Umlando ngeNkosi uLangalibalele Hadebe

 

Inkosi uLangalibalele kuthiwa yazalwa emini libalele , ingakho yethiwa igama elithi inguLangalibalele. Unina weNkosi uLangalibalele kwakunguNtambose indodakazi yenkosi uMashoba kaMgabhi Mazibuko. Elinye igama leNkosi uLangalibalele kwakunguMthethwa. Inkosi uMashoba  yazala iNkosi uPhuthini nokuchaza ukuthi inkosi uLangalibalele yayinguMshana weNkosi uPhuthini. Yona-ke iNkosi uLangalibalele yayizalwa yiNkosi uMthimkhulu kaBhungane kaNsele Hadebe . Uyise weNkosi uLangalibalele nokuyiNkosi uMthimkhulu yakhothama ibulawa ngamabutho eNkosi uMatiwame kaMasumpa yaseMangwaneni . Amanye amadodana eNkosi uMthimkhulu kwakungoMndebele ,Ntambama , Phakathwayo , Gilikidi, Luzipho , Duba , Mahele, nabanye .

Ngenkathi iNkosi uMatiwane ibulala iNkosi uMthimkhulu uLangalibalele wayesemnncane kakhulu , kuthiwa yena nomnewabo uDlomo babalekela eKhakonina kwaMazibuko , enkosini uPhuthini kaMashobana.
Engakabusi uLangalibalele wayeqale waba yinceku kaYise omncane uMahanqa kaBhungane . Amanye amadodana eNkosi uBhungane kwakungoZingelwayo owazala abantu bakwaNdondo abatholakala eKoloni naseMbembesi buqamama nedolobha lakwaBulawayo eZimbabwe. Amanye amadodana eNkosi uBhungane kwakungoMpangazitha, Manyaza, Monakali, Ngalonkulu , Mabona ,Makhanda ,Makhonza nabanye .  Empeleni nguDlomo okwakufanele abuse ngemuva kokukhothama kweNkosi uMthimkhulu kodwa kuthiwa uMahanqa wayengamthandisi uDlomo , wayethanda kakhulu umnawakhe uLangalibalele . Kwagcina kuqubuke impi phakathi kwabalandeli bakaMahanqa nabakaDlomo . Kuleyo mpi banqotshwa abalandeli bakaMahanqa noMahanqa naye wabulawa .ISilo esasibusa kwaZulu ngaleso sikhathi kwakuyiSilo saseMgungundlovu iSilo uDingane kaSenzangakhona .  Sathukuthela sathelwa ngamanzi iSilo saseMgungundlovu iSilo iDingane ngoba phela endulo kwakuba yiNgonyama yodwa zwi ekhipha izwi lokubulala, umuntu wayengazibulaleli isitha sakhe ngaphandle kwemvume yeNgonyama. ISilo uDingane sakhipha umyalelo owawuthi uDlomo kwakudingeka ukuba eze eMgungundlovu azochaza ukuba yini eyayimenze wabulala uyise omncane uMahanqa . Ngempela waya uDlomo ,ngeshwa wafike waphanjaniswa nemvula . Wasithola kanjalo-ke uLangalibalele isihlalo sobukhosi .
Umuzi weNkosi uLangalibalele kwakusePhangweni . Lowo muzi wawakhe lapho sekwakhelwe khona idlolobha laseTilehe . Kwathi ngesikhathi sokubusa kweNgonyama uMpande wahlaselwa umuzi wasePhangweni uhlaselwa yimpi yeSilo uMpande , abaleka amaHlubi aphikelela eNtabazwe , nakhona abuye afuduka agcina esakhe phezu komfula uMnambithi . Emanxiweni asePhangweni iSilo uMpande sagcina sibeke amabhunu ngowe 1848 . Kwathi ngowe 1873 yaboshwa iNkosi uLangalibalele iboshwa ngamaNgisi yadingeselwa eSiqhingini iRobbin Island . Kwahamba kwahamba abuye ayikhipha amaNgisi abe eseyidingisela eKapa endaweni eyagcina ibizwe ngayo iNkosi uLangalibalele kwathiwa kukwaLanga . Indlalifa yeNkosi uLangalibalele kwakunguSiyephu nokunguyena owayilandela esihlalweni. Amanye amadodana eNkosi uLangalibalale kwakungoMbayimbayi, Xhegu, Nceke, Fipha, Mazwi, Cetshwayo, Mdungazwe, Mandla, Dayimane, Masiphula, Mnambithi, Peni, Mbulawa, Jakalazi, Jangeni, Malambule, Nsingisingi, Mazwi , Sigedle, Mthamo , Ngazi, nabanye  . Kwathi iNkosi uLangalibalele isikhotheme yalandwa kwaLanga yazotshalwa eNtabamhlophe eMtshezi nokuyilapho uSiyephu namaHlubi basebezinze khona . INkosi uLangalibalele inezihasho ezithi “inguJuba ququbala enkundleni kwaNjomase” nokuyizihasho eyazithola ngesizathu zokunqaba ukudla ngenkathi ivalelwe eRobbin Island. KwaNjomase kushiwo khona eRobbin Island . Inkosi ebusa manje eMtshezi yiNkosi uMuzi Hadebe engumzukulu weNkosi uLangalibalele.
Izibongo zeNkosi uLangalibalele kaMthimkhulu
UMdingi kaJobe
Inkos’emanxeba omkhonto
Sembbatha mkhonto njengobhedu
Laba abakaQili beza nenhliziyo zimnyama
Bathi bewuthatha bewukhandela
Bathi kananyongo kanamehlo
Kanti uyena omehlo ababakazi!

UJuba ququbala
Enkundleni kwaNjomase!
USigoloz’ esimehl’abomvu
Isigoloz’esibhek’umuntu ngathi simjamele.
Inkondlo kaDikida benoNgenela
Abathi beyishaya bebeyifingq’amadolo.
IJub’abalijukujela ngezagila kwaNodwengu lagwija.
UMaphuhlan’ophuhl’ezulwiniOngampondo zamathole;

Waphuhla wavelela phezu kwamaHlubi;
Uphuhl’ezimfundeni zoNdi,
Waphuhla nakwezoKhahlamba,
Waphuhla nakwezoThukela.
UNyama yamazimu kaDuba noMini noLuphalule,
Bayidla bayidonsisana!
USombangeli, wabang’umuzi wamfanela.

ULangalibalel’uyesabeka
Ungangamaqand’engonyama
Nangangamaqand’engwe.
UQongqo ngiyambuka
Ngokukhwela kwezind’izintaba.
UManqaml’atshinge njengesibanda,
ULanga phuma sikothe.
Ngabezizwe bodw’abazokubalekela
ULanga ngokuswel’inkonyane
Kwezamany’amadoda
Ngob’inkonyan’ikwezikaLangandaba.
UNkomo zidla nezisilwane senyathi,
Ngoba zidla nezakwaSongiyaObemthandabuzela njengomnyama.
Udabul’ePhunguphungu,
Wadabul’eMlalibeni,
Kwaza kwasa ingonyama nendlovu zibovula.
Ubengasakuya kwaZulu
Wabizwa ngumkhonto wesibhamu.
UMashingizela, umashiy’impi yakhe;
Washiy’izinja zakwaZulu
Ebezimlom’ubomvu
Ngokuphuz’ingazi zamadoda.
UMapha kulahla kuMajikijela
Wawel’iMpozam’emhlophe
IngeyaseMashobeni.
Owaph’ uMphelanaEzalwa nguMendela.
Uvalelise ngomkhonto kuZulu;
Izizwe zonke zambalekela
Wadl’ababomvan’abazond’ilanga.
Wavalelisa ngomkhonto koKaSonjica
UPhiva ndlebende lingezwa ndaba
Lingezw’indaba lizomphangel’ezingqokweni..

UNobhengul’ ikhakhasi
Isilumek’esibuya nenhlwili.
Ingungu kaMthimkhulu
Abayingenis’emkhunjini
Zonk’izizwe zabikelana!

Zathi Langalibalel’ubanjiwe,
Ubanjwe ngabazana nezinkwenkwezi,
Nenyanga, nelanga nezilimela.

Ibinda Nkosi !

#Kulobe uKholo Khumalo INxazonke

Tags:
Umbhali: Bongukholo Khumalo