Manana

Manana

Mcusi!

mbuyisa!

Mcusi waseNdlunkhulu

Loluhlata njengencoshane

Lomazomb’ umasibekela

Lowasibekela Ngwane ngelutfuli.

Mfati lomabele madze

Nangesheya kweNgwempisi uyancelisa

Ngesheya  kweLigwa bangakaniseli.

Ndzimandze wabohama

Cusi elidla licakathise

Mcusi onhlokonhle

Tags:
Umbhali: Bongukholo Khumalo