Mavimbela

Mavimbela

Sihlasi

Mkholo lonsudvu netinyawo takhe letihle tekucaftu

Caftuta emabaleni endvodza

Awunukelani nemacaca

Wena longadli inyama yembuti kepha undla inyama yenyamatane

Mdlomane wetindlovu

Ngubo yengonyama

Nine boNyatsikati basemtini

Nine bomatala nkosi, Nine boTaba

Nine boMkholo labahle, Lilanga seliyotibeka kunina…

Tags:
Umbhali: Bongukholo Khumalo