBA BA KGETLHA MADUBU LE KA MEGOKARE. BA BONEGA BODIBA JO BO TSENWENG KE KGOMO GA SUTLHA TSHWAANA GA SUTLHA THAMAGANA E NTSE E LE KGOMO TSA BOGADI.

*A RE KE MOKWENA WA PHUTHA BATHO DINAO BOSIGO, E RE BOSA O BA PHUTHULLE GORE, YO O LORANG LEHUMA A LE ITORELE, YO O LORANG PULA A E RE LORELE. A PULA ENELE BAKWENA PELE, MME MORAGO E BO E NELE BA AGISANE LE BADITSHABA E SENG GONGWE BA RE FUFAGELA , AITSANE PHUFO LE LETLHOO KE MAWELANA.

 

Tags:
Umbhali: Bongukholo Khumalo