Sibanyoni

Pangela

Sibanyoni

Mbina pangela

Mkhwanazi ohlaza njengenyoni yezulu

Anga lilitje lelwandle

NguMagaya ngenhloko imbokodo zikhona

Makhwentaba

Phungutjani ekhamba izililela

Ithi umuzi kababa ukhawukile kanti akusikukhawuka kuzinyangela.

NgebakwaSalukazi esinyiso made,

Esanyisa ngaphetjheya kweGwa neGwana

Esingunombode

Siphuthuma sikaTjhelana esaphuthuma amadoda asabana.

NguMavula owangena esiphileni somile waphuma ahlaza njengotjani.

Ngowakhwela intaba nyovana bathi wenzani abanye bathi ngiyo inyoni yamakhosi le.

Inzima lemnyama kwanga ngumhlanga,

Anga utjhe ngayizolo

Ngumatjhwabi

NguMtjhegwa owatjhegwa,

Emakundleni amabili amkhulu,

Owatjhegwa kuNdzundza

NakuNcagu kaMbuduma.

NgebakwaSibalide eliselide,

Nageepondweni

Yipangela eyalila igijima

Yinyoni eneempondo ehloko njengesilwana,

Yinyoni engadliwa bafokazana

Idliwa makhosi,

Nange ingadliwa bafokazana,

Bayayihlawula.

NguSibanyoni wakoMyezile,

NguMagqamalaza ngokubona abantwana,

Ngoba wabona uSimomo noSibikwaphi.

Yeniboleke amathole,

Ayokwethula ilitje elintente,

Phezu koMadlayi,

Liyanyuka liyantenteka,

Namhla lewukako lalintenteka.

Mbuyeni weziqoko,

Owabuyela uMagobholi kaMrhetjha.

Marhadulela wakoWelwana,

Owarhadulela isilo sijabhile,

Ngathi ngesokuloyela.

Mlayedwa wakokhohliwe mhla abafazi ingabantakazana,

Mhla amadoda ingabalisana,

Mhla abokomo balala bangakasengwa,

Mhla abantwana balala embelekweni.

Tags:
Umbhali: Bongukholo Khumalo