Thethwayo

Kubhala uSiyathokoza kaManyelindlela Ndlovu :E-Mpangeni :

Isibongo sakwaThethwayo sidabuka kwaNdlovu, oNdlovu bona bedabuka kwelabeSuthu. . , .indaba yaqala emva kwesigameko sikaMacingwane wakwaMchunu sokuthi ahlasele uMpongo indodana kaZingelwayo kaLamula kaGatsheni okunguyena owabe engumholi wabantu bakwaNdlovu ngaleso sikhathi ..uMacingwane wahlasela uMpongo emsola ngokuthakatha ,ekuhlaselweni kukaMpongo kwaphoqa abantu bakwaNdlovu ukuthi bahambe beyobhaca kuZihlandlo kaGcwabe esizweni sakwaMkhize . Ngaleso sikhathi oNdlovu base bedume ngokuthakatha ngoba ngisho nabakwaKhanyile base beke bakhala ngokuthi izinkomo zabo zisha ubisi uma zike zadla edlelweni linye nezakwaNdlovu , . .Kuthe ngokubona benezitha abantu bakwaNdlovu enye yamadoda akhona ogamalayo kunguTHETHWAYO yanquma ukusebenzisa igama layo njengesibongo ukuze iziphephise yona nenzalo yayo ,savela kanjalo isibongo sakwaThethwayo .. Yingakho koThethwayo uthola izithakazelo ezithi *iNsimbane eyabona abeNguni yanyelela oGatsheni* , . . , . . . . . . . . .OKUNYE ngoNDLOVU>>>Kuthe iNkosi yakwaKhumalo uMzilikazi kaMashoba ilibangise koZimbabwe abantu bakwaNdlovu bazibandakanya nayo ,phela base bezibona bengenazwe bethi kungcono kwenye indawo, yingakho uthola oNdlovu eZimbabwe . . .esinye sesizukulwane sikaMpongo uyasithola eXobho eFafa ,esinye sikoGreytown :

Tags:
Umbhali: Bongani Kholo Khumalo