Izibongo zamakhosi aseSwazini

Izibongo zeNgwenyama u-Somhlolo ka Ndungunya . Elinye igama leNgwenyama u-Somhlolo kwakunguSobhuza.

 

 

 

USobhuza wamaSwazi
Usifuba sinengceke sinamanzi
UBhuza kwezinde
UMasibekela
Imizi emncane angayisibekela
Inyathi empondo zimnkenkenene
Yadla umuntu
Kwanga bamhlabe ngehloka
Wadla kaNkasa
Wadla Bhocwane

USobhuza mgezeni izandla nezinyawo
Niyambona wonakele
Uhamb’emalibeni abathakathi
NgawawoMkhiza noMabhoko
Mphankomo inamele yaseLangeni
Ngimi ngedwa ongazange angiphe lutho
UMashulwane ungumbane wezulu
Ufihl’amehlo ethunzini lentaba
Walingisa ababuthi beMbongolwane

Tshani bentaba ende
Abudliwa nkomo
Budliwa ngezimnyama ezikaMaphungwane
Amakhwezi kubikelana
Kubukelane inkwenkwezi kanye nezsilimela
USobhuza nangu! Nangu!
Bambonaphi?
Bambona emagumeni abonina
Inkomo enamabele siphahlwane
Ngokumunyisa ishumi lamadoda
Nganga ngamanzi
Bosale bawababaze
Imbekwa kanye ingabekwa kabili.

Inkosi ayiqedwa

Ilibinda!

Izibongo zeNgwenyama u-Mswazi

INgwenyama u-Somhlolo/u-Sobhuza yazala iNgwenyama u-Mswazi wesibili imzala neNdlovukazi u-Thandile Ndwandwe (uLaZwidze)

Nazi izibongo zeNgwenyama u-Mswazi ll kaSobhuza

Mswati omnyama kwabaluthuli
Mgobo kaMpondo
Kawungeni esigujini
Ungena emagabelweni eziNyathi
Oth’azihlaba abezifak’umgobo
Oth’azidla wazidla kwaMabhoko
Imbamba eluhlaz’evuke ezihosheni zasoBhalule
Sibawuza simabanda ngampondo
Umshisela qhu!
Oshisel’izikole zombili
EsakwaNdlela
NesakwaMneli
Inkosi egwaze abantu yaze yadinwa
Yaze yabathumba njengezinkomo

Ohlasele ngosongo kuMtshakeni
AbengokwaMfuma
Owayeth’inyama yendlovu ayiphumi ekhaya
Ohlasele ngosongo kuMzila kaSoshangana
Owayeth’uMkhumbane kawuwelwa
Ngob’indlela eya kwaGasa ilukhondovana
Ngihambe ngayo ngokuswela indlela
Indlela ende eya kwaNdondoniya
Ohlasele ngosongo kwaMphephethe
Ohlasele ngosongo kwaMabhoko aNsindeni
Ngoba ezawoNdlela kaNciliba
Zagijima ngaseNtshonalanga
Gijimani ngazo zonke izindlela
Niyobiela uMpande kwaZulu
Nithi iNdlovu idle enye iNdlovu
Yayeleka ngamahiya namahlukuzo
Inkosi yakithi ehlabanayo
Ngingakaze ngiyibone inkosi ihlabana
Yagwaza ngejozi yaze yadinwa
Vuso ladla umuntu asesiswini
Ukuba ngohambayo ngabe uyazibalekela
Luhwahw’olufungwa ngabemukayo
Bathi,Mswati asisayikubuya nakadeni
Uyabulalana.
UMngqimul’athwal’izimpondo
Mababal’ahlome ngosuku olubi
Babethi Mswati umfana,
Usematholeni
Mphumangene namahlabathi
Silwa ngomnyama
Kosa nini?
Inkosi elwa ngakloba kwaze kwasa
Mavuso ngokuvusa imizi,
Iyabola
Inyoni kaMabizwa asabele
Ubizwe nguShila kaMlambo
Umbizele izinkomo zikaMhlangala
Ubizwe nguMawewe
Umbizele izinkomo zikaMzila kaSoshangana
Sima yedwa ongenambuzeli
Mabhunu kaPiti sinisolile
Ngokuhlaba inkosi isavuna nina
Lomashikizela
Lomashiyimpi yakhe

Inkosi ayiwedwa

Ilibinda

Izibongo zeNgwenyama u-Mbandzeni kaMswati ll

Madeya kaNdaba
Owadeya inkabi inezimpondo
Wayothenga aMandaba
Lihhawuhhawu lingankondlo yakwaLozij
Abathi beyisina babeyigobela madolo
Umkhonto obanga izililo
Obang’izinyembezi
Umkhosi uhlatshwe nguMampulo
Wathi’Ngiyabika’
Yehheni!
INdlavela ihlome ngesokusa
Kwasa izimpunga zilele ngaphezulu
Lukhozi lumabhula ngezimpiko
Lapho imihlambi idla khona
YawoNgangaza kaMboko eNtonjeni
Ngoba ngihlangene noDlamini
Eqhuba izinkomo
Eziqhuba ngeyendlunkulu
Emahalahala
Kwaba luteku lutekulwa nguMaja
Ehlezi noNgome
Ethi “Mema mntanami siye eNgudeni”
Nguengeze ngafuywa ugwayi wokwethekelwa
Ngingafuywa wugwayi wokuzimilela
Ludandane lukaMethulisiziba
Imbanjan’edliwa izindlovu
Aziyidli,ziyinquma amakhanda phezulu
UShis’uMshadza ngeNdlavela kaMswati
Abayimemeza bathi”uphezulu uNgwane”
Mkhathazi wezimvemve zabeSuthu
Bezishaya bezithanisa lezo mvemve
AbeSuthu bakaMabhula nabakaSasawane

Inkosi ayiqedwa

Tags:
Umbhali: Bongukholo Khumalo