Mkandla

AbakwaMkandla
Mkandla(Mogatla)
Pilane
Malinga
 
 ‎Khabo (Kgabo) (Inkawu)
Pitamlipe
Nay‎isane
Mabhedla
Bakhiwe
Abantu bakwaMkandla batholakala ezweni laseZimbabwe esifundeni sakwaBulawayo. Laba bantu bakwaMkandla bangabeSuthu ngokwendabuko,bakanye nabantu bakwaPilane, Mogatla kanye nabakwa Moepye . Ukhokho wabo bonke nguPilane indodana kaMokgatla. UMokagtla wabe eyinkosi yabaHurutsi. Esizweni sabaHurutsi kwabuye kwadaleka esinye futhi isizwana, leso sizwana sasiholwa nguPilane indodana kaMokgatla, saziwa ngokuthi isizwe sa’Bakgatla. Lesi sizwe saqanjwa ngoMokgatla uyise kaPilane. 
OMokgatla noPilane babebusa izizwe zabo eminyakeni yama 1820s. KwaZulu kwakubusa iSilo uShaka kaSenzangakhona. 
Uyakhumbuleka uPilane ngenkathi enze umfelandawonye naMakhaladi ayeholwa nguJan Bloem kanye noBarend -Barends. Lawa Makhaladi ayaziwa ngokuthi ama-Korana noma ama Griquas bahlanganyela inkosi uMzilikazi kaMashobana wakwaSokhumalo owayekade engazibekile phansi -ematasa akha isizwe sakhe esaziwa namuhla ngokuthi u’Mthwakazi’Lowo mfelandawonye uPilane wayewenze ngoba wayekade ahlese‎lwe inkosi uMzilikazi ngaphambilini kwadliwa inqwaba yezinkomo zakhe. AbaKgatla baka Pilane ngaleso sikhathi babakhe eduze nje kwaseMosega lapho kwakwakhe khona inkosi yakwaSokhumalo. AbaHurutsi bona babakhe ngase Groot Marico River nokuyilapho inkosi uMzilikazi yagcina yakhe khona isigodlo sayo saseGabeni(IGabeni elimagabelo amhlophe) 
Kulowo mfelandawonye aMakhaladi ayethembise ukuthi ayozothatha zonke izinkomo ezabe zidliwe inkosi uMzilikazi azibuyisele kubaninizo. Kulowo mfelandawonye kwakhona namanye amakhosi abeTswana. Lawo makhosi ngawo Moletsane waba Taung, uMoroka waba Rolong kanye no Lepui waba Tlapin. Wonke lamakhosi engiwabalile ayekade ehlaselwe inkosi uMzilikazi ngaphambilini. Ngakho-ke kulomfelandawonye ayefuna izinkomo zawo ezazithunjwe inkosi yaseNdananeni. 
Kuthiwa aMakhaladi atheleka eMosega lapho lapho kwakwakhe khona inkosi uMzilikazi adedela imbumbulu. Kuthiwa kwakusemini bebade. Kuthiwa aMakhaladi ayefice iningi lamabutho enkosi kanye nenkosi uqobo engekho kukhona ambutho ayeseganiwe kuphela,.Ingxenye enkulu yamabutho enkosi uMzilikazi yayikade iyohlasela esinye isizwe sabeTwana asaziwa ngokuthi abaNgwato ezweni laseBotswana. AmaNgwato ngaleso sikhathi ayeholwa nguKhama wokuqala. 
Eseqedile-ke ukuhlasela aMakhaladi athatha izinkomo aziqhuba ahamba nazo. Kuthiwa ekuhambeni kwayo impi kaJan Bloem yafika egqumeni thizeni yagoba izinkophe ngoba kwasekuhlwile, futhi yabe isikhathele. Kodwa kuthiwa kwaba khona owabexwayisa ngempi yenkosi uMzilikazi ethi nomakanjani yayizobahlala ezithendeni okungcono baqhubeke ngohambo. Lowo owabexwayisa nguGert Hoogman owayemazi kahle uMzilikazi. Kuthiwa impi kaJan Bloem yasishaya indiva isexwayiso sikaGert, yaqhubeka yazilalela.  
Kwathi phakathi kwamabili impi kaJan yazithola isizungezwe yimpi yenkosi uMzilikazi eyaseyivukwe wusinga, isibhula izihlangu. UMoffart encwadini yakhe ethi ‘The Matebele Journals uthi ” – ‘ One of the Griquas saw them (Moselakatse regiments) when they were still at about two hundreds yards and shouted ‎to his companions who leapt for their guns but by this time the Matebele were almost upon them screaming and beating their shields. The Taung and Rolong were the first to feel the brunt of the Matebele attack.’
UJan Bloem akasindanga kulokho kuhlaselwa, wafela lapho kanye noPilane wabaKagtla,,  UMoletsane wabaTaung,uMoroka wabaRolong, noLepui wabeTlapin  basinda ngokuzibalekela
UPilane kwathunjwa abantu bakhe, yibo laba abaziwa namuhla ngokuthi ngabakwaMkandla noma Khabo namuhla. Laba bantu bazinze kwaBulawayo eZimbabwe. 
Kwathi lapho isibulele uPilane inkosi yabakwaKhumalo amehlo ayo yawabhekisa kuyise uMogkatla owayezinze ngaseTshwenyane phezu komfula iGroot Marico River. Kodwa izinhlelo zokuhlaselwa kukaMogkatla zaphazanyiswa ukuvakasha kwabaShumayeli bevangeli ababehamba noMoffort ababevakashele inkosi uMzilikazi  eMosega. 
Inkosi uMzilikazi yaze  yamhlasela ngonyaka ka 1833 uMogkatla, akasindanga kulokho kuhlaselwa ‎wafa ebulawa yiyo impi yenkosi yakithi kwathunjwa futhi abantu bakhe.
UJan Bloem wayezalwa uMjalimane owayeluqhamukise eJalimane enegama elifanayo. Unina kaJan Bloem wesibili nokunguyena owabufa ebulawa inkosi uMzilikaI wayenguMtswana ingakho uJan‎ Bloem wesibili wayeyikhaladi.  
Liyavela igama likaMokgatla ezibongweni zenkosi uMzilikazi uma kuthiwa 
‘Unhlikinhlikane webhidi elimathetha, lisobozele uSibeko ezwa kuBaNgwaketsi, lasobozela uMokgatla ezwa kuBaHurutsi. Umlilo wequbula ulanguka inkalo zonkana, uthungwe amahla wahelwa amazansi,kwaze kathayiza uMncumbatha kaKholo wathi yobe wena waseNdinaneni’
USibeko okukhulunywa ngaye lapha uSebego owabe eyinkosi yabeTswana abangabaNgwaketsi naye wafa ebulawa inkosi uMzilikazi endaweni yaseKanye, ezweni laseBotswana.
Inkosi ebusa abaKagtla manje inkosi uNyalala Pilane endaweni yaseRustenburg
Isilwane esihlonishwayo esizweni sabaKagtla inkawu ingakho nje bethakazela ngokuthi. ‘BaKagtla baKgabo”..IKgabo inkawu. Ngisho noma begida bagxuma -gxuma njengayo inkawu baze bagobe nazandla balingise yona inkawu.  
Ake ngime lapho okwanamuhla.‎
Tags:
Umbhali: Bongani Kholo Khumalo