Izibongo zeSilo uBhekuzulu kaSolomoni

INkunzi elukhanda lubanzi

YakokaMathathela

Evimbel’uNgenetsheni

Yavalel’uButhelezi

Kwathiwa ivimbeleni bafana

Ingangen’ekhaya

Ngoba iyoth’ingangen’ekhaya

Ifik’zone izithole

INsingisi kaNdaba

Ebanga izul’ukuphendula

UMnguni wakithi

Itshe elehle phezulu

Kubo eNengeni

Libonwe ngoNdwandwe

Kanye nabaThembu

ONdwadwe bakithi eGudu

Balinomomozelela

AbaThembu bakithi eSandleni

Balinkwezela

Ngoba babeshaywa yisazelo

Kwakungeseziqaku lezinkomo zeNkosi

ISilo limaphandu

Yebo simaphumlela

Simpondo zingemva nangaphambili

Esifana nemvubu

Ngeyakithi oThukela

Ebuk’izinkomo yanyukubala

Yabuk’amadoda yamomotheka

UNondina kabuso

Ubuso badin’abakwabo

Uncwadi zafika kuqala

KuBhengu eMgungundlovu

UNdaba ofela ngezibomvu

Njengegama lomuzi

Wakub’eMgungundlovu

Isife sikaNdaba

Esobhabh’amadoda

Nanamuhla lokhu

Sisawabhabhile

Unomfaz’omuhle ngemilenze

Isigawuli semith’emkhulu

Emincane yayisal’iziwela

Isinambath’abasibonde

Basishiy’iphini

Siye saphakwa nguGilibethe

Obezalwa nguNgcongcwana

Kwathi uMdlangayedwa

Wasinda ngokuzibalekela

Ngoba edl’uNtabankulu

Ezalwa nguGwazil

KwabakwaMagwaza

Wamqumba phansi

Koludumayo

Akwabindaba zalutho

Wadl’uMasenjana

Ezalwa nguMkhanyile

KwabaseGazini

Wamqumba phansi

Koludumayo

Kwaze kwahuda

Nezimvana zakhe

Akwab’indaba zalutho

Wadl’uZindawule

Ezalwa nguMabheqemana

KwabaseMancwangeni

Wamqumba phansi

Koludumayo

Akwabindaba zalutho

Wadl’uMister Molweni

Kwabamhloph’abelungu

Embangweni eThokazi

Wamqumba phansi

Koludumayo

Akwabindaba zalutho

Wadl’uMister Ashion

Kwabamhloph’abelungu

Wamqumba phansi

Koludumayo

Akwabindaba zalutho

Wadl’uMister Barthalom

EziMantshini kwaNongoma

Wamqumba phansi

Koludumayo

Akwabindaba zalutho

Inkunz’eyedlule ngodumo

Kubo eMsizini

Yaze yasengwa nguShester

Phezulu eChesterville

URobertson wakhala

Kwabamhlophe abelungu

Unkomo zal’ukwanda

Kwelakithi kwaZulu

Ngoba zaliwe ngoMashu

Zaliwe ngoRobertson

Zaliwe ngomfo kaKhambule

Isililo abasikhal’endlini

Kubo kwaZiphethe

Kwakungakhalelwa lutho boNdaba

Kwakuyikukhumbula nje

Kwasendlini kwabo kokaNtuzwa

UBhusha obukhali

UBhush’obhush’amadoda

Uncwadi zaphum’emqulwini

Kunina okaMathathela

UMngoma owethwasela*

Emthonjeni weMbile

Abany’abangoma

Bethwasela

Phezu kweNgoqongo

Ubuxhakazwa ngobemikhonto

Bebuxhakazwa ngamadoda

Ngawas’eNhlophenkulu

Kubuz’uSayitsheni

Engowas’Empangeni

Wathi madoda kwenzanjani?

Bathi sibangel’iNkunzi

Yakithi kokaMathathela

INkosana abayikhiphe nyova

Ekhaya kubo kwaDlamahlahla

Bayibhekisa iMpumalanga

Bathi ayisoze yalibusa

Leli iawoSenzangakhona

Kanti okaNdaba uzakulibusa

Aze ayonethezeka

Iphume maqede

Inyathi kaNdaba

Ithi iphakathi

KukaNdunu noNongoma

Yawajik’amabombo

Yabuk’uMaduna

Ezalwa nguNhlanganiso

Izinkomo zikaMaduna

Zawafaka phansi amakhanda

Zabuk’abafowabo kwaMshanelo

Zikubuke zakwesaba

Ezakini kwaMinyamanzi

Ezazidi’amabala

Zidla kolukhulu ukhalo

LukaManqwashu

UMashoshozela obenjengenyosi

Iyezulwini

Usibasa lukhalweni kwabemukayo

Ubase phakathi kukaNdunu

NoNongoma

Izulu eladuma

Ekhaya kubo oSuthu

Eladuma lathath’iSiyoni

ISiyoni safa kabi

Ngoba safa sizilandel’izindaba

Kith’eMahlabathini

Umbango wasuka ngezibomvu

Ekhaya kub’oSuthu

UGagane lukaNdaba

Lubiy’umuzi wakubo

Lapha kwaDlamahlahla

UChakide obepheth’igula

Ethi angaz’alivule

Ekhaya kubo kwaDlamahlahla

IBululu likaNdaba

Elalingulumi muntu

Elaliluma umuntu

Ngoba elinyathele

UNyazi lukaNdaba

Olushay’amadoda

Nebinezwana layo

Laphelela esiswini

UFezela oneshon’ekhalweni

Ugijime ngokhalo olude

NgoloPhiyane

Yakhethelwa zingane

NgezaseKhatholika

EmaLomeni

IMamba eshaya izinhlu

Phansi kwezintaba ngezikaNunu

Unkomo zabhek’eBombolo

KwakungezawoMsenteli

Kwagijima uMpehlempehle

Ezalwa nguNdabokanye

Wathi inkosi siyiphangile

Kith’oSuthu

Yemukelwa nguThuthuza

Wathi ngiyayithanda

Ngeyesithole sakithi kwaSibiya

UFudu lukaNdaba

Olwazalela ngaphezu

Kwezindlu zamadoda

Zabola zonke

Nanamuhla kalokhu zisabolile

Umthukululi wefindo*

Elaliboshwe ngamadod’amabili

Ayethi silifinde sifindile

Akakho ongabuye alithukulule

Hlanga lomhlabathi

Silo saMakhosi

 

 

 

 

**Ibinda!

Tags:
Umbhali: Bongukholo Khumalo