Mhlongo

AbakwaMhlongo!!!!!

…………………………………………….

Abantu bakwaMhlongo babaluleke kakhulu emlandweni wesizwe sakwaZulu ngoba phela ila kuzalwa khona INdlovukazi uNandi unina weLembe.. Babakhelane nabantu bakwaZulu, ngaleso sikhathi abakwaZulu babebuswa nguJama uyise kaSenzangakhona. Phela abantu bakwaMhlongo baphinde baziwe ngokuthi ngaBaseLangeni. BangamaNguni aseMbo. Bafuduka kundlunkulu yabantu baseSwazini ebizwa ngokuthi ngamaLangeni(Dlamini Mlangeni).. Abantu baseLangeni kasibazi ukuthi bafuduka kanjani besuka kwelakwaNgwane, ngoba thina sesibathola laphaya eMthimude, bakhe endaweni esuka khona eMthimude ize iyovala ngoMhlathuze, yehle ngezintaba zoNdundulu kuze kuyofika eNkwalini. Namhlanje abantu baseLangeni sebiza ngokuthi bangabakwaMhlongo ngenxa yegama likakhokho wabo uMhlongo, owayephinde aziwe ngelikaBhebhe owabhe***l’umuntu etsheni. Igama lakhe lavela ngoba wayejwayele ukwenza ucansi noMlamu(wakwaQwabe) wakhe phezu kwetshe ehlathini alalingasenhla komuzi wakhe. Lo mnumzane onguBhebhe ,okunguyena owaziwa ngokuthi nguMhlongo —nguyena phela uyise kaQueen Nandi owazala iLembe(uShaka kaSenzangakhona). Wayakhe umuzi wakhe waseBozeni, eganwe nguMfunda wakwaQwabe, okunguyena ozale uNandi unina kaShaka. Yingakho ngithi isizwe saseLangeni sibaluleke kakhulu emlandweni wakwaZulu, owakhiwa yilona iLembe.
Ngesikhathi seLembe abantu baseLangeni babezibusa bebuswa yinkosi yabo uMakhendama owaba yiNjomane eyaduka iminyakanyaka, idukele kwelaseButhonga. Nguyena futhi uShaka owahlasela ubukhosi baseLangeni. Lapho ezalwa khona. Bathi ngesikhathi uShaka ebulala abantu baseLangeni wake wamshiya uMakhendama waze wathi akakhe umuzi waseZulwini, eduze naseNtembeni. Kodwa kwathi emva kwalokho wabuye wambulala uMakhendama. Kasazi ukuthi kwasekwenzenjani. Kuthiwa uShaka wakha umuzi wakhe lapho wawuqamba igama elithi kuseNdlamathe. Bahlakazeka abantu baseLangeni ekufeni kukaMakhendama. UMakhendama wafa engenayo indlalifa. Empeleni yena lo Makhendama ubukhosi kwakungesibo obakhe kodwa umfowaba omdala awumthandanga umhlaba ngoba wayeyisishaywa(enobuso obumhlophe). Yingakho nje uMakhendama athatha ubukhosi emva ekade edukele kwelaseButhonga. Yikho athola igama elithi iNjomane eyaduka iminyakanyaka. Bahlakazeka abantu baseLangeni. Sekuzothi ngesikhathi sokubusa kweNkosi uMpande, uSikhonyana indodana kaLuhleko kaSongweni esebuthweni leSangqu wathandana nentombi engakajutshwa. Ngokwesaba ukuthi uzobulawa wabaleka nentombazana leyo weqa uThukela, wabanjwa yizikawoti zikahulumeni wabamhlophe. Isigwebo sakhe kwaba ukuthi asebenze lapho iminyaka emithathu. Ngesikhathi esebenza lapho kwaDukuza, watholana noJantoni(John Dunn) ababa ngabangani abakhulu, kuthe uma uJantoni esekhonza eNkosini yakwaZulu okwase kunguCetshwayo ngaleso sikhathi,uSikhonyane wahamba naye umngani wakhe. UJantoni wabekwa waba ngesinye siziphakanyiswa zenkosi uCetshwayo futhi wathola nokuba ngumeluleki wenkosi.
USikhonyana waba ngenye yezinduna zikaJantoni. Ekuxabaneni kukaCetshwayo namaNgisi, nokuhlubuka kukaJantoni enkosini yamaZulu, kwenza ukuthi uSikhonyana anikwe indawo yaseNdulinde ukuba abuse kuyo. Emveni kwakhe kwabusa indodana yakhe uNkomindle,yena owalandelwa nguMthengeni uyise wenkosi ebusayo namhlanje.

………………………………………..
Ubukhosi baseLangeni!!!

ULugoloza

Washiyela indodana yakhe uSoyingwase..

USoyingwase washiyela uDlomo(Nqeshe))

UDlomo washiyela uMhlongo(Bhebhe)

UMhlongo uzale uMviyokazi(inkosi) noQueen Nandi(unina weLembe).

UMviyokazi ubukhosi wabushiya kundodana yakhe uBhengi(uMgabhi).

UBhengi wazala uSongweni noMakhandama(owaba yinkosi)

USongweni wazala uLuhleko.

ULuhleko wazala uSikhonyana(owaphiwa indawo yaseNdulinde ukaba abuse kuyo, eyiphiwa nguCetshwayo)

USikhonyana uzale uNkomindle

UNkomindle wazala uMthengeni.

UMthengeni uzale uMpiyakubo ozale uMgwavumeleni obusayo manje!!
…………………………………………………………….

Izithakazelo zakwaMhlongo!!

Makhendama!Soyingwase!
Nina bakaBhebhe kaMthendeka!
Nina bakaBhebh’owabhebhel’umuntu etsheni.
Nina bakaSoqubele onjengegundane.
Nina baseSiweni.
KwaMpuku yakwaMselemusi.
KwaNogwence webaya.
Dlomo weNdl’ende!
Sihlangu samavaka seswel’ababhemu.
Wen’owalala nomunw’endunu, wavuka wawuncinda wawukhomba ilanga.
Makhul’emini abafokazane bakhul’ebusuku.
Zingwazi zempi yakwaNdunu.
Njoman’eyaduk’iminyakanyaka, yatholakala onyakeni wesine.
Yabuye yatholakala ngowesikhombisa.
Langeni!
Owavel’elangeni!
……………………………………………

Tags:
Umbhali: Bongani Kholo Khumalo