Mvuyana

Abantu bakwaMvuyana baphuma kubantu bakwaCele ,lokho kuchaza ukuthi bangaMantungwa angaMalala ngokwezigaba zabaNguni . Ngesikhathi senkosi uDingiswayo yabakwaMthethwa umuntu owayebusa noma ngithi owayehola isizwe sakwaCele kwakunguDubandlela indodana kaMkhokheleli. UDubandlela wakhula waze wangumdodovu wexhengu ingekho indodana yakhe ethatha ubukhosi .Aze ashona wonke amadodana akhe esaphila uDubandlella . UDubandlela wazala uMdinsilwa, uVico kanye noSothukuza. Kwabe kunguVico omncane.
UVico wazala amadodana amabili oMagaye noMande, abalwa bebanga ubukhosi esaphila uyisemkhulu uDubandlela. UMagaye waphumelela kulowo mbango . Wawushiya umuzi kayise wayokwakha owakhe umuzi ngasemthonjeni womfula uMhlali. Umnawakhe uMande wawela uMvoti wayokwakha endaweni lapha sekukhona idolobha lakwaDukuza manje .
Besakhile ,kuyilowo enabantu bakhe, iLembe lathumela  izithunywa zalo ukuba ziyocela ukudla  kumadodana kaVico ,oMagaye noMande. Kuthiwa uMagaye waziphatha kahle izithunywa zeLembe wazihlabisa kwadliwa kwabakuhle kwanjeya:
Zedlula izithunywa zeLembe kwaMagaye ,zadlulela kwamnawakhe uMande.Zathi lapho zifika zacela ukudla .Kuthiwa esikhundleni sokuzihlabisa ,uMande waletha inja endala, ezacile , wathi mazihlabe yona ziyidle . Izithunywa zeLembe zaphindela emuva zayobikela inkosi ngalesi isigigaba . Emva kwesikhathi  iLembe lazithumela futhi izithunywa kwaMande ukuba alethe leyo nja ukuze ziyihlabe ,ziyidle. UMande wazifundela kwezakhe ukuba leyo nja eyabe isizohlatshwa kwabe kunguye uqobo . Washaya wachitha , wabaleka wayochasha emahlathini ,ILembe lamjezisa ngokuba lithathe umuzi wakhe, lazakhela owalo lawubiza ngokuthi kukwaDukuza. Abanye abalandeli bakwaMande bazinikela kumnewabo uMagaye . UMande wabulawa nguNqetho wakwaQwabe owayengumholi wabantu bakwaQwabe ayeqembuke nabo embusweni weSilo saseMgungundlovu inkosi uDingane kaSenzangakhona.UMande wabulawa ngoba engavumanga okwelekelela uNqetho ekulweni kwakhe nokuhlakaza umbuso kaMbomboshe . Emva kwalezi zehlakalo isizwe sakwaCele sahlakazeka.Abanye babaleka baze bayokwakha eMzimkhulu. 

Ukuqambeka kwesibongo sakwaMvuyana:
Emzini mumbe wakwaCele khona eMzimkhulu kwabe kunamadodana amabili abe eyizelamani . Indodana encane yabe inesigubhu eyabe isishaya . Kwakuye kuthi njalo uma isishaya leso sigubhu sayo,abantu baleyio ndawo bajabule,besina ,izulu lehlise imvuyana encane,abantu bayithanda kakhulu leyonto . Kwenzeka konke lokhu kulo muzi  wakwaCele indodana endala ayikhuthandi lokhu okwabe kwenziwa umnawayo ,yaba nomona,inhliziyo yayo yagaya izibozi ,yakhula inzondo imihla namalanga.
Ngolunye usuku labhoboka ithumba, indodana endala yaxabana nomnawayo .Sebehilizisene ngamazwi yezwakala indodana endala ithi : ‘Hamba lapha ekhaya le mvuyana’. Nangempela indodana encane yalapho kwaCele yathutha , yahamba  yayozakhela umuzi wayo kwenye indawo .Kusukela kuleyo ngxabano indodana encane yakwaCele yabizwa ngoMvuyana.Ngokunjalo abozalo lwayo babizwa ngokuthi bangabantu bakwaMvuyana,kwase kuba isibongo  sabi njalo. Isibongo sakwaMvuyana saqambeka ngesizathu sengxabano yamadodana amabili.

Ukwelamana kwabakwaCele:

UNdosi uzale uNombedu.

UNombedu wazala uSicunga owazala uMaganga.

UMaganga wazala uNqumela yena wazala uSodi wazala uZwana.

UZwana yena wazala uLanga owazala uMkhokheli..

UMkhokheli wazala uDubandlela.

UDibandlela wazala uMdinsilwa, uVico kanye noSothukuza.

UVico uzale uMagaye noMande.

UMagaye yena wazala uMagidigidi noMkhonto.

UMagidigidi wazala uMshweshwe yena wazala uGcinangempi.

UMande wazala uMangqanga noXabhashe..

UXabhashe yena wazal uNdunge noBhekameva

Tags:
Umbhali: Bongani Kholo Khumalo