Mlilo

 Kubhala u-Arnold Mayibongwe Nkala

Izithakazelo zakwaMlilo:

AmaThong’amahle AmaThong’amnyama avus’abafileyo
AbakoGasa bayayivuma lendaba
Singwazi
Ilindamkhonto
Mabasa/Mabaso
Matshisa
Tshawuke
Bhakwane
Ntimeni
Sivumane saMatsena
Sinyorinyori sahumba
Abathwal’uMlilo ngeNkumba
Mtotobi kaNkumba
Nkumba kaDengezane
uNdaleka owayelenkani yotshongolo
Thina sehlula amabhunu elezibhamu zawo

Abantu bakwaMabaso bakanye namaNtungwa akwaMabaso ize iningi labo kungamaShangane .

AbakoMlilo bafika baqopha umlando kwelikaMthwakazi ngemilingo lobunyanga. Kuthiwa babevusa umuntu owayesebangwa lezibi umphakathi usale ubambe owangaphansi yingakho phela bebongwa kuthiwe bangamaThonga avusa abafileyo. Ngitsho langesikhathi besasengaphansi kwesizwe sakoGasa babesenza ezibukwayo yingakho phela kuthiwa AbakoGasa bayayivuma lendaba. Lesi ngesinye sezibongo esamangaza inkosi uMzilikazi ngobunyanga yaze yababonga ngokubacabela umuzi waseMncwazini ngalapho osekulipulazi elibizwa ngeSandawana [Sundown] ngaseFigtree. Lelopulazi yilo futhi elilentaba ethiwa nguNtombonasi okulapho okwakuhleli khona indlu yakoMoyo ezibiza ngoNtombonansi. Ngesikhathi uNdaleka [Hendrik Potgieter] ezohlasela kwelikaMthwakzi wavele waqala ngomuzi waseMncwazini njengoba kwakungeminye yemizi yasemaphethweni ezwe ngasemhlubulweni oqonda kwelebuNgwato. UNdaleka waphuma eqhuba umhlambi waseMncwazini wayongena eSizindeni sikaMaphisa wakoFuyana lapho afika enza okufanayo. Nanguya uNdaleka esengena oJingeni okulapho okwavela khona ubuqhawe bukaMbiko kaMadlenya wakoMasuku. AbakoMlilo kanye lebutho labo elalibizwa ngoMncwazi babengamanye wamabutho alwa loNdaleka yingakho phela abakoMlilo sibabonga ngokuthi Behlula amabhunu elezibhamu zawo. Hawu abathwaluMlilo ngeNkumba,, uNkumba lo wayeyinyanga engabhodwayo ethwala umlilo ngenkumba kutshiwo imilingo. Hawu oSinyori, phela laba ngokhokho bakoMlilo ngesikhathi besasebuThonga, ngitsho lanxa abakoMlilo babethi nxa sebefikelwa ngamadlozi babekhuluma isiThonga abantu sebengasenza sebesizwa oSinyori (Tshinyori] laboMatsena.
Tags:
Umbhali: Bongani Kholo Khumalo