Mngadi

Ngokudabuka abantu bakwaMngadi bangabozalo lukaMalandela kaLuzumane uyise kaZulu noQwabe . Lokhu kuchaza ukuthi bangaMantungwa Nguni ngokwezigaba zabeNguni . Ngokomlando sithola ukuthi uMalandela eminyakeni yawo-1670 wahamba nabuntu bakhe walibhekisa ngasogwini lolwandle i-Indian Ocean. Wawela imifula uMphembeni noMkhumbane ,wanqamula amagquma aseMthonjaneni wayomisa esigidini somfula uMfule.


Basuka lapho bagudla lo mfula ngasesandleni sokunxele .Izulu labe lina , liyidliva ngempela. UMalandela nelinye iqembu labantu bakhe baphumelela ukuwela umfula ungakagcwali kakhulu. Kodwa-ke elinye iqembu labantu bakhe nezihlobo zakhe laselela emuva waze wagcwala kakhulu umfula lowo,wadla izindwani ,wagola izintethe .Ngaleso sizathu sokugcwala komfula behluleka ukuwela , basala khona nganeno komfula. Ngenxa yesizathu sokuthi babelambile , bekhathele , sebegodole futhi,kwadingeka ukuba bazifunele okuya ngasethunjini . Phela inkinga enkulu ababebhekene nayo eyokuthi ukudla okwakuthwelwe kwabe sekungaphesheya ,kwakuthwelwe yilabo abawele kuqala umfula ukungagcwali kakhulu . Bathola izimila zasendle ezabe zibizwa ngokuthi izingadi .Ngakho-ke basina bazibethela kulezo zimila bazidla lezo zimila besutha . [Kukhona abathi lezo zimila kwakungezona ezasendle kepha kwabe kuyizitshalo ezazitshalwe  isizwe sakwaXulu.]Emva kwalokho  bazilalela balindela usuku lwangakusasa. Ngakusasa lapho umfula usubohlile ,uMalandela wabamemeza ebatshela ukuba bawele beze kulabo ayenabo ngaphesheya komfula. Esikhundleni sokuba bawele baye kuye ,bamphendula ngokukhulu ukwedelela lokhu . Bathi bona babenomsebenzi ongcono okwabe kudingekile ukuba bawenze. Ezwa lawo mazwi uMalandela waphendula ngenkulu intukuthelo wathi : ‘Uma kunjalo salani nezingajana zenu! ‘ .Nembala basala lapho ,bazakhela izindlu,baganwa kwezinye izindawo .


Sebezinzile, bathuthuka, isibalo sabo sanda , bazibiza ngokuthi sebengabantu baseMangadini .Ngokuzibiza ngabantu baseMangadini isibongo sabo saba uMngadi. Lesi sibongo basithola ngesizathu sokudla izithelo zezimila ezazibizwa ngokuthi izingadi. Umuntu owasala eba ngumholi wabantu baseMangadini ngenkathi behlukana noMalandela kwaba uNgema kaNtusi kaMafu .UNgema yena wazala uYabana . Kulabo bantu bakaNgema kukhona abaqoma ukuzisebenzisela yena ‘uNgema’ njengesibongo, bamyeka ‘uMngadi’. Kubantu bakwaMngadi kubuye kuphume nesibongo sakwaNene.


Umuntu owagqama kakhulu kubantu baseMangadini nguSigcwelegcwele kaMahlekehleke kaMadlokovu ..USigwelegcwele lona kwakuyinduna yebutho leSilo uCetshwayo elabe laziwa ngokuthi yiNgobamakhosi. Lezi kwakuyizinsizwa ezazinenkani edlulele kwazise zazingakaze ziyilwe impi. Lokhu kwakudalwa ukuthi kwakuyibutho elabe linezinsizwa ezazisencane, ezabuthwa yiSilo sisanda kungena esikhundleni sokuba yinkosi yesizwe. Kuwona lowomnyama kwase kuzwakala kuthiwa kuzoba nomkhosi wokweshwama komkhulu ngowe 1876, uSigcwelegcwele weNgobamakhosi wase exabana noMntwana uHhamu kaMpande owabe eyinduna yebutho amaMboza (uYhulwane). Lokho kuxabana kwabo kwagcina benqumelene ngokusongelana ukuthi bayotholana ngoMkhosi wokweshwama. Kwathi lapho amabutho esebuthelene oNdini esibayeni egcwele kunyathelwa indlovu, kwasuka lokho yaqala ukubambana ngezihluthu phakathi kwamaMboza neNgobamakhosi. Ngenxa yaleyompi, eyadala ukuthi kuchitheke igazi eliningi emzini weSilo, uSigcwelegcwele wase ebalekela icala elalizomenza ahlawuliswe wabaleka waze wayocasha ehlathini lasoNgoye. UMntwana uHhamu yena wayethi makabulawe kodwa iSilo sanqaba ngoba sazi ukuthi yiqhawe laso leli. USigcwelegcwele wagcina esetholwe yinsizwa yomlungu uJantoni (John Dunn) lowo okwakuthiwe kuye makabuse izwe eliphakathi koThukela noMhlathuze. *Ukusoma umkhuba owaqalwa nguSigcwelegcwele ewenza kodadewabo kwagcina sekuwumkhuba wesizwe samaNguni. Izithakazelo zakwa-Mngadi

Ngema,
Madlokovu,
Ntusi yenkomo,
Nene,
Wena nasentendeni yesandla uyanela,
Muji, Vezi
Sthenjwa,
Madlokov’esengweni,
Sabel’uyabizw eNkonjeni ubizwa abamhlophe ukuzokhuluma ngomhlabathi wakini kaMalandela,
Sthuli sasengweni!

Madlokovu
Owadlokovula imifula, bethi imifula yenile!
Igcwele izingwenya nezingonyama,
Madlokovu eseMphungandlu eMthonjaneni!
Tags:
Umbhali: Bongani Kholo Khumalo