Sibanda

Abantu bakwaSibanda esibathola namuhla benzinze kwaBulawayo ezweni laseZimbabwe bangaBeTswana abangaBaTau. ABaTau baphuma kubeTswana abangaBaHurutse. UKhokho wabantu bakwaSibanda nguSanyana kaMoledi /Moleli kaMotebele kaMohurutse (okwaqanjwa ngaye isizwe saBaHurutse) kaMalope (Mmusi) kaMasilo wokuqala kaMabi kaMorara kaNoto kaMorolong. USanyana wayephila kudala kakhulu eminyakeni yama 1300. UMalope wabuye wazala uKwena noMokgatla. UKwena wazala uKhabo, Ngwato noNgwakesti .UNgwaketsi wazala abaNgwakesti(ubukhosi babo buseKanye eBotswana), uNgwato wazala abaNgwato bakaKhama ababusa eBotswana ngaphansi kweNkosi uKhama yesithathu), uMokgatla wazala abaKagtla, uKwena wazala abaKwena ababusa ePhokeng ngaseRustenburg. Kulaba beTswana engibabalile kwabuye kwaphuma ezinye futhi izizwana zabeTswana.  Bonke abeTswana baphuma kubeSuthu abangaBarolong/Marolong, baphuma esendeni likaMorolong. USanyana wazala uThulwana , uThulwana wazala uMorapedi owazala uNtethe ( okwaqanjwa ngaye isibongo sakwaNtethe) ,uNtethe wazala uTebele noTebeyane. UTebele wazala uTau (okwaqanjwa ngaye isizwe saBaTaung) noMokole. UTau wazala uHlalele (okwaqambeka ngaye isithopho esikhulu saBaTau. ,uma uthe Hlalele kumuntu unguMtau usuke umelaphe ngempela), uHlalele wazala uDienyane noTledima. Lude impela ulibo laBatau ngizoma lapho okwamanje.  
Isibongo sakwaSibanda sa‎qambeka ngesithakazelo saBaTau esithi ‘BaTaung ba ana Tau sebata, morena wadiphoofolo, tau e tsebehala ka matla le sebete ‘! Itau kushiwo ibhubesi. AbeNguni babhimba igama elithi ‘sebata bagcina bethe ‘sibanda’.  Inkosi eyabe ibusa abaTau ngesikhathi seSilo sakithi eMhlahlahlandlela inkosi uMoletsane ka Matlanyane. INkosi uMoletsane yaba ngeye yamakhosi ahlaselwa iSilo sakithi ngenkathi sisazinze eMosega. Inkosi uMoletsane yabe inesigodlo lapho sekuyidokobha laseTau namuhla. Ngemuva kokuhlaselwa kwenkosi uMoletsane wabalekela kuMaKorana kanye naGriqua wayokwenza umfelandawonye ngenhloso yokuziphindisela kuMamtaka Nsizwazana kodwa kwahlanga zimuka nomoya. Kodwa ekugcineni wagcina ekwazile ukuzibuyisa izinduku ngoba naye wayekhona mhla oPotigitier noUys behola impi eyashisa imizi yakithi yaseMkhwahla, Mncwazini kanye naseGabeni. Leyo mpi yaliwa mhla zingama 2 kuLwezi 1837. Yiyona mpi eyaholela ekuthini iNkosi uMzilikazi ithathe isiqumo sokuweka umfula uNgulukudela iyozinza endaweni osekuyiZimbabwe khona namuhla. Leyo mpi yayimbandakanya amaKorana kanye namaGriqua ababbelwa ngasohlangothini lwamabhunu. Ngingasho nje ngithi iNkosi yakithi uMzilikazi yayihlanganyelwe yizitha zayo zonke. 
Umuntu owagqama kakhulu kwaSibanda nguNkantiwo Sibanda induna yebutho loMgoqo leNkosi uLobhengula waMawaba.  
Izithakazelo zakwaSibanda 
 Ke Motaung waSefatsa saTshukudu 
 Ngwana waMmomokhokhothwane Ribana
 Ribana ke wa bo Mmangwejane le Peo
 Ke Ngwana Mmathulo le hlanola pheha 
 Hlanola pheha ba senno ho o bona 
 O tle obonwe ke mora hao 
 O bonwe ke Mmangesegwejane
 Ke ngwana matshola nku efolle mokekeng 
 Bakone ba se ke e supa ka menonyana e motshonyana
 
Izibongo ezihlobene besakwaSibanda 
Nthethe 
Rathulo
Hlalele
Tau 
Moloi 
Motaung nezinye eziningi. 
Ake ngime lapho okwanamuhla ‎
Tags:
Umbhali: Bongani Kholo Khumalo